Menu

Uitstel ontslagrecht is nog geen afstel

Alle manifestaties afgeblazen

“Eerst zien dan geloven”, dat zegt Eddy Haket, bestuurder van de MHP, in reactie op het kabinetsbesluit om op korte termijn geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot het ontslagrecht.

Het kabinet gaat nu een commissie instellen, die zich moet buigen over de vraag hoe meer mensen, en met name werknemers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, aan het werk kunnen komen. Over de vraag hoe en op welke wijze het ontslagrecht onderdeel uitmaakt van de taakopdracht van deze commissie is onduidelijk.

De MHP is er daarom nog niet gerust op waar de commissie 1 juni 2008 mee komt. Weliswaar zijn de plannen voorlopig van de baan, maar we moeten nog maar zien of oudere werknemers, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, werknemers die zorg en arbeid combineren, hoger opgeleide allochtonen en werknemers uit de middengroepen en hoger gevrijwaard blijven van allerlei negatieve maatregelen.

Toch hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP besloten de aangekondigde manifestaties voor 22 november (Maastricht en Eindhoven) en 24 november (Rotterdam, Groningen en Zutphen) af te blazen, omdat nu wel duidelijk is dat de eerdere plannen van minister Donner niet doorgaan. Na 1 juni 2008, wanneer de commissie rapport uitbrengt, zal opnieuw moeten worden gekeken of manifestaties nodig zullen zijn.

Toen het kabinetsbesluit bekend was, hebben de drie vakcentrales een persbericht verzonden, dat als volgt luidt:

Vakbondsacties tegen versoepeling ontslagrecht afgelast

De gezamenlijke acties van FNV, CNV en MHP die gepland waren op 22 en 24 november gaan niet door. Nu het kabinet heeft besloten het ontslagrecht niet te versoepelen, is de noodzaak voor massale acties komen te vervallen.

De vakcentrales spreken hun waardering uit voor de massale steun die zij de afgelopen maanden hebben gekregen van leden en niet-leden. Mede dankzij hun steun is het kabinet tot deze beslissing gekomen.

Rest het de MHP om iedereen te bedanken voor de inzet van de afgelopen weken. Want wij zijn ervan overtuigd dat de aankondiging van en al het voorwerk voor de manifestaties de druk hebben opgevoerd bij de coalitiepartijen en uiteindelijk hebben bijgedragen tot het kabinetsbesluit van gisteravond.

Modernisering Regelingen Levensloop

Binnen de Stichting van de Arbeid (StAr) is een ad hoc-werkgroep geformeerd, die het kabinet zal adviseren over de mogelijkheden en de wenselijkheid van de modernisering van de levensloop- en spaarloonregeling. Spaarloon is nog steeds veel populairder dan levensloop. Het kabinet wil het gebruik van de levensloopregeling stimuleren. In de werkgroep wordt gezocht naar een variant waarbij spaarloon met behoud van de voordelen van die regeling wordt geïntegreerd in de levensloopregeling. Daarmee wil de StAr voorkomen dat politiek Den Haag de spaarloonregeling zou afschaffen.

Geen korting meer van stamrechtinkomsten op IOAW-uitkering

Tot 2005 was de praktijk en het geldende beleid zo dat, als je als werknemer na een ontslag de ontslagvergoeding via de vestiging van een stamrecht liet uitbetalen, de daaruit voortvloeiende inkomsten uit het stamrecht niet gekort werden op de IOAW-uitkering. Dat gold alleen als de werknemer een vrije keuze had bij de besteding van de eenmalige ontslagvergoeding en deze vrije bestedingsmogelijkheid kon aantonen. Ook was de voorwaarde dat het stamrecht voor ingang van de WW-uitkering was afgesloten.

In 2005 besliste de Centrale Raad van Beroep dat de gegroeide beleidslijn in strijd was met de ontstaansgeschiedenis van het Inkomensbesluit IOAW. Volgens de Raad moest er altijd gekort worden. Al snel volgden gemeenten die inkomsten uit stamrecht zijn gaan korten op de IOAW-uitkering. In sommige gevallen leidde dat zelfs tot het niet toekennen van een IOAW-uitkering.

Aan die praktijk heeft PvdA-kamerlid Noorman-Den Uijl iets proberen te doen door het stellen van kamervragen aan toenmalig staatssecretaris Van Hoof. Hij beloofde aanpassing van het Inkomensbesluit IOAW maar dat werd steeds vooruitgeschoven en niet opgelost terwijl gemeenten wel werden opgeroepen de oude beleidslijn te blijven volgen. In de praktijk voerden sommige gemeenten het oude beleid uit en anderen pasten wel een korting toe. Rechtsongelijkheid in optima forma dus. Door de val van het vorige kabinet is de aanpassing van het Inkomstenbesluit IOAW niet meer doorgevoerd.

De problematiek is opnieuw aan de orde gesteld door kamervagen van PvdA-kamerlid Ton Heerts van de PvdA. De beantwoording door staatssecretaris Aboutaleb leidde op zich niet tot iets nieuws. Hij zegde toe de oude beleidslijn her in te voeren en dat expliciet in het Inkomensbesluit IOAW op te nemen. Toch was er nog een praktisch probleem. In de beleidslijn is opgenomen dat het stamrecht moet zijn gesloten voor de WW-periode ingaat.

Omdat ontslagzaken soms sneller afgerond zijn dan dat een stamrecht is gevestigd leidde dat soms toch tot korting op de IOAW-uitkering en dat vindt de MHP onterecht. Onze beleidsadviseur Ewald van Sark heeft dat aangekaart bij Ton Heerts. Heerts heeft daarop aanvullende kamervragen gesteld. Staatssecretaris Aboutaleb heeft op die vragen geantwoord dat het hem inmiddels ook gebleken is dat gemeenten worstelen met de voorwaarde dat het stamrecht voor de WW-periode moet zijn gesloten. Dat is reden voor Aboutaleb voor te stellen die voorwaarde te schrappen. De andere voorwaarde dat de werknemer een vrije keuze moet hebben gehad, blijft wel gehandhaafd.

Aboutaleb heeft toegezegd dat hij de gemeenten in de zogenaamde verzamelbrief van december 2007 zal instrueren dat de oude beleidslijn uitgevoerd gaat worden met intrekking van de voorwaarde dat het stamrecht voor de WW-periode moet zijn afgesloten. Ook zal hij het Inkomensbesluit IOAW en het nieuwe Inkomensbesluit IOW daarop aanpassen. Zo is een belangrijk probleem van oudere werknemers die een stamrecht hebben afgesloten en IOAW/IOW ontvangen of gaan ontvangen, opgelost.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws