Menu

Inhoud:
Lancering LinkedIn-groep MHP – Bridging the generations
MHP-informatiebijeenkomst voor achterbanraadpleging ‘Principe-pensioenakkoord 2010’
Convenant gezond gewicht en deelconvenant werk
MHP verheugd met onderzoek naar ‘werkende vaders’
Werknemers beoordelen hulp van werkgevers bij slim werken en reizen als onvoldoende
MHP voorspelling komt uit: daling groei gastouderopvang door maatregelen kabinet

Lancering LinkedIn-groep MHP – Bridging the generations

De MHP-miniconferentie ‘De toekomst van de vakbeweging’ zal aankomende donderdag 17 juni plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zal MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg met vertegenwoordigers van de bij de MHP aangesloten vakorganisaties van gedachten wisselen over een herpositionering van de MHP in het licht van snelle veranderingen, met als doel het realiseren van groei.

Deze conferentie is voorbereid door de MHP-werkgroep Bridging the Generations onder voorzitterschap van Mario Lander. Centraal staat de vraag hoe potentiële leden en nieuwe beroepsgroepen te bereiken. Met klassieke methoden als flyers en advertenties ? Of via Hyves, Linkedln en YouTube ? Er zullen drie inspirerende inleidingen worden gehouden en tot slot zal worden gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen. Van de deelnemers wordt een substantiële inbreng verwacht uit de eigen praktijkervaring, zowel in nieuwe als klassieke methodieken.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de bij de MHP aangesloten organisaties elkaar na deze bijeenkomst actief blijven ondersteunen op weg naar groei. Om dit te faciliteren is de LinkedIn-groep ‘Bridging The Generations’ opgericht. Binnen deze groep kan van gedachten worden gewisseld over het onderwerp ledenwerving, vragen stellen, voorbeelden van ledenwerfacties delen, links plaatsen, noem maar op. De leden bepalen ! Op deze manier kunnen de organisaties van elkaar leren en blijven communiceren over een gezonde toekomst voor de belangenbehartigers van middengroepen en hoger personeel in Nederland !
Het programma van de miniconferentie is te downloaden op de website van de MHP (www.vakcentralemhp.nl). Daar is ook een link naar de LinkedIn-groep.

MHP-informatiebijeenkomst voor achterbanraadpleging ‘Principe-pensioenakkoord 2010’

De MHP biedt de pensioendeskundigen van haar aangesloten organisaties op 21 juni a.s. de mogelijkheid om een extra informatiebijeenkomst bij te wonen. Dit ter ondersteuning van de achterbanraadpleging die de MHP-bonden zullen gaan houden over accordering van het principeakkoord dat op 4 juni jl. in de Stichting van de Arbeid (StvdA) met sociale partners is bereikt. De informatie zal door drs. Jan Tamerus (lid van de werkgroep Pensioenen van de StvdA en onderhandelaar voor het pensioenakkoord namens de MHP) worden verstrekt, in aanwezigheid van enkele bestuursleden.

Door alle relevante partijen is vastgesteld dat de huidige pensioenbelofte niet is vol te houden. Aangezien daarom een moeilijke boodschap naar de leden van de aangesloten bonden moet worden gebracht, wil de MHP hierbij middels deze bijeenkomst ondersteuning bieden, aldus Richard Steenborg. De deelnemers krijgen de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen en krijgen, waar nodig, nog verdere toelichting op de gemaakte afspraken.

 

Convenant Gezond Gewicht en deelconvenant Werk

Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas, het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het bewerkstelligen van een trendbreuk in de ontwikkeling, van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen zijn de doelstellingen van het convenant Gezond Gewicht, waarbij de MHP convenantpartner is. In het deelconvenant Werk zijn afspraken gemaakt om een gezonde leefstijl in en om de werkomgeving te bevorderen. In het kader van deze afspraken wil de MHP informatie over en goede voorbeelden aanreiken van de wijze u in uw organisatie kunt bijdragen aan het verhogen van een gezonde leefstijl, vitaliteit en gezond gewicht.
Inmiddels heeft 47% van de volwassenen overgewicht en 11% obesitas. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn groot. Er is sprake van forse productiviteitsverliezen door ziekteverzuim en vervroegde uittreding uit het arbeidsproces (indirect € 2 miljard per jaar).

Goed werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid en het kunnen sturen op ziekteverzuim spelen een rol als werkgevers een gezonde leefstijl en vitaliteit in bedrijfsbeleid willen opnemen. En in tijden van vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het voor werknemers van belang ‘fit for the job’ te blijven, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg.

Uitgangspunten van dit deelconvenant Werk zijn:

 • Doe het samen als werkgevers en werknemers.
 • Houd het eenvoudig.
 • Beter kleine stappen dan ingewikkelde systemen.
 • Zorg dat de aanpak dicht bij de mensen zelf ligt, positief en concreet is.
 • Gezondheid en vitaliteit moeten onderdeel worden van structureel bedrijfsbeleid.

Om dit te willen bereiken wil de MHP u attenderen op de volgende best practices:

 • Zorg voor een gezond aanbod van eten en drinken in het bedrijfsrestaurant en kantines.
 • Ga met elkaar lunchwandelen
 • Op de fiets naar het werk.
 • Werkfruit voor de tussendoortjes.
 • Vraag je werkgever kortingen op sportabonnementen te faciliteren.
 • Gebruik digitale vitaliteitscoaches en gezondheidschecks.
 • Neem de trap in plaats van de lift.
 • Voorzie bij het opleiden van ondernemingsraden in gezondheids-management.
 • Loop wat vaker naar een collega toe in plaats van een mail te sturen.
 • Maak een gezonde leefstijl bespreekbaar, ook in functioneringsgesprekken.

Voor meer voorbeelden en informatie zie: www.convenantgezondgewicht.nl.

 

MHP verheugd over onderzoek naar ‘werkende vaders’

Het verbeteren van de combinatie werk en zorg vormt al jarenlang een van de belangrijkste speerpunten van de MHP. Een goede combinatie van werk en zorg is onmisbaar als wij willen dat de arbeidsparticipatie stijgt. Bovendien verhoogt een goede balans tussen werk en privé de arbeidsvreugde. De MHP vindt de aandacht voor (de ervaren knelpunten van) mannen in dezen net zo belangrijk als de aandacht voor vrouwen. Dat is ook de reden waarom de MHP in februari 2010 middels een brief naar minister Rouvoet ervoor heeft gepleit in het voorgenomen onderzoek naar werkende vaders, de hoger opgeleide werknemers niet te vergeten.

Het onderzoek naar de belemmeringen ervaren door werkende vaders is inmiddels afgerond en op 31 mei jl. door Rouvoet gepresenteerd. De MHP is verheugd te vernemen dat in de onderzoeken ook de hoger opgeleide werkende vaders zijn meegenomen. Een andere positief gegeven is dat uit het onderzoek blijkt dat thuiswerken en flexibele werktijden steeds vaker worden toegepast. Dit past volledig in de MHP-missie van maatwerk en zelfredzaamheid.

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat Nederland er nog lang niet is: mannen zien vaak veel praktische bezwaren om een betere combinatie tussen werk en gezin te realiseren. Ze vrezen financiële consequenties en reputatieschade. Ook denken zij vaak dat het in hun functie onmogelijk is, of dat hun baas er bezwaar tegen gaat maken.

Wettelijke regelingen als het recht op deeltijd (Wet Aanpassing Arbeidstijden) en wetgeving m.b.t. verlofrechten (Wet Arbeid en Zorg) hebben dus nog niet tot een cultuurdoorbraak geleid. Werkende vaders gaan nog weinig tot actie over en verzoeken van vrouwen tot deeltijdarbeid worden door werkgevers nog altijd positiever beoordeeld dan die van mannen, aldus het onderzoek.

De MHP ziet zich dan ook gesterkt in haar speerpunten en zal aandacht blijven vragen voor het belang van een goede combinatie van werk en zorg voor alle werknemers.

 

Werknemers beoordelen de hulp van werkgevers bij slim werken en reizen als onvoldoende

In opdracht van de Task Force Mobiliteitsmanagement heeft Blauw Research de bereidheid van werkgevers om het plaats en tijd onafhankelijk werken te stimuleren onderzocht. Zowel werkgevers al werknemers ervaren daar belemmeringen bij.

Slechts 29% van de werknemers ervaart de ondersteuning door werkgevers als voldoende. De belangrijkste belemmeringen worden ervaren in de bevestigde bedrijfscultuur. Voor veel werkgevers en leidinggevenden is het van 9-5 aanwezig zijn van de werknemer nog erg belangrijk. Lodewijk de Waal, voorzitter van de Task Force heeft de werkgevers daarom opgeroepen beleid te ontwikkelen waarbij slim reizen en werken gestimuleerd wordt en dat beleid ook in de hele organisatie uit te dragen. Voorbeeldgedrag van werkgevers en leidinggevenden is daarbij erg belangrijk.

De Waal pleit ook voor ‘superpromoters’. Dat zijn werknemers die hun eigen werkgever aanspreken op hun beleid. Wie slim wil reizen en werken kan inspiratie vinden op de website www.woonwerkcafé.nl. Het beantwoorden van vragen op de site www.blauw.com/mobiliteitscheck kan inzicht geven in de vraag in hoeverre iemand zelf slim reist en in hoeverre zijn werkgever daarin ondersteuning biedt.

 

MHP voorspelling komt uit: daling groei gastouderopvang door maatregelen kabinet

De MHP heeft er vorig (na)jaar al voor gewaarschuwd dat de aangekondigde aanscherping van de regelgeving rondom gastouderopvang een negatieve invloed op het gebruik van deze flexibele vorm van kinderopvang zal hebben. Uit cijfers van het CBS blijkt nu dat de MHP het bij het juiste eind had: de gastouderopvang is in 2009 met 10% gegroeid, tegenover 50% (!) in 2008. Ter vergelijking: de opvang in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang groeiden in 2009 respectievelijk met 10 en 17%, tegenover 9 en 27% in 2008.

De regels omtrent gastouderopvang zijn per 1 januari 2010 flink veranderd. De belangrijkste wijzigingen: de maximale uurprijs waarop de kinderopvangtoeslag wordt gebaseerd is nu € 5,00 (was € 6,10), gastouders worden opgenomen in een landelijk register en er worden hogere kwaliteitseisen gesteld. Voldoet de gastouderopvang niet aan laatstgenoemde eisen, dan moet(en) de betreffende ouder(s) de kinderopvangtoeslag terugbetalen.

De MHP juicht maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van kinderopvang toe, maar vindt ook dat het kabinet daarin niet te ver moet doorslaan. Gastouderopvang is veel flexibeler dan andere vormen van kinderopvang en is daarom van groot belang voor iedereen die geen 9-5 baan heeft nabij de scholen van kinderen. Mede gezien de wens van het kabinet om de arbeidsparticipatie te laten stijgen, moet de gastouderopvang juist worden gestimuleerd in plaats van beperkt. De MHP roept het kabinet dan ook dringend op om de aangescherpte regels met een beperkende werking op de gastouderopvang, te herzien.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws