Menu

Inhoud:
MHP-reactie op Commissie Veerman: “Bittere noodzaak van investeringen weer aangetoond”
MHP-reactie op ontwerpbesluit pensioenparameters: Nieuwe pensioenregels drukken koopkracht
Nederland hoge arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid
Privatisering WGA voorlopig in de ijskast
SZW maakt eerste resultaten Actieplan Jeugdwerkloosheid bekend
Interne MHP-conferentie: De toekomst van de vakbeweging

MHP in reactie op Commissie Veerman: “Bittere noodzaak van investeringen weer aangetoond”

Een nieuw kabinet moet na de verkiezingen direct aan de slag met de aanbevelingen van deze commissie, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg in een reactie op het rapport ‘Differentiëren in drievoud’ van de Commissie Veerman, dat op 13 april jl. is gepubliceerd. In korte tijd bevestigen zowel het Innovatieplatform als de Commissie Veerman wat de MHP al jarenlang bepleit: extra investeringen in het hoger onderwijs zijn absoluut noodzakelijk om Nederland als kenniseconomie op de kaart te houden en zijn (concurrentie-)positie te verstevigen. “Ik hoop dat de politiek nu eindelijk is wakker geschud en een nieuw kabinet direct aan de slag gaat met de aanbevelingen van deze commissie”, aldus Steenborg.

Het is volgens de MHP bittere noodzaak om na jaren van onderinvesteringen, nu echt werk te maken van de ambitie om één van de sterkste kenniseconomieën in de wereld te worden. Daarbij zijn extra investeringen in onder andere het hoger onderwijs hard nodig. Nederland investeert internationaal gezien ver onder de maat in toekomstig talent. In navolging van het Innovatieplatform komt nu ook de door het kabinet zelf ingestelde Commissie Veerman tot dezelfde conclusie.

“Met deze indringende oproep moet het rapport van de ambtelijke werkgroep ‘Hoger onderwijs’ maar heel snel de prullenbak in”, aldus Steenborg. In dat rapport werden op 1 april jl. voorstellen gedaan om 20% te bezuinigen op het hoger onderwijs. Volgens de MHP pakken bezuinigingen op het hoger onderwijs averechts uit en brengen ze Nederland steeds verder af van het doel om een kenniseconomie van internationaal belang te zijn.

De concrete aanbevelingen van de Commissie Veerman bieden volgens de MHP houvast voor een nieuw regeerakkoord, zoals:
– herziening van het financieringsysteem van instellingen voor hoger onderwijs;
– een betere samenwerking tussen de kennisinstituten;
– betere aansluiting tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven;
– meer aandacht voor toptalent en
– investeringen in de kwaliteit van docenten.

Steenborg geeft tegelijkertijd aan dat bij deze plannen ook hoort dat voor studenten de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gewaarborgd wordt: “Daar past afschaffing van de basisbeurs niet bij, zoals veel politieke partijen bepleiten. Anders zitten wij straks met een goed aanbod van het hoger onderwijs, maar kunnen onvoldoende studenten ervan gebruik maken.“

Nieuwe pensioenregels drukken koopkracht

De nieuwe pensioenregels die minister Donner op 7 april jl. heeft voorgesteld, kunnen de koopkracht verder onder druk zetten. Dit heeft een negatief effect op het economische herstel, omdat de consumentenbestedingen hiermee negatief beïnvloed worden. Een gemiddelde werknemer – middengroepen – levert dan al gauw een 0,5% extra koopkracht in. Dit komt bovenop alle andere bezuinigingsmaatregelen, die de overheid nog voor ons in petto heeft, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

In een ontwerpbesluit over de zogenaamde pensioenparameters heeft Donner aangegeven dat de pensioenfondsen vanaf 2011 moeten uitgaan van lagere toekomstige rendementen op pensioenbeleggingen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de vermogens, die pensioenfondsen moeten aanhouden. Vanwege deze boekhoudkundige regels, die dan minder aansluiten op de werkelijke, gemiddelde rendementen, worden pensioenfondsen gedwongen ofwel de pensioenpremies te verhogen ofwel het herstel van de pensioenindexaties uit te stellen. Volgens de MHP is dit geen goede ontwikkeling voor de economie.

De brief over de bredere discussie ten aanzien van de toekomst van de aanvullende pensioenen, die Donner ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, ziet de MHP als een goede aanzet om de discussie te vervolgen met de sociale partners. De MHP is echter van mening dat eerst de sociale partners aan zet zijn, voordat de politiek zich in deze discussie gaat mengen. Het primaat van de aanvullende pensioenen behoort toe aan werknemers en werkgevers.

 

Nederland hoge arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid

Nederland is door het Centrum voor Europese Hervormingen (CER, een denktank t.b.v. de Europese Unie) uitgeroepen tot ‘Chief Hero’ van Europa, door “een prima combinatie van een hoog niveau van arbeidsproductiviteit en hoge werkgelegenheid”. Ook staat Nederland in de top vijf van landen, die het beste scoren op de thema’s sociale gelijkheid, arbeidsmarktprestaties en duurzaamheid- en milieubeleid.

Bovenstaande staat in het rapport ‘The Lisbon Scorecard X: the road to 2020’, dat onlangs is verschenen. In het rapport worden individuele lidstaten beoordeeld op hun prestaties ten aanzien van de Lissabon doelstellingen. De doelstellingen zijn samen te vatten in drie pijlers: een economische, een sociale en een ecologische pijler. De economische pijler stelt tot doel de Europese Unie te veranderen in de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld, waarbij een arbeidsparticipatie van 70% en een economische groei van 3% wordt beoogd. De sociale pijler streeft ernaar het Europese Welvaartsmodel te verbeteren. De ecologische pijler wil het milieu ontzien; economische groei moet duurzaam zijn.

Met een arbeidsparticipatie van 76% heeft Nederland de Lissabon doelstelling op dit gebied (ruim) gehaald. De overheid streeft ernaar in 2016 een arbeidsparticipatie van 80% te realiseren. De MHP ondersteunt dit streven, maar wijst erop dat dit enkel mogelijk is in samenhang met maatregelen, die de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijken (thuiswerken, ruimere openingstijden kinderopvang, brede scholen etc.).

 

Privatisering WGA voorlopig in de ijskast

Het zittende kabinet heeft besloten om niet meer met voorstellen te komen om de WGA (Regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te privatiseren. Dat is op 13 april jl. bekend gemaakt. Daarmee worden eventuele nieuwe voorstellen aan een volgend kabinet overgelaten. Werkgevers kunnen nu nog kiezen op welke wijze zij zich verzekeren tegen het risico dat werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Zij kunnen dit bij een private verzekeraar doen of via een publieke verzekering bij het UWV.

Door de onderzoeksbureaus Ecorys en Astri is de afgelopen periode onderzocht of er een verschil is bij publiek of privaat verzekerde werkgevers in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting van werknemers. Uit dit onderzoek komen niet duidelijk naar voren dat een publiek stelsel beter presteert dan een privaat stelsel en vice versa. Publieke en private spelers vullen elkaar in het huidige stelsel met keuzevrijheid juist aan. Werkgevers kunnen nu beter inspelen op de aanpak, die in hun specifieke geval het meest wenselijk is. Daarnaast zijn ook de kosten van privatisering van belang. Bij volledig private uitvoering van de WGA zal sprake zijn van hoge overgangskosten in verband met de overgang van omslagdekking naar rentedekking.

Volgens de MHP zijn hogere lasten wel het laatste waarop Nederland zit te wachten in deze tijd van economische crisis. Daarom is het naar de mening van de MHP een wijs besluit van het demissionaire kabinet geen voorstellen in te dienen om de WGA-uitvoering verder te privatiseren.

 

 

SZW maakt eerste resultaten Actieplan Jeugdwerkloosheid bekend

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de eerste resultaten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid bekend gemaakt. In totaal zijn 29.000 jongeren in de laatste vier maanden van 2009 aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen. Voorts is het aantal leerbedrijven waar mbo-studenten tijdens hun studie terechtkunnen, gestegen tot bijna 210.000. Minister Donner spreekt in een brief aan de Tweede Kamer over ‘bemoedigende’ eerste resultaten van het Actieplan. Verder meldt hij dat het aantal jongeren dat zich meldde bij het UWV, is gestegen van 43.000 in januari 2009 naar 63.000 in januari 2010. Daarmee is de jeugdwerkloosheid in Nederland nog steeds het laagst van alle EU-landen, aldus Donner.

Het Ministerie van SZW opent deze week een meldpunt waar jongeren en hun ouders terecht kunnen voor tips en ervaringen, die verband houden met de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Verder heeft minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoek naar de positie van kwetsbare jongeren aangekondigd dat extra ondersteuning voor de arbeidsmarktregio’s komt.

De MHP is op zich blij met de positieve resultaten, die Donner in zijn brief aanhaalt. Wel blijft de MHP een aantal kritische kanttekeningen plaatsen:

  • Veel jongeren die op hbo- of wo-niveau zijn afgestudeerd, blijven buiten de werkloosheidscijfers, omdat zij formeel niet werkloos zijn. Zij hebben bijvoorbeeld een kleine (bij-)baan onder hun niveau geaccepteerd, zijn verder gaan studeren (ook in het buitenland) of zijn bijvoorbeeld een buitenlandse reis gaan maken omdat zij niet aan de slag komen.
  • In het Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt nog altijd geen aandacht besteed aan hoger opgeleide jeugdwerklozen, terwijl inmiddels ook onder deze groep grote problemen zijn ontstaan.
  • In het voorjaarsakkoord van 2009 is de afspraak gemaakt dat werkgevers alle jongeren na maximaal drie maanden werkloosheid een stage zouden aanbieden. Daarvan is echter weinig terechtgekomen, onder meer omdat het UWV werkloze jongeren niet goed geregistreerd heeft.

 

Interne MHP conferentie: De toekomst van de vakbeweging

Op donderdagmiddag 17 juni a.s. organiseert de MHP een miniconferentie getiteld ‘De toekomst van de vakbeweging’. Tijdens deze bijeenkomst wil MHP-voorzitter Richard Steenborg met bestuursleden en communicatiedeskundigen van alle bij de MHP aangesloten organisaties van gedachten wisselen over een herpositionering van de vakbeweging in het licht van snelle veranderingen, met als doel het realiseren van groei van het ledental. Deze conferentie is voorbereid door de MHP-werkgroep Bridging The Generations.

Op deze conferentie zullen nieuwe impulsen worden aangereikt om de vakbonden anders te marketen en positioneren. Bovendien zullen best practices worden aangeboden om de ledenwerving van de organisaties handen en voeten te geven.

Per organisatie kunnen zich twee personen aanmelden bij Sandra Pierik (s.pierik@vc-mhp.nl, tel. 0345 – 851908) vóór 17 mei a.s., bij voorkeur eerder. Aanmelding van meerdere deelnemers is mogelijk in overleg. De miniconferentie vindt plaats op 17 juni a.s., ontvangst vanaf 12.30 uur, in UniePlaza, Multatulilaan 12 te Culemborg.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws