Menu
Inzetten pensioen voor hypotheek niet gewenst

Het is positief dat het kabinet nu tot het oordeel komt dat vervolgstappen om pensioengelden in te zetten voor de aflossing van de hypotheek niet opportuun zijn. In de verkenning ziet de VCP nadere onderbouwing van haar advies aan de Tweede Kamer om af te zien van het inzetten van pensioenpremies en- aanspraken voor aflossing van de hypotheek. ‘Los van de juridische bezwaren zijn de nadelen voor pensioendeelnemers te groot’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Gisteren verscheen de verkenning die over dit onderwerp is gedaan door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kernvraag is wie hiermee iets zou opschieten? De effecten op de woningmarkt zijn naar verwachting beperkt. Het is nadelig voor de andere deelnemers aan het pensioenfonds. In algemene zin is het voor de meeste mensen die pensioen zouden inzetten voor aflossing, financieel nadelig op lange termijn. Mensen die klem zitten met een te hoge hypotheekschuld worden ‘gedwongen’ om een financieel nadelige deal aan te gaan. Daarnaast is het nog maar zeer de vraag of er voor deze mensen nog wel ruimte in het pensioenvermogen overblijft, nu de pensioenopbouw vanaf 2015 ook al fors is versoberd. De administratieve complexiteit zal leiden tot stijging van de uitvoeringskosten. Los van de vraag wie deze deelnemers moet gaan adviseren.

De VCP is van mening dat een aanpak moet worden gekozen voor de problemen op de hypotheekmarkt, die niet leidt tot een verlies aan pensioenrechten. Uiterste terughoudendheid is geboden bij het gebruik van pensioen voor andere doeleinden dan de oudedagsvoorziening. Pensioen is uitgesteld loon voor later om in het inkomen te voorzien na het werkzame leven.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws