Menu

Welke factoren bepalen het succes van steden? Hiervoor is de SER door het kabinet om advies gevraagd. Bedoeling is dat mede aan de hand van de input van werkgevers, werknemers en kroonleden voor het zomerreces een Agenda Stad door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Sociale partners zullen met name adviseren over het versterken van de stad als economische motor en het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken in stedelijke regio’s. Mogelijk zullen ook andere thema’s de revue passeren. In een eerder stadium hebben de planbureaus CPB en CPL al een economische analyse over steden gemaakt. Deze vindt u onder andere hier. Het SER-advies zal op dit advies verder voortborduren.

Aan de SER is gevraagd om voor 1 juni een kort en bondig advies op te stellen. Omdat het SER-advies vooral betrekking heeft op input voor de kabinetsbrief over de Agenda Stad, vraagt het kabinet in eerste instantie om een voorlopig advies op hoofdlijnen. Expliciet vermeldt de adviesaanvraag verder de wenselijkheid om een stakeholdersdialoog te voeren.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws