Menu

Culemborg, 21 april 2006
Pb 0421-07

MHP: Stap in goede richting

De Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) constateert met genoegen dat het kabinet eindelijk erkent dat grote groepen huishoudens erop achteruit zijn gegaan als gevolg van het nieuwe zorgstelsel. Toch vindt de MHP dat de aangekondigde aanvullende koopkrachtmaatregelen onvoldoende neerslaan bij de gedupeerde huishoudens.

“Dit wordt vooral veroorzaakt doordat een deel van de maatregelen een te generiek karakter hebben. Daarom doet de vakcentrale een alternatief voorstel, dat binnen de financiële ruimte van het kabinet kan blijven, maar de gedupeerde roepen beter tegemoet komt.” Dit zegt Ad Verhoeven, voorzitter van de MHP.

Het pakket aan maatregelen dat het kabinet voorstelt, komt de volgende huishoudens niet tegemoet:

  • alleenstaanden en tweeverdieners zonder jonge kinderen;
  • gepensioneerden en vroeggepensioneerden in de marktsector en in delen van de collectieve sector, voor wie de werkgeversbijdragen fors zijn teruggevallen (als gevolg van hogere loonkosten);
  • alleenstaande 65-plussers met een aanvullend pensioen tussen €19.000 en €23.000;
  • gehuwd of samenwonende 65-plussers met beiden een aanvullend pensioenen en een huishoudinkomen boven de zorgtoeslaggrens, en
  • huishoudens die voor een belangrijk deel moeten rondkomen van een stamrecht- of lijfrente-uitkering.

Daarom stelt de MHP een alternatief pakket aan maatregelen voor, dat binnen de financiële kaders van het kabinet blijft, maar wel meer recht doet aan de grote groep huishoudens die hun koopkracht hebben zien dalen. Dit pakket kan op korte termijn worden gerealiseerd, omdat het aansluit bij de huidige belasting- en premiesystematiek. Dit pakket ziet er als volgt uit:

  1. verhoging van de arbeidskorting of algemene heffingskorting met gelijktijdige verlaging van de combinatiekorting (huishoudens zonder jonge kinderen gaan er dan op vooruit, terwijl dit voor huishoudens met jonge kinderen koopkrachtneutraal uitpakt);
  2. de inkomensafhankelijke zorgbijdrage over het aanvullend pensioen verlagen;
  3. een overgangsmaatregel treffen voor de heffing op stamrechtuitkeringen, aanvullend nabestaandenpensioen en lijfrente-uitkeringen, conform de regeling voor alimentatie;
  4. gedeeltelijk herstel van de zogenaamde Emmen-regelingen.

Mochten om welke redenen dan ook de gesignaleerde groepen na afloop van het kamerdebat nog steeds met een koopkrachtdaling te maken hebben, dan zullen de onderhandelaars aan veel CAO-tafels worden gedwongen alsnog hogere looneisen te stellen of andere arbeidsvoorwaardelijke eisen neer te leggen bij de werkgever. Gezien de financiële meevallers van het Rijk en gezien het herstel van de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven, hoopt de MHP dat dergelijke aanvullende arbeidsvoorwaardelijke maatregelen achterwege kunnen blijven. Er wordt daarom een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamerleden om naar alternatieve compensatiemaatregelen te zoeken.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws