Menu

24-04-2006
Reactie MHP op koopkrachtmaatregelen kabinet
Het kabinet heeft 21 april jl. een aanvullend pakket koopkrachtmaatregelen getroffen. Dit pakket wordt op 27 april behandeld in de Tweede Kamer. Zoals was afgesproken in het Voorjaarsoverleg, heeft een technische werkgroep van de drie vakcentrales, het Nibud, het CPB en diverse Ministeries de afgelopen weken onderzocht welke huishoudens erop achteruit zijn gegaan. Duidelijk werd dat het niet ging om een beperkt aantal huishoudens, maar om één op de vijf huishoudens in Nederland. Dit had de MHP in eerdere instantie ook al had becijferd. Ook bleken de groepen overeen te stemmen met die groepen, die de MHP op 22 februari jl. in een zogenaamd zwartboek had gesignaleerd. De MHP is daarom verbaasd dat het kabinet koopkrachtmaatregelen treft, die grotendeels gaan naar de mensen die in 2006 geen koopkrachtdaling hebben. Van de bijna € 1 miljard, die extra is uitgetrokken, gaat 45% specifiek naar inkomenscategorieën, die er niet op achteruit zijn gegaan, 40% wordt middels een algemene compensatie uitgekeerd, en slechts 15% wordt specifiek gericht op huishoudens die er daadwerkelijk op achteruit zijn gegaan.

Daarbij worden veel huishoudens, die door de technische werkgroep van vakbeweging, CPB, Nibud en Ministeries wel zijn gesignaleerd, gemakshalve vergeten. En dan gaat het niet, zoals sommigen beweren, om de ‘rijke huishoudens’, maar om huishoudens die afkomstig zijn uit de middengroepen en een inkomen hebben van iets boven modaal.
Hierdoor blijven de volgende huishoudens erop achteruit gaan:

  • alleenstaanden en tweeverdieners zonder jonge kinderen met een inkomen boven de zorgtoeslaggrens van respectievelijk € 25.000 en € 40.000;
  • gepensioneerden en vroeggepensioneerden in de marktsector en in delen van de collectieve sector, voor wie de werkgeversbijdragen fors zijn teruggevallen (als gevolg van hogere loonkosten) en die voorheen particulier verzekerd waren;
  • alleenstaande 65-plussers met een aanvullend pensioen tussen € 19.000 en € 23.000;
  • gehuwd of samenwonende 65-plussers met beiden een aanvullend pensioenen en een huishoudinkomen boven de zorgtoeslaggrens van € 40.000, en
  • huishoudens die voor een belangrijk deel moeten rondkomen van een stamrecht- of lijfrente-uitkering.

De MHP doet in een brief nog een dringend beroep op de Tweede Kamer om het kabinet ervan te overtuigen dat een alternatief pakket noodzakelijk is. Dit pakket ziet er als volgt uit:

  1. verhoging van de arbeidskorting of algemene heffingskorting met gelijktijdige verlaging van de combinatiekorting (huishoudens zonder jonge kinderen gaan er dan op vooruit, terwijl dit voor huishoudens met jonge kinderen koopkrachtneutraal uitpakt);
  2. de inkomensafhankelijke zorgbijdrage over het aanvullend pensioen verlagen;
  3. een overgangsmaatregel treffen voor de heffing op stamrechtuitkeringen, aanvullend nabestaandenpensioen en lijfrente-uitkeringen, conform de regeling voor alimentatie;
  4. gedeeltelijk herstel van de zogenaamde Emmen-regelingen voor de collectieve sector.

Download hier de brief aan de Tweede Kamer.

 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws