Menu
Maak afspraken voor dekking nettopensioen arbeidsongeschikten

Als gevolg van nieuwe pensioenwetgeving die op 1 januari jl. is ingegaan, kunnen mensen met een inkomen boven de 100.000 euro geen fiscaal gunstig pensioen meer opbouwen in de basispensioenregeling. Wel is het voor deze groep mogelijk om voor het inkomen boven de 100.000 euro gebruik te maken van een nettopensioenregeling of een nettolijfrente, mits het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van desbetreffende werkgever een dergelijke regeling kent en faciliteert. Voor arbeidsongeschikten was hier echter lange tijd onduidelijkheid over en er was een groep arbeidsongeschikten en hun nabestaanden onverzekerbaar voor de pensioenopbouw boven de 100.000. Hierin kan nu na lang aandringen door de VCP eindelijk verandering komen.

Het afsluiten van een dergelijke nettoregeling was niet mogelijk voor mensen die vóór 1 januari jl. arbeidsongeschikt waren. Dit indien het pensioenfonds geen nettopensioenregeling had en omdat een verzekeraar eerst een medische keuring uitvoert en het hier om mensen gaat met een slechte gezondheidstoestand. Ook was er lange tijd onduidelijkheid over de vraag of een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer (gewezen werknemer) die niet meer in dienst is, überhaupt nog wel een nettopensioenregeling kon aanbieden. Dit omdat er sprake zou kunnen zijn van een uitgewerkte rechtsverhouding en een aanbod alleen zou kunnen worden gedaan tussen een werkgever en werknemer en niet tussen een werkgever en een gewezen werknemer. Hierdoor was als gevolg van de nieuwe pensioenwetgeving een groep mensen (al arbeidsongeschikt) onverzekerbaar geworden en zouden zich situaties kunnen voordoen dat nabestaanden bij overlijden van de desbetreffende persoon fors in inkomen terugvallen en in de financiële problemen komen.

De VCP acht dit moreel verwerpelijk en onwenselijk omdat deze groep geen handelingsperspectief meer heeft. Zij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar hard gemaakt voor deze groep. Op 10 juni jl. heeft SZW na lang wachten in een brief (.pdf) aangegeven dat het voor deze groep toch mogelijk is om nettopensioen op te bouwen en aan te bieden mits sociale partners (cao-partijen) voor deze groep een nettopensioenregeling afspreken en hun pensioenfonds hiertoe opdracht geven. Zij kunnen dit voor alle werknemers doen maar ook slechts voor de gewezen werknemers.

De onderhandelingen in het bijzonder bij een aantal bedrijfstakpensioenfondsen lopen (helaas) nog moeizaam vanwege de (mogelijke) administratieve last van een nettopensioenregeling. Het is goed dat in de tussentijd uit de brief blijkt dat een pensioenfonds het nu in ieder geval wel alvast kan regelen voor de lopende gevallen (mensen die reeds arbeidsongeschikt zijn), zonder dat het fonds verplicht is dit ook te doen voor nieuwe gevallen. De VCP ziet graag voor alle werknemers met een hoger inkomen een goede basis- en nettopensioenregeling inclusief premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid en dekking voor de nabestaanden. Zij roept de bij haar aangesloten organisaties en betrokken werkgevers op om een dergelijke premievrije netto voortzetting voor ex-werknemers in ieder geval voor die mensen die vóór 1 januari 2015 al arbeidsongeschikt waren, z.s.m. te regelen. Hiermee voorkomen we huilende weduwes aan de poort.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws