Menu

Het arbeidsmarktperspectief van te veel hbo- en universitair afgestudeerden is nog steeds niet heel gunstig. Naast de slechte economische omstandigheden schort het ook aan de inzet van hbo-instellingen en universiteiten om de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt te verbeteren. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kaart dit probleem aan in zijn notitie ‘Aan de slag’ en geeft hierin ook concrete adviezen mee. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) ziet de slechte aansluiting hoger onderwijs – arbeidsmarkt ook en is van mening dat er meer moet worden gedaan om afgestudeerden beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De VCP onderschrijft zodoende ook de aanbevelingen van de notitie van het ISO.

Het ISO doet in haar notitie de volgende aanbevelingen:
1. Instellingen moeten ruimte (blijven) bieden aan studenten om zich te ontplooien, zodat ze benodigde competenties ook buiten hun opleiding kunnen opdoen.
2. Alumni moeten worden ingezet om het curriculum te verbeteren, omdat zij gebruik kunnen maken van de kennis van zowel de opleiding, als de praktijk.
3. Opleidingen moeten aansluiting blijven zoeken bij de meest actuele vraag vanuit de maatschappij. Instellingen en opleidingen moeten daarom aan de slag met de macrodoelmatigheid van hun opleidingen.
4. Studenten moeten breed worden opgeleid en deze brede basis moet helder en herkenbaar zijn voor werkgevers.

De VCP kan zich vinden in deze aanbevelingen, want zij ziet dat de afgestudeerden veelal aan hun lot worden overgelaten na het afronden van hun opleiding. Ook is het curriculum van de opleidingen vaak niet meer up-to-date. Om die reden vindt de VCP dat, naast alumni, ook sociale partners actiever betrokken moeten worden bij de macrodoelmatigheid (het belang van de opleiding voor de maatschappij en de potentiële vraag naar de opleiding vanuit studenten) van opleidingen. Deze macrodoelmatigheid zal, volgens de VCP, ook periodiek moeten worden uitgevoerd.

Naast het oplossen van de structurele kant van de werkloosheid onder hoogopgeleiden is het ook van belang de conjuncturele werkloosheid aan te pakken. Zodoende is het voor werkgevers vanaf 1 juli 2014 mogelijk om een premiekorting te ontvangen bij het in dienst nemen van jonge uitkeringsgerechtigden van 18 tot 27 jaar. Deze premiekorting stimuleert werkgevers om jonge afgestudeerden in dienst te nemen. De regeling is tijdelijk en is gericht op nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Een werkgever kan voor elke aanname en zolang de betreffende jongere uit de doelgroep in dienst is, maximaal twee jaar een premiekorting van € 3.500 op jaarbasis op zijn premies werknemersverzekeringen toepassen.

De VCP is blij dat deze maatregel nu ook voor het in dienst nemen van jongeren mogelijk is. Echter de VCP ziet nog steeds vrijwel geen aandacht voor de groep hoopopgeleide jongeren die veelal onder hun niveau werken. Dit zorgt voor kapitaalverlies en verdringing van banen. Het kabinet zou meer aandacht moeten besteden aan deze vergeten groep.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws