Menu
Meer ruimte professional door versoepeling regels uitkeringen

De VCP is positief over het voornemen van het kabinet om minder snel straffen uit te delen wanneer burgers bij de aanvraag van een uitkering in de fout gaan. Ambtenaren krijgen meer ruimte om soepeler met de regels om te gaan, zo staat in een voorstel van staatsecretaris Wiersma (SZW). De VCP vindt het van groot belang dat professionals op die manier in staat worden gesteld om maatwerk binnen bandbreedte te leveren.

Professionele ruimte

Het voorstel van de bewindsman is een belangrijke eerste stap om professionals in de publieke sector meer bewegingsruimte te geven, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Het is goed dat dit gebeurt. Professionals zijn prima in staat om zelf afwegingen te maken, maar daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen.” Volgens Van Holstein is het voorstel ook goed nieuws voor mensen die een uitkering aanvragen. Die hoeven minder bang te zijn voor sancties, mochten ze onverhoopt iets fout doen. De VCP spreekt de hoop uit dat deze pilot snel navolging zal krijgen in andere publieke sectoren.

Vertrouwen in de burger

Door zaken als de toeslagenaffaire is het vertrouwen in uitvoering van publieke diensten de afgelopen jaren sterk gedaald. “Dat vertrouwen moet terugkomen, maar dat kan alleen wanneer je als overheid eerst vertrouwen uitspreekt in de burger, in die volgorde dus. Iedereen maakt wel eens een fout. Het kan niet zo zijn dat je dan als burger automatisch geconfronteerd wordt met (buitenproportionele) boetes omdat de regels dat nou eenmaal voorschrijven.”

SER-advies

Eerder dit jaar sprak ook de SER zich uit voor meer professionele ruimte. In het advies voor sociaal economisch beleid voor de komende jaren wordt uitgebreid stilgestaan bij versterking van publieke diensten. Professionele ruimte is een belangrijk middel om dat te bereiken. Daarnaast zijn investeringen nodig om de personeelssterkte bij de overheid op orde te krijgen. Het SER-advies stelt verder dat de overheid naast en ten dienste van burgers moet staan en dat professionals hierin niet bekneld mogen raken door allerlei regels.

Terugvordering

Staatsecretaris Wiersma wil ambtenaren de mogelijkheid geven af te zien van terugvordering van een uitkering wanneer een uitkeringsgerechtigde per ongeluk een fout maakt, bijvoorbeeld bij de aanvraag. Ook wil de bewindsman dat de terugbetalingstermijn wordt versoepeld als blijkt dat een uitkeringsgerechtigde teveel geld heeft ontvangen. Alleen als blijkt dat iemand moedwillig fraude pleegt, is een straf op zijn plaats.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws