Menu

Culemborg, 10 juni 2011
Pb 0610-08

MHP over Pensioenakkoord: Stop eigen pensioenplannen kabinet

“Winstpunt van het Pensioenakkoord is dat politiek Den Haag het niet zomaar in de la kan opbergen. Anderzijds kan het kabinet nu stoppen met zijn onheilspellende plannen en rigoureuze ingrepen betreffende AOW en aanvullende pensioenen. Werknemers en werkgevers weten met dit Pensioenakkoord daardoor een groter onheil van ons af te houden, te weten de kabinetsplannen vanuit het regeerakkoord”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket over het Pensioenakkoord tussen werknemers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid. .

Haket doelt met het onheil op: het wèl verhogen van de AOW-leeftijd, maar zonder de AOW te koppelen aan de verdiende loonontwikkeling en zonder een flankerend ouderen- en arbeidsmarktbeleid om langer doorwerken mogelijk te maken. Ook de forse beperking van de mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen is één van de onderdelen van een wetsvoorstel van het kabinet, dat al in de Tweede Kamer ligt.

“Dit pensioenakkoord zorgt ervoor, dat het internationaal alom geprezen Nederlandse pensioenstelsel ook in de toekomst kan worden behouden. Evenzeer is van belang dat wij afspraken hebben gemaakt om werknemers in staat te stellen nog op latere leeftijd te kunnen blijven doorwerken”, aldus Haket.

Er zitten volgens Haket naast goede afspraken ook minder gelukkige punten in het akkoord, zoals het feit dat er geen harde afspraken in staan over een bruidschat van werkgevers, als de positie van een pensioenfonds bij de overgang naar de nieuwe regeling niet al te rooskleurig is. Dat wordt nu overgelaten aan decentrale partijen. Ook zullen werkgevers en vakbonden bij onvoorziene omstandigheden nadere afspraken moeten maken over aanpassingen in het pensioen en de daarbij behorende premie. “Als MHP hadden we hierover liever harde afspraken gemaakt op centraal niveau”, aldus Haket.

Volgens Haket heeft het zo lang geduurd, omdat er grote belangen op het spel staan. De pensioenpot van € 800 miljard en hoge werkloosheid onder oudere werknemers vergen volgens de MHP zorgvuldige afspraken. “Zowel juridische aspecten als beleidsmatige discussies bij alle betrokken partijen hebben ertoe geleid dat de uitwerking van het akkoord langer heeft geduurd, dan we vorig jaar nog veronderstelden. Maar het gaat om het resultaat, waarbij het onder andere gelukt is voor de MHP-achterban zeker te stellen dat er geen inkomenspolitiek bedreven zal worden via de aanvullende pensioenen en AOW.

De MHP-bonden zullen nu hun leden raadplegen en volgens verwachting begin juli daarmee klaar zijn. De MHP heeft van meet af aan “ja, mits” als standpunt gehuldigd en zal het onderhandelingsresultaat nu aan de achterban voorleggen. Alle partijen zien de noodzaak van dit akkoord in omdat niet alleen ons huidige pensioenstelsel door onder andere de versnelde stijging van de levensverwachting onder druk staat, maar ook omdat wij oudere werknemers in de toekomst hard nodig hebben om al te grote tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws