Menu

06-06-2008

Multicultural High Potentials (MHP)

“Diversiteit aan de top, dat is niet het probleem. Waar het om gaat is: hoe houden we Nederland aantrekkelijk voor hoger opgeleid talent ?” En: “De MHP zou een landelijk multicultureel netwerk moeten opzetten.” Zomaar twee opvallende uitspraken, gedaan tijdens het MHP-Congres ‘HogerOp in Diversiteit’, dat op 5 juni jl. plaatsvond in het SER-gebouw te Den Haag.

Het congres, dat plaatsvond in een goed gevulde SER-Raadszaal en geanimeerd en deskundig werd geleid door dagvoorzitter Harry Starren (De Baak), gaf inzicht in de werking van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleide allochtonen, leverde verrassende doorkijkjes op naar de praktijk van alledag en liet zien wat er anders, en vooral ook: béter zou moeten rondom dit thema. Tips voor de overheid, maar ook voor de MHP zelf.

RWI-voorzitter Pieter Jan Biesheuvel verwelkomde zaken als beeldvormingscampagnes, maar wees erop dat nóg beter werken in het hoger onderwijs aan verbeterde arbeidsmarktcompetenties en keuzeprocessen toch vooral van belang is voor een daadwerkelijke verbetering van de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide allochtonen.

Directeur-generaal Arbeidsmarkt en Bijstand Jan van den Bos, die de in het buitenland verkerende staatssecretaris Aboutaleb verving, wees juist op het belang van een beeldvormingscampagne, maar gaf ook aan dat de rijksoverheid nu een heldere doelstelling heeft geformuleerd voor wat betreft de samenstelling van haar eigen personeelsbestand: 50% meer allochtonen. Om dat te bereiken worden structureel 1000 stageplekken gecreëerd, waarvan de helft is gereserveerd voor allochtonen. Op die manier wordt een eigen kweekvijver tot stand gebracht.

Jan van den Bos had een verrassing in petto voor oud-MHP-voorzitter Ad Verhoeven. Hij maakte bekend dat het Hare Majesteit had behaagd Ad Verhoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn dankwoord wees Ad Verhoeven erop dat de kreet “de wereld is continu in verandering” vaak ten onrechte wordt gebruikt als rechtvaardiging voor het doorvoeren van verslechteringen in de rechten van werknemers.

In de forumdiscussie werd gesproken over alternatieven voor het opleggen van een quotum aan allochtone personeelsleden (overigens merkte Cecil Bulo van Randstad op dat Randstad zichzelf wel een doelstelling van 15% allochtonen in de personeelssamenstelling had opgelegd). Gesuggereerd werd dat ‘het old-boys-network’ het probleem moest oplossen: de ‘old boys’ moeten met elkaar afspreken dat ze zorgen voor meer diversiteit aan de top. Ook werd gewezen op het belang van het rekening houden met elkaars cultuur en het noodzakelijke onderlinge vertrouwen. Breed werd opgeroepen om toch vooral echt aan de slag te gaan en het niet bij mooie, en overigens vertrouwde, woorden te laten.

Volgens SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is diversiteit de laatste jaren vooral gezien als probleem binnen een verder prettige samenleving. Diversiteit zou echter een bron van inspiratie en innovatie moeten zijn. Hij wees erop dat er in het onderwijs en bij het binnenhalen van hogeropgeleid allochtoon talent verbeteringen nodig zijn, en dat MHP-leden daarbij een rol kunnen spelen, omdat juist zij op de betreffende sleutelposities zitten. Van groot belang is volgens hem ook sociale innovatie, zodat maximaal kan worden geprofiteerd van ideeën van (zittend) personeel. Nederland heeft volgens hem jaren geleden de reputatie opgebouwd heel goed de voordelen van diversiteit te kunnen benutten en zou die reputatie ook nu eer moeten aandoen. Het daarvoor benodigde sociaal vertrouwen in de samenleving is, ondanks een afname gedurende de laatste jaren, gelukkig nog steeds aanwezig.

In een interviewronde werden suggesties gedaan voor activiteiten die de MHP zou kunnen ondernemen voor hoger opgeleide allochtonen. Enkele tips: Zet een landelijk multicultureel netwerk op. Ontwikkel beleid niet alleen op basis van onderzoek, maar ook op basis van werkelijk contact met degenen waarom het gaat, bijvoorbeeld via de Rotterdamse allochtone studentenverenigingen. Ga als MHP nauwere banden aan met de landelijke studentenkoepels.

Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van multicultureel instituut Forum, merkte op dat het, gezien de cijfers, eigenlijk heel goed gaat met diversiteit; het voelt alleen niet zo. Omdat de beroepsbevolking structureel gaat krimpen, is diversiteitsbeleid eigenlijk niet nodig; de noodzaak dringt zich vanzelf wel op. Nederland aantrekkelijk houden, ook voor autochtoon talent, daar gaat het om ! In de tussentijd kan de MHP wel nog een aantal concrete zaken aan de orde stellen, aldus Harchaoui: snellere en soepeler regels voor gezinshereniging voor kenniswerkers bijvoorbeeld, of voorkomen dat het streekvervoer staakt in examenperiodes.

Aan het slot van het congres vroeg dagvoorzitter Harry Starren de zaal om de inhoud van het congres samen te vatten in de vorm van een krantenkop. Joop de Vries, voorzitter van MHP-bond BBV, kon het congres niet treffender samenvatten dan met de kreet “Hoge inkomens ontdekken diversiteit”.

Binnen de MHP zal de komende tijd worden nagedacht over het verdere vervolg op het congresthema.

 

Impressie MHP-congres HogerOp in diversiteit

Hieronder treft u enkele beelden aan van het gisteren bij de SER gehouden MHP-congres ‘Hogerop in diversiteit’.“

 

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws