Menu

Bij de vaststelling van de Wet werk en zekerheid (WWZ) waren nog niet alle voorwaarden voor de transitievergoeding bekend. De ministerraad heeft ingestemd met de voorwaarden voor verrekening van transitie- of inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding en de mogelijkheid voor werknemers om te kiezen tussen bestaande (ontslag)vergoeding, bijv. in sociaal plan of individuele afspraak, in plaats van de transitievergoeding. De definitieve besluiten worden openbaar na advies van de Raad van State.

Op de transitievergoeding mogen zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht. Transitiekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag. Deze moeten echter gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. Inzetbaarheidkosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten voor een duale opleiding.
Beide kosten mogen alleen in mindering van de transitievergoeding worden gebracht als de werknemer, schriftelijk, vooraf heeft ingestemd. Dit geldt echter niet als de kosten verband houden met collectieve afspraken (bijv. sociaal plan) of in het kader van een duale opleiding. Inzetbaarheidskosten mogen tot een periode van maximaal vijf jaar, tenzij partijen een andere periode hebben afgesproken, in mindering worden gebracht.

Daarnaast kunnen werknemers, na 1 juli, kiezen of zij gebruik maken van de transitievergoeding of een vergoeding/voorziening uit bijvoorbeeld een cao, sociaal plan of een individuele afspraak. Deze overgangsregeling is van toepassing wanneer afspraken over vergoedingen en voorzieningen definitief zijn aangegaan voor 1 juli 2015 en de werknemer bij beëindiging van het dienstverband daaraan op 1 juli 2015 rechten kan ontlenen. Afspraken die met terugwerkende kracht gelden op 1 juli 2015 vallen niet onder de overgangsregeling.
Overigens gaan de lopende afspraken die zijn gemaakt met werknemersorganisaties, bijvoorbeeld in een cao en/of sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, vóór op de transitievergoeding. Dat geldt totdat deze afspraken worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. De overgangsregeling is ook van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd.

Zie verder: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/01/30/transitievergoeding-amvb-s.html

De Nationale Beeldbank/Corepics

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws