Menu
Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen gepubliceerd

Ieder jaar wordt door de monitoringscommissie de naleving van de Code Pensioenfondsen in kaart gebracht. Vandaag is de nalevingsrapportage over het afgelopen jaar verschenen. In de Code Pensioenfondsen staan principes en normen voor een goed pensioenfondsbestuur. Deze Code is opgesteld door de Stichting van de Arbeid (waaronder de VCP) en de Pensioenfederatie.

Missie visie en strategie
Dit jaar heeft de monitoringscommissie voornamelijk gekeken naar de rapportage over missie, visie en strategie bij pensioenfondsen. De norm om te rapporteren over missie, visie en strategie wordt goed nageleefd (92%). Wel is de manier waarop gerapporteerd wordt heel verschillend. Dit weerspiegelt volgens de commissie de grote diversiteit tussen pensioenfondsen. Omdat het belangrijk is voor pensioenfondsen om goede antennes te hebben voor de standpunten van de deelnemers en ontwikkelingen in de samenleving, adviseert de commissie om regelmatig een stakeholderanalyse uit te voeren. ‘Dat helpt om te bepalen met wie, met welk doel en diepgang de dialoog gevoerd wordt, aldus de Commissie.

Diversiteit blijft aandachtspunt
Een ander onderdeel waar de focus jaarlijks naar uitgaat is de naleving van de diversiteitsnormen. Van jaar tot jaar onderzoekt de commissie specifiek hoe de man/vrouw en leeftijdsdiversiteit in pensioenfondsbesturen zich ontwikkelt. De samenstelling van besturen van pensioenfondsen wordt diverser, maar het is nog niet wat het zou moeten zijn. Het aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen is gestegen, maar blijft nog steeds achter bij de doelstellingen die de sector vastlegde in de Code Pensioenfondsen. Het aantal pensioenfondsen dat volledig voldeed aan de diversiteitsnorm in het bestuur eind 2021 daalde met twee naar 58, maar het aantal pensioenfondsen daalde in 2021 met vier naar 177. Het aantal besturen met één vrouw zonder een bestuurder onder de 40 jaar blijft 86. Het aantal pensioenfondsen met een bestuurder onder de 40 jaar is gedaald, dit verklaren de pensioenfondsen doordat de jongere bestuurders ouder zijn geworden. De commissie adviseert hierom de leeftijd van benoeming als uitgangspunt te nemen. Een aantal fondsen hanteert daarentegen een diversiteitsbeleid dat ambitieuzer is dan de norm. Eind 2021 hebben 83 pensioenfondsen twee of meer vrouwen in het bestuur benoemd. De commissie signaleert dat dit eigen beleid van pensioenfondsen om meer vrouwen te benoemen meer dan 90% van alle deelnemers en meer dan 90% van het beheerd vermogen betreft.

Herziening Code
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid zullen komend jaar werken aan een herziening van de Code Pensioenfondsen. De laatste herziening was in 2018. Met het oog op het nieuwe pensioenstelsel en maatschappelijke ontwikkelingen achten beide partijen het gewenst de Code opnieuw tegen het licht te houden waarbij tevens gekeken wordt naar de ervaringen die zijn opgedaan door de Monitoringscommissie.

Lees hier de hele nalevingsrapportage

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws