Menu

Culemborg, 26 november 2009
Pb 1125-12

MHP – Tien puntenplan Platform Onderwijs

Nederland vol Talent, tienpuntenplan voor hoger onderwijs

Het Platform Onderwijs van de vakcentrale MHP, waarin alle bij de MHP aangesloten onderwijs-organisaties vertegenwoordigd zijn, heeft een tienpuntenplan opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Geconstateerd wordt dat juist nu, ondanks de economische crisis, het moment is voor die veranderingen in het onderwijs, die nodig zijn om talent te ontwikkelen en Nederland beter te prepareren op de toekomst.

De rol die de docent heeft te vervullen om in de toekomst verzekerd te zijn van toptalent, is te lang onderschat en ondergewaardeerd met te hoge verwachtingen van informatie- en communicatie-technologie als substituut voor de docent. De docent geraakte daardoor in een bijrol. Het gevolg is dat niet alleen het beroep, maar ook de kennis en kunde daaronder ernstig te lijden hebben.
De veranderingen die de MHP daarom aanbeveelt, hebben betrekking op de positie die de docent in het onderwijs en in de samenleving moet gaan innemen. Daarnaast benadrukt de MHP de wenselijkheid voor de arbeidsmarkt te investeren in kennis en niveau, met de nadruk op hoge kwaliteit van het onderwijs. De veranderingen zijn beschreven in tien speerpunten.

Met deze speerpunten geeft de MHP onder andere invulling aan de Lissabonagenda. Het gaat er niet alleen om om méér diploma’s uit te geven, maar deze diploma’s dienen ook voldoende kwaliteit te hebben en een betere aansluiting te garanderen bij de toenemende eisen van de arbeidsmarkt.

De tien speerpunten voor het onderwijs als basis voor talent zijn:

 1. De valse trek moet uit de schoorsteen
  Met andere woorden een einde maken aan de situatie dat docenten een managementfunctie moeten verwerven om aan een hoger salaris of aantrekkelijker (meer uitdagend) werk te komen.
 2. Positie docent in de school, professionele ruimte en carrièrelijnen voor docentenfuncties
  Wettelijke verankering alleen van professionele ruimte is onvoldoende garantie voor verbetering van de positie van de docent. De zeggenschap over de inhoud moet op instellingsniveau worden versterkt, zodat de docent weer als vakdeskundige kan functioneren.
 3. Carrièreperspectief in het leraarsvak
  De leraar moet een professional zijn met visie op het totale onderwijsconcept en hij moet carrière kunnen maken in zijn vak. In de ontwikkeling tijdens de loopbaan moeten onderwijsinstellingen hieraan uitdrukkelijk aandacht besteden. Lapmiddelen nemen knelpunten op de arbeidsmarkt niet weg.
 4. Langer doorwerken
  Langer doorwerken op vrijwillige basis is ook gewenst in het onderwijs. Zie ook punt 8
 5. Werkdruk verminderen
  In het verlengde van langer doorwerken is vermindering van de werkdruk noodzakelijk. Talent ontwikkelen kan alleen in een ordelijke en ordentelijke werksituatie. Er dienen realistische taakverdeling- en taakbelastinginstrumenten te worden gehanteerd. Werkdruk in de negatieve betekenis wordt als last en bron van stress ervaren.
 6. Differentiatie tussen de subsectoren
  Voor een verantwoorde aanpak van het kwaliteits- en kwantiteitsprobleem is differentiatie nodig: primair en secundair onderwijs, mbo, hbo en wo. In het verleden leidde prioritering van de ene sector tot niet of te weinig investeren in andere sectoren.
 7. Werving
  Voor de korte termijn zijn – tijdelijke – premies een optie om personeel te behouden of te verwerven. Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die marktconform zijn, verdienen echter de voorkeur. Kwijtschelden van studieschuld wordt als een goed instrument voor werving en binding als docent beschouwd.
 8. Flexibel deeltijd pensioen
  De MHP is voorstander van flexibele deeltijdpensioenen, ook na het 65e levensjaar, op basis van vrijwilligheid.
 9. Managementaudits en onderwijskwaliteit
  Naast goede medezeggenschap is de MHP ook voorstander van managementaudits. Het management dient zich tegenover het lerarenkorps te kunnen verantwoorden op de meerwaarde, goed/beter onderwijs en onderzoek, dat het faciliteert voor het primaire proces.
 10. Hoger onderwijs: publiek en privaat
  Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met marktwerking, privatisering en globalisering. De MHP wijst het particulier onderwijs niet af, mits de kwaliteit is gewaarborgd en er niet alleen maar krenten uit de pap worden gehaald.

De complete nota is hier te downloaden.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws