Menu

De VCP heeft, zoals u van ons gewend bent, ook voor het jaar 2015 weer een overzicht van de premies en belastingen opgesteld.

Op het gebied van premies is de meest in het oog springende verandering de 9,5% van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) dat de 12,5% van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangt. Het lagere percentage maakt alleen geen verschil voor uw portemonnee, doordat de belastingtarieven in de eerste en tweede schijf zijn verhoogd. Het gecombineerde tarief in de tweede schijf is daarmee gelijk gebleven, terwijl het gecombineerde tarief in de eerste schijf zelfs licht gestegen is.

Wat verder opvalt, is dat een behoorlijk aantal regelingen per 1 januari 2015, al dan niet met overgangsrecht, zijn vervallen.

De komst van de werkkostenregeling heeft een aantal specifieke regelingen voor onbelaste vergoedingen door de werkgever doen sneuvelen. De fietsregeling is daarbij het meest tot de verbeelding sprekend. In het kader van de harmonisatie van kindregelingen zijn de alleenstaande ouderkorting, de aanvullende alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting vervallen.

Op 1 april 2015 vervalt de AOW-toeslag. Als u op die datum of later voor het eerst AOW krijgt, ontvangt u géén toeslag voor uw jongere partner. Heeft u nu een toeslag of krijgt u vóór 1 april 2015 een toeslag? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient. Maar u raakt uw toeslag voorgoed kwijt als het inkomen van uw partner te hoog wordt. Hiervoor is echter, mede op verzoek van de VCP, een uitzonderingssituatie bij een incidentele stijging van het inkomen gekomen. Zie voor meer informatie deze link. Verder vervalt de werkbonus voor oudere werknemers voor nieuwe gevallen. Komend jaar moet u 61-63 jaar zijn om nog een werkbonus te ontvangen.

De percentages voor het eigenwoningforfait zijn verhoogd en de hypotheekrente aftrek is voor de vierde schijf verlaagd naar 51%. Tenslotte is het zogenaamde Witteveenkader aangepast hetgeen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de toekomstige pensioenen van werkenden. De opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen zijn verlaagd en gemaximeerd tot een inkomen van 100.000 euro.

Zie hier het overzicht premies en belastingen per 1 januari 2015 (.pdf).

De Nationale Beeldbank / Koos Busters

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws