Menu

De Eerste Kamer is op 17 december met een meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de voorgestelde strengere regels voor pensioenfondsen. De nieuwe regels gaan in per 1 januari a.s. De VCP heeft van meet af aan gepleit voor aanpassingen in deze wet. De VCP is dan ook positief over de toezegging van staatsecretaris Klijnsma dat zij DNB zal verzoeken de nieuwe rekenrente voor de lange termijnverplichtingen (UFR), die per 1 januari a.s. zou ingaan, uit te stellen.

Daarnaast is positief dat met de voorgestelde aanpassingen het mogelijk wordt financiële schokken (mee- en tegenvallers) gelijkmatiger te verwerken om zo bij te dragen aan een stabieler pensioen.

De VCP vindt het teleurstellend dat er ten aanzien van het mogen aanpassen door pensioenfondsen van het risicoprofiel bij een dekkingsgraad onder de 105% geen wijzigingen komen. Hierdoor kunnen een aantal fondsen niet optimaal gebruik maken van hun herstelkracht omdat zij geen risico mogen toevoegen aan hun beleggingsbeleid, terwijl dit wellicht met een verantwoorde onderbouwing wel wenselijk zou kunnen zijn om een geïndexeerd pensioen na te streven.

Ook zijn de regels omtrent het toekomstbestendig indexeren overprudent waardoor indexeren en het inhalen van gemiste indexatie van de pensioenaanspraken van jong en oud als gevolg van de strengere regels veel moeilijk wordt. Mede op verzoek van de VCP komt er naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer voor de zomer een onderzoek naar rentederivaten. Dan zal de VCP nogmaals aandringen op dit onderdeel.

De Nationale Beeldbank / Yvonne Smits

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws