Menu

De Eerste Kamer is op 17 december met een meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de voorgestelde strengere regels voor pensioenfondsen. De nieuwe regels gaan in per 1 januari a.s. De VCP heeft van meet af aan gepleit voor aanpassingen in deze wet. De VCP is dan ook positief over de toezegging van staatsecretaris Klijnsma dat zij DNB zal verzoeken de nieuwe rekenrente voor de lange termijnverplichtingen (UFR), die per 1 januari a.s. zou ingaan, uit te stellen.

Daarnaast is positief dat met de voorgestelde aanpassingen het mogelijk wordt financiële schokken (mee- en tegenvallers) gelijkmatiger te verwerken om zo bij te dragen aan een stabieler pensioen.

De VCP vindt het teleurstellend dat er ten aanzien van het mogen aanpassen door pensioenfondsen van het risicoprofiel bij een dekkingsgraad onder de 105% geen wijzigingen komen. Hierdoor kunnen een aantal fondsen niet optimaal gebruik maken van hun herstelkracht omdat zij geen risico mogen toevoegen aan hun beleggingsbeleid, terwijl dit wellicht met een verantwoorde onderbouwing wel wenselijk zou kunnen zijn om een geïndexeerd pensioen na te streven.

Ook zijn de regels omtrent het toekomstbestendig indexeren overprudent waardoor indexeren en het inhalen van gemiste indexatie van de pensioenaanspraken van jong en oud als gevolg van de strengere regels veel moeilijk wordt. Mede op verzoek van de VCP komt er naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer voor de zomer een onderzoek naar rentederivaten. Dan zal de VCP nogmaals aandringen op dit onderdeel.

De Nationale Beeldbank / Yvonne Smits

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws