Menu

Inhoud:
MHP-Bulletin omgedoopt in MHP-Nieuwsbrief
MHP-duovoorzitters blikken vooruit: “2013 in vele opzichten cruciaal jaar”
Versnelling verhoging AOW-leeftijd kan er fors inhakken
Uniformering loonbegrip leidt tot nodige inkomensverschuivingen
Capgemini kortzichtig en onbehoorlijk
Kabinet neemt SER-advies governance pensioenfondsen deels over
Behoud van buitenlands talent
Overzicht premies en belastingen per 1 januari 2013

MHP-Bulletin omgedoopt in ‘MHP-nieuwsbrief’

Bij een nieuwe opmaak hoort een nieuwe naam. Met ingang van 2013 heet daarom het tweewekelijkse ‘MHP-Bulletin’ voortaan ‘MHP-Nieuwsbrief’. Met het oog op het milieu is de nieuwsbrief voortaan alleen nog digitaal te ontvangen. Organisaties en individueel geïnteresseerde leden kunnen deze nieuwsbrief elke twee weken ontvangen door een e-mail te sturen naar info@vc-mhp.nl onder vermelding van ‘aanmelding MHP-Nieuwsbrief’ (bij het ‘onderwerp’). Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via hetzelfde e-mailadres onder vermelding van ‘afmelding MHP-Nieuwsbrief’. Ook kan men zich voor de nieuwsbrief via de website www.vakcentralemhp.nl aanmelden.

MHP-duovoorzitters blikken vooruit: “2013 in vele opzichten cruciaal jaar”

“Het eerste half jaar van 2013 wordt cruciaal voor werknemers”, aldus MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal. Het kabinet heeft op 19 december jl. aangegeven dat het met de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken wil maken over het complex van WW, ontslagrecht en arbeidsmarkt. ”Voor mensen hangt veel af van die afspraken. Wij zullen samen met werkgevers en overheid tot goede afspraken moeten komen om de harde maatregelen uit het regeerakkoord aanzienlijk te beperken tot reële proporties. Zeker in een tijd van oplopende werkloosheid.”

Sociale agenda en economische crisis
De MHP-duovoorzitters wijzen daarbij vooral op de voorgestelde versoberingen van het ontslagrecht en de WW. De MHP wil een positieve wending aan de sociale agenda geven door de positie van flexwerkers te verbeteren en de verschraling van allerlei arbeidsrechten aanzienlijk te beperken. De focus van de MHP zal vooral komen te liggen op het concreet aanpakken van de problemen voor jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt. Dat zal vooral moeten gebeuren door hen met voor de arbeidsmarkt kansrijke vaardigheden uit te rusten en daardoor te voorkomen dat ze langere tijd aan de kant komen te staan.

De MHP is niet blind voor de tekorten bij de overheidsfinanciën, maar het accent zal vooral moeten komen te liggen op het genereren van meer inkomsten voor de staat door economische groei. De focus ligt veel te veel op belastingverhogingen en kortingen op sociale voorzieningen. “We zullen moeten investeren in innovatie en het consumentenvertrouwen herstellen. Enerzijds kan dat door ondernemingsinvesteringen te faciliteren, anderzijds door mensen weer meer perspectief op een baan en inkomen te geven. Dat kost misschien op de korte termijn geld en levert daardoor een iets hoger begrotingstekort op, maar het verdient zich op de langere termijn dubbel en dwars terug”, aldus Visser en Van der Wal. Ook instituties als het CPB en het IMF geven aan dat er juist moet worden gewerkt aan het bevorderen van economische groei en langzamerhand begint het besef te ontstaan dat lastenverzwaringen en bezuinigingen hun grenzen hebben.

Positieve signalen onderbelicht
Volgens Van der Wal en Visser is er naast alle negatieve berichtgeving over de economische situatie, ook positief nieuws te melden. Zo lijkt er een einde te komen aan de lage rente van de afgelopen jaren, waardoor bij pensioenfondsen de dekkingsgraad in 2013 kan stijgen en mogelijk verdere pensioenkortingen kunnen worden voorkomen. De negatieve groei van de afgelopen kwartalen lijkt om te slaan in een licht economisch herstel. “Als MHP hopen we dat dit zich zal vertalen in een toenemend consumenten- en producentenvertrouwen. We zullen begin 2013 moeten afwachten of deze eerste signalen zich daadwerkelijk gaan doorzetten.”

Minder generatieconflicten
De MHP maakt zich zorgen over de toenemende tendens om generaties tegen elkaar uit te spelen. “Het lijkt er steeds meer op dat iedere generatie alleen nog naar de eigen belangen kijkt en zich wil afzetten tegen andere generaties, de jongeren tegen de ouderen en andersom.” De jongeren voelen zich benadeeld door de huidige pensioenregelingen en de ouderen vinden dat ze niet hoeven mee te betalen aan kinderopvang. En zeer recent doet Capgemini hier nog een schep bovenop door te stellen dat ouderen te duur zijn. Een veralgemenisering, die voorbij gaat aan de waarde, die veel ervaren oudere werknemers voor bedrijven hebben. “Het is een groot goed in Nederland dat we op de levensfase toegesneden sociale voorzieningen kennen zoals de kinderopvangtoeslag en de AOW. Volgens de MHP zou het goed zijn als meer naar de positieve effecten wordt gekeken, die deze regelingen met zich meebrengen, in plaats van alleen de kostenkant te benadrukken.”

Toekomst vakbeweging
Niet alleen voor de economie, maar ook voor de vakbeweging wordt 2013 een belangrijk jaar. De drie vakcentrales zullen de komende tijd zoveel mogelijk in gezamenlijkheid moeten optreden. De MHP zal zich ook in 2013 krachtig inzetten om de belangen van onze leden en toekomstige leden optimaal te kunnen behartigen. De MHP kiest daarbij voor de vorm van (kleinschalige) beroepsorganisaties en vakverenigingen, die dicht bij de leden staan. Alleen de gezamenlijke belangen op centraal niveau (SER, StvdA, politieke contacten, etc.) worden door de MHP behartigd, terwijl de lidorganisaties voor beroepsinhoudelijke zaken, de individuele belangenbehartiging en de totstandkoming van cao’s verantwoordelijk zijn. “Dit is een bewust gekozen weg, die volgens ons de toekomst heeft”, aldus Van der Wal en Visser.

Versnelling verhoging AOW-leeftijd kan er fors inhakken

http://www.jan.nl/images/bt-pensioen-leeftijd.jpgMensen met prepensioen, ontslagregelingen tot 65 jaar en private verzekeringen die op de 65-jarige leeftijd ingaan, zullen de gevolgen van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd fors in de portemonnee gaan merken. De gevolgen zijn in sommige situaties veel groter dan een paar maanden mislopen van de AOW-uitkering. De MHP betreurt het dat de politiek op geen enkele wijze bereid is om iets te doen aan deze soms zeer schrijnende situaties.

Door het Kunduzakkoord en het regeerakkoord wordt de AOW-leeftijd met eerdere stappen verhoogd ten opzichte van het Pensioenakkoord, dat in 2011 was overeengekomen tussen sociale partners en de overheid. Per 1 januari jl. is de AOW-ingangsdatum met één maand verhoogd en ook de komende jaren zal deze nog verder worden verhoogd. Het kabinet heeft voor het mislopen van een maand AOW-uitkering voor de lagere inkomens een overbruggingsregeling getroffen, waarmee deze worden gecompenseerd. De midden en hogere inkomens zullen zelf moeten opdraaien voor dit zogenaamde AOW-gat. Werkenden kunnen dit opvangen door langer door te werken tot de nieuwe AOW-leeftijd, maar mensen die nu met prepensioen zijn of met een regeling tot 65 jaar zijn ontslagen, kunnen de financiële gevolgen niet meer opvangen. Daarnaast zijn er ook nog andere categorieën, die forse financiële effecten kunnen ondervinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan arbeidsongeschikten en nabestaanden, die op grond van een private verzekering een inkomensaanvulling hebben op de wettelijke uitkering. Het gaat hier om mensen die voorheen een hoger inkomen hadden dan waarover de wettelijke uitkering wordt berekend, en destijds zogenaamde ‘excedent verzekeringen’ hebben afgesloten voor het geval ze bijvoorbeeld zouden overlijden of arbeidsongeschikt zouden worden. De verzekeringsuitkering loopt dan vaak maar door tot 65 jaar en niet tot de nieuwe pensioenleeftijd. Hoe verder deze mensen af zitten van de pensioenleeftijd, des te groter zal het inkomenshiaat zijn. “We praten dan niet meer alleen over het mislopen van een paar maanden AOW-uitkering, maar over het gemis van het totale inkomen over soms twee jaar. We houden als MHP de overheid hiervoor verantwoordelijk, omdat deze mensen nauwelijks in staat zullen zijn iets aan deze situatie te doen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Uniformering loonbegrip leidt tot nodige inkomensverschuivingen

“Wat oorspronkelijk als een vereenvoudiging van de loonstrook was bedoeld, zal voor de meeste mensen uitdraaien op een belastingverzwaring en dus een lager netto inkomen vanaf januari”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

http://www.bnr.nl/incoming/844535-1301/loonstrookje.jpg/ALTERNATES/i/loonstrookje.JPGOp 1 januari 2013 is de zogenaamde ‘Wet uniformering loonbegrip’ (WUL) ingevoerd. Hiertoe is ruim een jaar geleden al besloten. De WUL heeft als doel om de verschillende loonbegrippen, zoals loon voor de loonheffing, loon voor de sociale verzekeringen en loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), gelijk te stellen. Het doel van deze wet is een administratieve lastenverlichting voor de werkgevers te bewerkstelligen en de loonstrook eenvoudiger te maken. Dit gebeurt vooral door voor werknemers de inkomensafhankelijke zorgbijdrage (IAB) en voor werkgevers de bruto vergoeding hiervoor aan zijn werknemers te schrappen. Voortaan moet de IAB rechtsreeks door werkgevers worden betaald, buiten de loonstrook om. Omdat de overheid hierdoor belastinginkomsten misloopt (die werknemers moesten betalen over de bruto vergoeding, die ze van de werkgever ontvingen), zijn tegelijkertijd allerlei belastingverhogingen doorgevoerd. Daardoor komen de werknemers als het goed is, min of meer gelijk uit. Ze krijgen er aan de ene kant iets bij en leveren aan de andere kant iets in. Veel mensen (zoals gepensioneerden en zelfstandigen) hebben echter geen werkgever en moeten de IAB zelf blijven betalen. Voor hen had de overheid een scala aan lastenverlichtingen in petto, maar daar is door het zogenaamde Kunduzakkoord en het regeerakkoord weer een deel van teruggedraaid. Militairen ondervinden nu eveneens de negatieve gevolgen van deze belastingoperatie, omdat zij een afwijkende ziektekostenregeling hebben. Ook zijn er andere neveneffecten van de WUL. Zo moeten er voortaan over de bijtelling voor de leaseauto premies sociale verzekeringen worden afgedragen.

“Er is niks mis mee om administratieve lastenverlichtingen na te streven, maar als dit gepaard gaat met negatieve inkomenseffecten die in sommige gevallen wel kunnen oplopen tot 5%, is dit niet meer te rechtvaardigen. Het lijkt er wel op dat nu pas iedereen wakker wordt, nu het kwaad al is geschied. De MHP heeft er destijds bij de wetsvoorstellen al voor gewaarschuwd, maar de politiek vond de administratieve vereenvoudiging belangrijker”, aldus Haket.

Capgemini kortzichtig en onbehoorlijk

Capgemini maakte vorige week bekend bedrijfsrisico’s eenzijdig te willen afwentelen op werknemers door vooral oudere werknemers salaris te laten inleveren. Hierdoor is de discussie over demotie weer losgebarsten. Volgens de MHP gaat het hier om een ordinaire kostenbesparing over de rug van werknemers.

http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2013/01/ANP-16202247-568x391.jpgVolgens de MHP leggen bedrijven de laatste jaren in het algemeen veel te veel de nadruk op de kosten. In plaats van te investeren in innovatie om een bedrijf meer toekomstigbestendig te maken, zijn in de afgelopen jaren de flexibele schillen vergroot (waardoor steeds minder mensen een vast contract hebben), zijn activiteiten naar lage loonlanden verplaatst, is er bij vrijwel alle bedrijven sprake van een gematigde loonontwikkeling en worden nog dagelijks mensen via reorganisaties ontslagen. En Capgemini is daar zelf een voorbeeld van.

Het beeld dat Capgemini wil opvoeren, is dat oudere werknemers te duur zijn. Volgens MHP-bestuurder Eddy Haket gaat het hier om pure stemmingmakerij en zouden de bestuurders bij Capgemini beter moeten weten. Al decennia wordt er binnen arbeidsorganisaties gewerkt met een systeem van functiewaardering. Bij elke functie hoort een bepaalde salarisschaal en opgedane ervaring wordt binnen die schaal gewaardeerd met bepaalde periodieken. Leeftijd staat hier los van. Werknemers die langere tijd in dezelfde functie werkzaam zijn, bereiken op een gegeven moment het einde van de schaal, en dat is vaak al het geval wanneer de werknemer tussen 30 en 40 jaar is. “Capgemini moet zich eigenlijk schamen dat het de discussie over demotie weer oprakelt en conflicten tussen generaties aanwakkert door valse informatie de wereld in te slingeren”, aldus Haket.

Kabinet neemt SER-advies governance pensioenfondsen deels over

Staatssecretaris Klijnsma van SZW neemt de aanpassingsvoorstellen van de SER voor de nieuwe Wet Versterking bestuur pensioenfondsen niet allemaal over. De MHP kan daarom ook niet geheel tevreden zijn met de reactie van de staatssecretaris.

Met de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen wil het kabinet de deskundigheid en het interne toezicht binnen pensioenfondsen versterken. Ook wordt met dit wetsvoorstel een adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers binnen een pensioenfonds beoogd en wordt getracht de taken en organen van pensioenfondsen te stroomlijnen.

https:/>twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/2162071531/110426VBC208-0675.jpg“Het schrappen van de bepaling dat het aantal werkgeverszetels in het pensioenfondsbestuur afhangt van een al dan niet vooraf afgesproken vaste pensioenpremie, is toe te juichen”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Het is belangrijk dat de werkgever betrokken en verantwoordelijk blijft voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ook kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, die toch om een wijziging van een overeengekomen vaste premie vragen. Decentrale ruimte is hierbij altijd noodzakelijk. Een ander winstpunt is de komst van een speciale regeling voor pensioenfondsen, waarin het aantal bestuurs- en toezichtfuncties wordt omschreven.

Het voorstel van de SER om het aantal mogelijke bestuursmodellen te beperken, is niet overgenomen. Het kabinet wil de keuze niet op voorhand inperken. De MHP is van mening dat er geen waaier aan bestuursmodellen moet komen, omdat de governance helder en transparant moet blijven. Het kabinet neemt ook het voorstel niet over om een statutenwijziging eerst schriftelijk voor advies voor te leggen aan de raad van toezicht, de niet-uitvoerende bestuurders en de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. De MHP is van mening dat sociale partners bij de keuze voor een bestuursmodel een beslissende stem moeten behouden. Nu kunnen pensioenfondsbesturen een model kiezen zonder overleg met cao-partijen. De MHP betreurt het dat het kabinet pensioenfondsen niet lang de tijd geeft om een nieuw bestuursmodel te introduceren. Het zou goed zijn als het nieuwe pensioencontract dat in 2015 moet worden ingevoerd, een rol speelt bij de keuze van de governance-structuur van een pensioenfonds en niet andersom. De MHP dringt er bij de Tweede Kamer wel op aan het nu aangepaste wetsvoorstel tijdig te behandelen, omdat anders per 1 juli 2013 de aangenomen initiatiefwet Koser Kaya en Blok van kracht wordt. Daarin worden aparte zetels voor pensioengerechtigden ingeruimd en dit creëert een precedent voor een model, waarin deelbelangen de boventoon gaan voeren in plaats van de belangen van alle deelnemers.

Behoud van buitenlands talent

http://www.ublad.uu.nl/dossiers/diversiteit/allochtonen.jpgUit economisch oogpunt is het gewenst dat buitenlandse studenten aan het hoger onderwijs voor langere tijd behouden blijven voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De MHP is verheugd dat de minister van Onderwijs de SER nu om advies heeft gevraagd over de vraag hoe in Nederland studerend buitenlands talent kan worden vastgehouden voor de arbeidsmarkt. De SER heeft tot begin april de tijd om hierover een advies uit te brengen. De eerste verkennende en vooral ook inventariserende besprekingen hebben inmiddels al in de voorbereidende commissie plaatsgevonden. Naast een analyse van het CPB over de financiële en sociaal-economische aspecten en over het belang van het binden van buitenlandse studenten, zullen ook gesprekken gaan plaatsvinden met de doelgroep zelf. In verband met het vertrek van beleidsmedewerker Hanneke de Geus per 1 februari a.s., zullen haar plaatsvervangers Winfried Treu en Gerrit Karssenberg dit adviestraject namens de MHP trekken.

Overzicht premies en belastingen 1 januari 2013


Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws