Menu

Inhoud:
Stand van zaken sociale agenda
Overbruggingsregeling staatssecretaris Klijnsma onvoldoende voor AOW-gat
Minimale tijdelijke compensatie door tijdelijke heffingskorting voor vroeg-gepensioneerden
Behoorlijk aantal pensioenfondsen moet pensioenen verlagen in april
Afscheidsreceptie MHP-bestuurslid Eddy Haket
MHP: sociaal leenstelsel is niet sociaal
Weinig ruimte in gesprek tussen minister en sociale partners over de woningmarkt
MHP: vermogenspolitiek in de zorg is onacceptabel

Stand van zaken sociale agenda

http://www.vc-mhp.nl/AdvHTML_Upload/frontpage.jpgEen goed uitgewerkt arbeidsmarktplan met een breed draagvlak is snel nodig om de stagnerende arbeidsmarkt en onze kwakkelende economie uit het slop te trekken. Een sociale agenda kan met voldoende draagvlak uiteindelijk eventueel uitmonden in een sociaal akkoord, net als destijds het ‘Akkoord van Wassenaar’ (1982). Dat akkoord is van toegevoegde waarde geweest voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Voorwaarden voor een soortgelijk akkoord zijn wel dat het kabinet de sociale partners daadwerkelijk ruimte geeft om met oplossingsrichtingen te komen, niet eenzijdig de agenda bepaalt en gelijktijdig ingrepen doet, die verstrekkend zijn voor (ex)werknemers zonder daarover te communiceren met sociale partners, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Op 19 december jl. werd tijdens het kennismakingsoverleg tussen het kabinet en de sociale partners al de eerste aftrap gedaan om te spreken over de huidige economische situatie en de arbeidsmarkt. Het gesprek was deels inhoudelijk, deels verkennend van aard. Tijdens dit overleg is de wens uitgesproken samen te bouwen aan een hernieuwd vertrouwen in onze economie, in de toekomst en in de samenwerking tussen kabinet en sociale partners. Van groot belang voor de MHP hierbij is de positie van de middengroepen, op wier schouders bij uitvoering van de voorliggende plannen de zwaarste lasten zullen worden gestapeld. De MHP zal haar focus voornamelijk toespitsen op maatregelen aangaande het ontslagrecht, de WW en het fiscale kader voor pensioenen (zogenoemde Witteveenkader). Zij zal hierbij een eerlijke verdeling van baten en lasten tussen werknemers, werkgevers en overheid in acht nemen.

Op dit moment wordt er in de StvdA verkennend gesproken over enkele onderwerpen, die zich lenen voor deze sociale agenda. Hierbij wordt zowel over kortetermijnmaatregelen gesproken, de urgente problemen die nu om actie van sociale partners en kabinet vragen, als ook verkennend gesproken over onderwerpen, die meer structurele hervormingen nodig hebben. Het is de bedoeling dat er medio maart meer zicht is op contouren van een dergelijk arbeidsmarktplan, zodat dit in april bekend kan worden gemaakt. Dit hangt er natuurlijk wel vanaf of alle partijen zich kunnen vinden in de inhoud van de agenda en mandaat krijgen om over de inhoud van een uiteindelijk akkoord te onderhandelen.

Overbruggingsregeling staatssecretaris Klijnsma onvoldoende voor AOW-gat

De MHP vindt de overbruggingsregeling ter gedeeltelijke compensatie voor het AOW-gat, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 van kracht is, onvoldoende. Nog steeds krijgt een heel grote groep mensen (meer dan 80%) te maken met een forse inkomensval, die kan oplopen tot in de duizenden euro’s. Deze mensen zijn vaak al uit het arbeidsproces gestapt en hebben nauwelijks mogelijkheden om dit gat op te vangen of hun financiële planning hierop te laten aansluiten. De MHP heeft al meerdere malen gepleit voor een bredere regeling (zonder vermogenstoets) en om uitstel gevraagd voor de groep, die niet langer deelneemt aan het arbeidsproces. Een aantal bij de MHP aangesloten CMHF-verenigingen zullen zich aansluiten bij de rechtszaak hierover.

Doordat de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 met een maand omhoog is gegaan, wordt verwacht dat iedereen een maand langer doorwerkt. Dit is echter niet mogelijk voor mensen, die al zijn gestopt met werken en deelnemen aan bijvoorbeeld een vut- en prepensioenregeling, een private regeling hebben gesloten, die stopt op de 65e leeftijd, of met functioneel leeftijdsontslag (FLO-regeling) zijn gegaan. Vaak stopt zo’n regeling bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en ontstaat er, door het verschuiven van de AOW, een gat van een maand of meer, waarin iemand minder inkomsten heeft. Met deze overbruggingsuitkering wordt dit gat voor een kleine groep gecompenseerd. Alleen voor mensen met een inkomen tot 150% van de Wet Minimum Loon (WML) en een beperkt eigen vermogen is de regeling toegankelijk. Hierdoor zal slechts een gering deel van de 80.000 mensen die op 1 januari 2013 een vut- of prepensioenregeling hebben, aanspraak kunnen maken op de overbruggingsregeling, die overigens loopt tot en met 2018.

Download hier de brief van staatssecretaris Klijnsma van SZW met de contouren van de overbruggingsregeling: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/24/kamerbrief-overbruggingsregeling-aow.html.

Minimale tijdelijke compensatie door tijdelijke heffingskorting voor vroeg-gepensioneerden

http://www.tenderguide.nl/opdrachtgever_files/rijksdiensten/logo-belastingdienst.jpg
De MHP wil vroeg-gepensioneerden erop attenderen dat zij (vaak) zelf actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor de tijdelijke heffingskorting bij vroeg-pensionering. Indien zij aan de onderstaande voorwaarden voldoen, dienen zij dit bij hun (ex)-werkgever of hun pensioenuitvoerder kenbaar te maken. De heffingskorting mag slechts door één werkgever/pensioenfonds worden toegepast. “Dit is niet bij iedereen bekend en alle kleine beetjes helpen voor deze groep mensen”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

In 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Het is de bedoeling dat de Wet uniformering loonbegrip gemiddeld genomen voor niemand onderaan de streep een voordeel of nadeel oplevert. Om te voorkomen dat de invoering van deze wet wel een nadeel oplevert, is er in 2013, 2014 en 2015 een tijdelijke heffingskorting (bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen) van toepassing. De tijdelijke heffingskorting bedraagt in 2013 1% van het aanvullende pensioen met een maximum van € 182. In 2014 is deze 0,67% van de uitkering met een maximum van € 121 en in 2015 0,33% van de uitkering met een maximum van € 61.

Wel wordt een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor deze extra heffingskorting. De desbetreffende persoon dient jonger te zijn dan de AOW-leeftijd. Het uit te betalen pensioen dient afkomstig te zijn uit een collectieve pensioenregeling. De desbetreffende persoon is verplicht verzekerd op grond van de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw). De extra heffingskorting mag maar bij één pensioenfonds of verzekeraar worden toegepast. Sommige pensioenfondsen, zoals PFZW, verrekenen de heffingskorting automatisch voor iedereen, die daarop recht heeft. Neem voor meer informatie contact op met uw desbetreffende werkgever of pensioenfonds.

Behoorlijk aantal pensioenfondsen moet pensioenen verlagen in april

Het aantal pensioenfondsen dat in april moet korten, valt lager uit. Ook de gemiddelde verlaging valt gunstiger uit dan toezichthouder DNB een jaar geleden verwachtte. Niettemin zullen enkele miljoenen gepensioneerden en werknemers rechtstreeks door de maatregelen worden getroffen. Vorige week maakte DNB bekend dat zeventig fondsen per 1 april a.s. de pensioenen moeten verlagen omdat zij geen andere herstelmogelijkheden meer hebben. Een vijftal fondsen heeft dit al per 1 januari 2013 gedaan. Een aantal pensioenfondsen maakt, nadat de interne besluitvorming daarover is afgerond, op vrijdag 1 februari a.s. bekend of zij de pensioenen en de pensioenopbouw met ingang van 1 april 2013 gaan verlagen. Ook kondigen de pensioenfondsen dan eventuele aanvullende pensioenverlagingen voor 2014 aan.

http://us.123rf.com/400wm/400/400/dinozzo/dinozzo1101/dinozzo110100018/8655682-oud-en-jong-handen-geafa-soleerd-op-white--twee-generaties-concept.jpgHet verlagen van de pensioenen treft dus zowel pensioengenieters als pensioenopbouwers. Bepalend voor de te treffen maatregelen is de stand van zaken van de herstelplannen per 31 december 2012. Op dinsdag 19 februari a.s., een week na de uiterste inleverdatum van herstelplan-evaluaties (evaluaties van de plannen, waarin een pensioenfonds aangeeft of de financiële positie wel of niet tijdig kan herstellen) bij DNB, zal de Pensioenfederatie een compleet overzicht uitbrengen. Dit overzicht zal t.z.t. ook op de website van de MHP bekend worden gemaakt. Daarin staan de namen en de maatregelen van alle fondsen, die de pensioenen gaan verlagen, zowel in 2013 als eventueel daarna. In de tussentijd zullen pensioenfondsen de eigen deelnemers bij voorrang informeren. Alle betrokken deelnemers moeten in ieder geval vóór 1 maart a.s. individueel door hun eigen pensioenfonds worden geïnformeerd.

Afscheidsreceptie MHP-bestuurslid Eddy Haket

Vrijdag 25 januari jl. vond in het SER-gebouw de afscheidsreceptie van MHP-bestuurslid Eddy Haket plaats. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst met MHP-duovoorzitter Bob van der Wal als dagvoorzitter werd hij toegesproken door Peter Gortzak, oud FNV-bestuurslid. Deze keek met name terug op de onderhandelingen met betrekking tot het Pensioenakkoord. MHP-duovoorzitter Reginald Visser roemde Eddy’s inzet voor de MHP gedurende de afgelopen twintig jaar. Van talloze onderwerpen, die de aangesloten verenigingen met haar leden bezighielden. Van werkzekerheid tot loonontwikkeling. Van koopkrachtplaatjes tot forensentaks !

Eddy Haket wil graag persoonlijk afscheid nemen van de lezers van de MHP-Nieuwsbrief:

“Per 1 februari 2013 verlaat ik na ruim twintig jaar de MHP en zal mijn loopbaan voortzetten als beleidsmedewerker en plaatsvervangend secretaris bij de Stichting van de Arbeid. Ik wil iedereen met wie ik de afgelopen twintig jaar heb mogen samenwerken, hartelijk bedanken. Ik houd goede herinneringen aan de MHP over en ben de MHP dankbaar voor alle mogelijkheden, die me zijn geboden. Het bestuur en de medewerkers van de MHP wens ik uiteraard al het goede voor de toekomst.”

Het Algemeen Bestuur en het MHP-bureau zijn Eddy zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden voor de MHP en wensen hem in zijn nieuwe baan veel succes toe. Op 1 februari a.s. zal zijn opvolger, Nic van Holstein, in dienst treden van de MHP als bestuurder arbeidsverhoudingen en beleidscoördinatie.

MHP: sociaal leenstelsel is niet sociaal

http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4724898678508796&pid=15.1&H=160&W=160“Studeren is een investering in de toekomst. We hebben het hier over menselijk kapitaal dat we in de toekomst van dit land nog heel hard nodig zullen hebben. Dit is een enorme achteruitgang voor studenten.” Aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal naar aanleiding van de hoofdlijnenbrief van 18 januari jl. van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Wat de MHP betreft is het stimuleren van lenen, voordat afgestudeerden überhaupt enig zicht hebben op een normaal arbeidscontract, principieel onjuist. Bovendien ondergraaft het kabinet met de maatregelen de toegankelijkheid van het onderwijs, omdat het nog duurder wordt om te studeren. Een sociaal leenstelsel doet hier niets aan af en is, wat de MHP betreft, dan ook niet sociaal. De MHP hoopt dan ook van harte, samen met talrijke andere organisaties, dat de Eerste Kamer de voorgestelde verslechteringen onmiddellijk van tafel veegt.

Centraal in de hoofdlijnenbrief is de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord op het terrein van de studiefinanciering. Volgens de brief betekenen de maatregelen dat de studiefinanciering ‘toekomstbestendiger wordt voor sterke onderwijskwaliteit’. De afschaffing van de OV-jaarkaart en de invoering van een leenstelsel zullen in ieder geval niet tot een kwaliteitsimpuls leiden. Overigens blijft de basisbeurs vooralsnog behouden. Meer details over de brief kunt u vinden via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/kamerbrief-over-toekomstbestendige-studiefinanciering.html.

Weinig ruimte in gesprek tussen minister en sociale partners over de woningmarkt

Op 23 januari jl. is er, naar aanleiding van het regeerakkoord en de motie Essers inzake de hypotheekrenteaftrek, een gesprek tussen minister Blok (Ministerie voor Wonen en Rijksdienst) en de sociale partners geweest. In dit gesprek is de woningmarkt en dan met name de slechte situatie op de koopmarkt, aan de orde geweest. De minister liet weten over weinig ruimte te beschikken om stimulerende maatregelen te nemen. De sociale partners hebben onder andere aangegeven dat deze maatregelen wel degelijk noodzakelijk worden geacht. Binnenkort wordt het gesprek vervolgd, waarbij met name op de huurmarkt wordt ingegaan.

De MHP is verheugd over de toenadering van de minister om gesprekken te voeren, maar is er nog niet van overtuigd dat er ruimte is voor bijstelling van de plannen. Onderstaand de link naar de brief die de minister, in bescheiden mate mede naar aanleiding van het gesprek met de sociale partners, naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130125/brief_van_de_minister_voor_wonen/f=/vj6ln7ryke4z.pdf.

MHP: vermogenspolitiek in de zorg is onacceptabel

Naast de wirwar van allerlei inkomensafhankelijke regelingen, bovenop de progressieve inkomstenbelasting, signaleren we steeds vaker dat er bij de zoektocht naar geld, in verband met de overheidsfinanciën, voor diverse regelingen ook nog eens naar het vermogen van mensen wordt gekeken. De MHP is het principieel oneens met deze gang van zaken. Niet vergeten mag worden dat over vermogen al belasting is betaald en dat er al zoiets als een vermogensrendementsheffing in box 3 bestaat, terwijl we het dan nog niet eens over de erfbelasting hebben. Dat er nu veel kritiek komt op de forse verhoging van de eigen bijdrage voor ouderen en gehandicapten in een instelling, is dan ook niet verwonderlijk. Door de stapeling van allerlei inkomenspolitieke en vermogenspolitieke maatregelen in bijvoorbeeld de zorg, dringt het vermoeden zich steeds meer op dat men het overzicht in Den Haag verloren is en dat middeninkomens onevenredig hard geraakt blijven worden. Het dreigt door te slaan. Het kan niet zo zijn dat mensen bestraft worden voor een spaarzaam leven. “Als MHP blijven we hier zeker tegenin gaan. Ook in de StvdA en de SER”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4655504891511715&pid=15.1&H=120&W=160Concreet houdt de nieuwe regeling per 1 januari jl. in dat het vermogen alleen meetelt als het vermogen in box 3 hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Van deze grondslag telt 8% mee voor de eigen bijdrage. In sommige gevallen betekent dit een verdubbeling van de te betalen maandelijkse eigen bijdrage. Via de website van het CAK (http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/o3-over-het-cak ) kunt u uitrekenen wat de regeling mogelijk voor u betekent.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws