Menu

Inhoud:
De Sociale Agenda: proces en inhoud
Wetsvoorstel verhoging griffierechten ingetrokken
Eindelijk MBO30+-bezuinigingsvoorstel van tafel
MHP: werkkostenregeling werkt niet
Sociale partners met minister Blok in gesprek over woningmarkt
Onduidelijkheid over effecten Wet Uniformering Loonbegrip
Christa Langerak 12,5 jaar in dienst MHP

De Sociale Agenda: proces en inhoud

Het proces
In aansluiting op het regeerakkoord heeft het kabinet medio december vorig jaar overleg gevoerd met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties (bestuur Stichting van de Arbeid). In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de Sociale Agenda: de onderwerpen waarover adviezen en afspraken gemaakt zouden moeten worden, en de tijdsfasering waarbinnen deze adviezen en afspraken gereed zouden moeten zijn. Het is de bedoeling van het kabinet dat afspraken bij voorkeur in de maand maart tot stand komen. Gezien de aard van onderwerpen zijn de afspraken van groot belang voor overheid, werkgevers en werknemers.

De inhoud
De Sociale Agenda bestaat met name uit de navolgende hoofdonderwerpen:

  • De bestrijding van de oplopende werkloosheid bij jongeren en ouderen met vooral de focus op de bouwsector;
  • De participatie van mensen met beperkingen in het arbeidsproces bij bedrijven, instellingen en overheid;
  • De aard, omvang en toepassing van flexibele banen in Nederland;
  • De mate van ontslagbescherming en het niveau van schadeloosstelling in het geval van ontslag;
  • De duur en de hoogte van de werkloosheidsregeling (WW);
  • De voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt in 2020 op basis van de demografische ontwikkelingen en economische verwachtingen;
  • De fiscale mogelijkheden nu en naar de toekomst om een pensioen te kunnen opbouwen.

De inzet van sociale partners en overheid is erop gericht het vertrouwen bij burgers in deze samenleving en overlegeconomie te laten toenemen. Binnen de Stichting van de Arbeid worden, onder regie van een coördinatiegroep, de verschillende deelonderwerpen uitgewerkt en besproken. De komende periode worden er bij de drie vakcentrales consultatierondes gehouden bij de aangesloten verenigingen en leden. Op basis van deze consultatie zullen er uiteindelijk afspraken kunnen worden gemaakt. Binnen de MHP zijn er in de afgelopen week reeds discussies gevoerd, waaronder in de Centrale Beleidsadviescommissie (CBAC). Begin maart zal er opnieuw een groot sociaal overleg binnen de MHP plaatsvinden om op onderdelen de discussie verder vorm en inhoud te geven. Solidariteit en verdeling van de schaarste zijn belangrijke bouwstenen in deze discussie, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. Fairness en ambitie naar de toekomst zijn ingrediënten naar een positiever toekomstbeeld. Alleen daarmee komt Nederland uit de recessie en de daaraan gekoppelde onzekerheid.

Wetsvoorstel verhoging griffierechten ingetrokken

de rechtbankAls gevolg van dit wetsvoorstel zou het fundamentele recht van de burger tot toegang van de rechter worden uitgehold, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser. De MHP heeft toch gehoor gevonden voor haar kritiek op de verhoging van de griffierechten, want het wetsvoorstel verhoging griffierechten is ingetrokken.

Dit blijkt uit een brief van premier Rutte aan de Tweede Kamer met daarin een overzicht van wetsvoorstellen, waaronder de verhoging van de griffierechten, die worden ingetrokken. De MHP is verheugd dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft. Als het wetsvoorstel zou zijn aangenomen, zou het aanspannen van een zaak bij de rechter fors duurder zijn geworden. Zo zou bij arbeidszaken het te betalen griffierecht omhoog schieten naar € 1540 per zaak, daar waar het griffierecht nu tussen de € 70 en € 210 bedraagt. Voor veel werknemers zou het hierdoor vrijwel onmogelijk zijn geworden om zich tot de rechter te wenden. Als burgers een gang naar de rechter niet meer kunnen betalen, dreigen er ongewenste vormen van conflictbeslechting te ontstaan.

Eindelijk MBO30+-bezuinigingsvoorstel van tafel

De MHP wil vroeg-gepensioneerden erop attenderen dat zij (vaak) zelf actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor de tijdelijke heffingskorting bij vroeg-pensionering. Indien zij aan de onderstaande voorwaarden voldoen, dienen zij dit bij hun (ex)-werkgever of hun pensioenuitvoerder kenbaar te maken. De heffingskorting mag slechts door één werkgever/pensioenfonds worden toegepast. “Dit is niet bij iedereen bekend en alle kleine beetjes helpen voor deze groep mensen”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

In 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Het is de bedoeling dat de Wet uniformering loonbegrip gemiddeld genomen voor niemand onderaan de streep een voordeel of nadeel oplevert. Om te voorkomen dat de invoering van deze wet wel een nadeel oplevert, is er in 2013, 2014 en 2015 een tijdelijke heffingskorting (bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen) van toepassing. De tijdelijke heffingskorting bedraagt in 2013 1% van het aanvullende pensioen met een maximum van € 182. In 2014 is deze 0,67% van de uitkering met een maximum van € 121 en in 2015 0,33% van de uitkering met een maximum van € 61.

Wel wordt een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor deze extra heffingskorting. De desbetreffende persoon dient jonger te zijn dan de AOW-leeftijd. Het uit te betalen pensioen dient afkomstig te zijn uit een collectieve pensioenregeling. De desbetreffende persoon is verplicht verzekerd op grond van de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw). De extra heffingskorting mag maar bij één pensioenfonds of verzekeraar worden toegepast. Sommige pensioenfondsen, zoals PFZW, verrekenen de heffingskorting automatisch voor iedereen, die daarop recht heeft. Neem voor meer informatie contact op met uw desbetreffende werkgever of pensioenfonds.

MHP: werkkostenregeling werkt niet

Volgens het Financieele Dagblad steunt een Kamermeerderheid van de VVD en de PvdA uitstel van de overgangsregeling van de werkkostenregeling. Gesproken wordt over 1 à 2 jaar uitstel vanaf
1 januari 2014. Voor de MHP is het uitstel geen verrassing. “Eigenlijk zagen we dit al een beetje aankomen. Zeker na de evaluatie van de werkkostenregeling. Wat aanvankelijk als een administratieve vereenvoudiging voor werkgevers was beoogd, blijkt in werkelijkheid een zeer ingrijpende operatie te zijn. Ongeveer 80% van de bedrijven hanteerde vorig jaar nog de oude regeling. Over negatieve effecten voor werknemers hebben we het dan nog niets eens gehad. Mogelijk is het definitief naast elkaar laten bestaan van de oude regeling en de werkkostenregeling een oplossing voor dit probleem”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Sinds 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) van toepassing. Door deze regeling kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van de totale loonsom van een bedrijf (de vrije ruimte) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%. Het is echter nog niet verplicht gebruik te maken van de WKR. Tot 1 januari 2014 kan worden gekozen voor de WKR of voor de ‘oude’ regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Met het uitstellen van de regeling wordt de keuze verlengd tot mogelijk 1 januari 2015 of 1 januari 2016.

Sociale partners met minister Blok in gesprek over woningmarkt

Nadat de sociale partners en minister Blok op 23 januari jl. al een gesprek hadden gevoerd over de koopmarkt, stond voor 6 februari jl. de huurmarkt op de agenda. De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van het regeerakkoord en de Sociale Agenda. Tijdens het gesprek over de huurmarkt is onder andere gesproken over de geplande verhuurdersheffing voor woningcorporaties en over de aanpak van scheefwonen.

Zoals al in de vorige nieuwsbrief gemeld, is de MHP tevreden over de bereidheid van de minister om deze gesprekken te voeren. Het thans bereikte akkoord met de oppositiepartijen D66, CU en SGP is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. De MHP zal het nader op zijn merites beoordelen om te zien in welke mate de inzet van de MHP is gehonoreerd, maar maakt zich zorgen over de wijze waarop dit akkoord tot stand is gekomen, dit met het oog op de grote dossiers, die nog gaan komen.

Onduidelijkheid over effecten Wet Uniformering Loonbegrip

http://mijngeld.files.wordpress.com/2012/08/contant-geld.jpg In de afgelopen weken is er veel onduidelijkheid ontstaan over de koopkrachtontwikkeling van ouderen in 2013 en over de effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).
Omdat ouderen geen werkgever hebben en daardoor de inkomensafhankelijke bijdrage zelf moeten afdragen, ontstaat er voor deze groep geen voordeel van het afschaffen van de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. Ondertussen heeft deze groep wel nadeel van hogere belastingtarieven, die daarvoor in de plaats zijn gekomen. Hoewel hiervoor ter compensatie de ouderenkortingen zijn verhoogd en ouderen baat hebben bij de grondslagverbreding en tariefsverlaging in de inkomensafhankelijke bijdrage (2012), ontstaan er per saldo zeer negatieve effecten voor de koopkracht. Omdat wordt afgerekend tegen een hoger belastingtarief, is het loonstrookje per januari 2013 fors negatief uitgevallen. Volgens het Ministerie van Financiën loopt dit op tot wel -6% bij ouderen. Volgens het Ministerie zijn de totale inkomenseffecten van de WUL veel positiever.

De MHP vindt een nadeel dat oploopt tot wel 6% minder koopkracht, buiten proportie. “In sommige gevallen zijn de gevolgen aanzienlijk. Stapeleffecten door andere bezuinigingen zijn nog niet eens meegenomen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Christa Langerak 12,5 jaar in dienst MHP

Vrijdag 1 februari jl. was Christa Langerak 12,5 jaar in dienst van de vakcentrale. In 2000 werd zij aangenomen als secretaresse bij de MHP, die toen nog in Houten gehuisvest was.
In al die jaren bij de MHP heeft zij zich vooral beziggehouden met het secretariaat van de MHP-werkgroep Pensioenen, het regiowerk en de ondersteuning van de penningmeester.
Het MHP-bureau kijkt met veel waardering en plezier op deze langdurige samenwerking terug.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws