Menu

Inhoud:
Verhuisbericht MHP
Sociale agenda: Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief
Pensioenvoorziening altijd eerste prioriteit
Levensloop staat los van eenmalige verlenging crisisheffing
Keuzeregime werkkostenregeling verlengd tot 1 januari 2015
DNB plaatst kortingen in perspectief
Sociaal beleid essentieel onderdeel Europees beleid
Uitbreiding MHP-bureau
Beperkte bereikbaarheid MHP in verband met verhuizing
MHP-ambitie voor de sociale agenda

Sociale agenda: Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief

V.l.n.r.: Reginald Visser (MHP), Ton Heerts (FNV In Beweging), Jaap Smit (CNV) en Bob van der Wal (MHP), 7 maart 2013; Foto: Sebastiaan ter BurgOp vrijdagmiddag 8 maart jl. is in Culemborg de in de vorige nieuwsbrief aangekondigde MHP-bijeenkomst over de sociale agenda gehouden. De bijeenkomst vond plaats aansluitend aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad. De opkomst vanuit de diverse gremia binnen de MHP, die een uitnodiging hadden ontvangen, was goed. Er was een geanimeerde discussie over de kabinetsvoorstellen ten aanzien van ontslagrecht, Werkloosheidswet, pensioenopbouw en Participatiewet. Binnen de MHP waren er de afgelopen weken verschillende discussies gevoerd. Duovoorzitter Bob van der Wal en bestuurder Nic van Holstein bespraken met de aanwezigen de ambities voor de sociale agenda. Voor de MHP is het duidelijk dat de kabinetsvoorstellen op deze terreinen met name een verslechtering betekenen voor middengroepen en professionals. Deze voorstellen kunnen dan ook op weinig enthousiasme rekenen. Dat, terwijl het noodzakelijke herstel van vertrouwen vraagt om zekerheid en perspectief. Werk en inkomen zijn daarvoor essentieel.

De discussie heeft haar weerslag gekregen in de aan deze nieuwsbrief aangehechte notitie met de MHP-ambitie voor de sociale agenda.

De voorzitters van de vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben 7 maart jl. gesproken over de gezamenlijke inzet voor de sociale agenda. Op de foto van links naar rechts: Reginald Visser (MHP), Ton Heerts (FNV In Beweging), Jaap Smit (CNV) en Bob van der Wal (MHP).

Komende vrijdag 15 maart komt het bestuur van de Stichting van de Arbeid formeel bijeen. Daarmee worden de verkenningen van afgelopen maanden afgesloten en kan het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers echt van start gaan.

Pensioenvoorziening altijd eerste prioriteit

“Geen verplichting voor de pensioenfondsen om te investeren in Nederlandse hypotheken, oké, maar de druk om te investeren wordt op deze manier wel groter”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in een eerste reactie op het voortgangsbericht ’Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering’.

“Bij de verwachting dat er enkele tientallen miljarden pensioengelden in de hypotheekmarkt worden geïnvesteerd, moeten we ervoor waken dat de afweging zuiver blijft. Graag wil ik benadrukken dat de pensioenvoorziening en dekkingsgraden, die toch al onder druk staan, de hoogste prioriteit moeten hebben. Er past terughoudendheid, want als we iets van de bankencrisis hebben geleerd, is het wel dat in de hypotheekmarkt de risico’s lastig te overzien zijn”, aldus Van der Wal.

Romantische huis en bomen op een Nederlandse dijk aan het water Stockfoto - 13843392Bankier Van Dijkhuizen is, in opdracht van minister Blok van Wonen en Rijksdienst, door het nieuwe kabinet gevraagd om te verkennen wat de rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering kan zijn. In het voortgangsbericht wordt de mogelijkheid uitgediept, dat er overdracht kan plaatsvinden van het minst risicovolle deel van de hypotheekportefeuille – de zogeheten NHG-hypotheken – aan een nationale instelling. Deze kan vervolgens obligaties plaatsen op de kapitaalmarkt met een overheidsgarantie. Volgens Van Dijkhuizen is het voordeel daarvan dat deze obligaties voor pensioenfondsen aantrekkelijk worden en dat banken hun hypotheken gemakkelijk en goedkoper kunnen financieren.

Levensloop staat los van eenmalige verlenging crisisheffing

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQs4Snu96MTFM_Y48uNQZidwqAci3xsH2viylCt0JYVcoRvMC0OIn 2013 bestaat de mogelijkheid om het bedrag van de levensloop in één keer te laten vrijvallen en over 20% van het bedrag geen belasting te betalen. Hier geldt wel dat de 20%-vrijstelling niet van toepassing is op de in 2012 ingelegde gelden. Voorwaarde is dat het totale spaartegoed in één keer wordt opgenomen. Via een nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën is vorige week (7 maart jl.) duidelijk geworden dat er geen crisisheffing over loon betaald hoeft te worden, voor zover dat voortvloeit uit de opname van een levensloopsregeling. Aangegeven is dat er zorg voor wordt gedragen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt, dat deze niet nadelig uitpakt voor diegenen, die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling. “Een verlenging van de eenmalige crisisheffing klinkt natuurlijk op z’n zachtst gezegd al vreemd. Terecht dat de levensloopregeling in ieder geval losgekoppeld is”, aldus Joost Lubbers, MHP-beleidsmedewerker.

Na 2013 is elke opname van een levenslooprekening volledig fiscaal belast. Ook bij de beëindiging van de levensloopregeling per 1 januari 2022 wordt het resterende levenslooptegoed volledig belast. Overigens is de voorwaarde van opname van het spaartegoed niet meer gekoppeld aan het opnemen van verlof. Bij de eventuele opname van het spaartegoed is alertheid van belang omdat belastingbetalers hierdoor in een hoger belastingtarief kunnen komen. Tevens kunnen er (negatieve) consequenties gelden voor de aanspraak op eventuele toeslagen en/of de vrijstellingsdrempel voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Ten slotte dient rekening te worden gehouden met de lage rentestand; de hoogte van de spaarrente op een levenslooprekening is meestal aantrekkelijker dan de rente op een gewone spaarrekening.

Keuzeregime werkkostenregeling verlengd tot 1 januari 2015

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer bericht over uitstel van de uiterlijke invoering van de werkkostenregeling van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. Het is niet de eerste keer dat de werkkostenregeling wordt aangepast. Bedoeling is dat de staatssecretaris in de aankomende periode met verbeteringen voor de werkkostenregeling komt. Gestreefd wordt om aan de hand van de uitkomsten hiervan in het Belastingplan 2014 de verder uitgewerkte maatregelen voor te stellen.
De MHP is tevreden met de verlenging, maar ziet graag het huidige keuzeregime helemaal overeind blijven. “Niets is zo permanent is als een tijdelijke overgang wordt wel eens gezegd. De evaluatie van de werkkostenregeling onlangs sprak wat ons betreft boekdelen. In 2012 was nog maar 10% van de werkgevers naar de werkkostenregeling overgestapt, terwijl het doel juist is om een administratieve lastenverlichting voor werkgevers te realiseren. Ondertussen vergeet men dat werknemers gedupeerd kunnen worden door de werkkostenregeling. Dat dit onderbelicht blijft, komt natuurlijk ook doordat bedrijven de werkkostenregeling nog maar nauwelijks hebben ingevoerd. Wat ons betreft, blijft het keuzeregime tussen de huidige regeling en de werkkostenregeling gewoon overeind”, aldus MHP-bestuurder Nic van Holstein.

Sinds 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) van toepassing. Door deze regeling kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van de totale loonsom van een bedrijf (de vrije ruimte) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%. Het is echter nog niet verplicht gebruik te maken van de WKR. Tot 1 januari 2015 kan worden gekozen voor de WKR of voor de ‘oude’ regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

DNB plaatst kortingen in perspectief

DNB logoTegenover 5,6 miljoen mensen die getroffen zijn door de verlaging van de pensioenrechten, staan 11 miljoen deelnemers die niet zijn gekort en wel geïndexeerd. Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers van DNB, waarbij zij in een terugblik over de afgelopen vijf jaar de kortingen en indexeringen in perspectief plaatst. “Dit neemt niet weg dat de pensioensector over het algemeen 6,3% achterbleef bij de prijsindexatie. Iets dat mensen pijnlijk voelen in hun koopkracht”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Van de huidige 381 pensioenfondsen hebben er sinds 2008 276 fondsen geïndexeerd, 64 zowel geïndexeerd als gekort, 11 alleen een korting doorgevoerd en 30 geen van beide. De omvang van de indexatie is groter dan de omvang van de kortingen. Waar de pensioensector een sterk uiteenlopend beeld oplevert, als het gaat om deze kortingen en indexaties, rijst de vraag waarom de mate van indexatie en kortingen per fonds sterk uiteenloopt. Elk pensioenfonds kampt immers met dezelfde verslechterde omstandigheden, zoals de lage rente, de gestegen levensverwachting en de afzwakking van het premie-instrument.

De inventarisatie van DNB geeft aan dat er drie oorzaken zijn, die de verschillen tussen de pensioenfondsen grotendeels verklaren. In de eerste plaats is uiteraard de uitgangspositie van het pensioenfonds aan het begin van de crisis een belangrijke factor. Een pensioenfonds met hogere buffers kan tegenslagen gemakkelijker opvangen. Daarnaast speelt ook de aard van de regeling een belangrijke rol. Sommige pensioenfondsen (vooral ondernemingspensioenfondsen) indexeren meer omdat werkgevers bijstorten om kortingen of het uitblijven van indexatie te voorkomen. Een derde reden is gelegen in het beleggingsbeleid en de mate van rente-afdekking door pensioenfondsen: fondsen, die tijdig het renterisico volledig of in belangrijke mate afdekten, hebben minder last gehad van de dalende rente.

De MHP hoopt dat er meer ‘kleine’ kortingen kunnen worden voorkomen door bijstortingen van voldoende kapitaalkrachtige werkgevers. De MHP is zich er terdege van bewust dat dit in crisistijd vaak lastig zal zijn en wil mensen er dan ook op voorbereiden dat de mogelijkheid van nog meer kortingen bij een deel van de pensioenfondsen in 2014 hoogstwaarschijnlijk aan de orde zal zijn.

Pensioenlab-initiatief een succes !

Op 13 februari jl. heeft het Pensioenlab zijn eerste adviezen aan de pensioensector gegeven over de toekomst van ons pensioenstelsel. Staatssecretaris Jetta Klijnsma sprak lovende woorden over het initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en de MHP-jongeren. Namens de MHP was Klaartje de Boer, pensioendeskundige, als mede-initiatiefnemer aanwezig.
Het Pensioenlab heeft na afloop veel nieuwe adviesaanvragen vanuit de sector ontvangen, waarmee het met veel enthousiasme aan de slag zal gaan. Op 20 februari jl. is de website www.pensioenlab.nl gelanceerd, zodat alles omtrent het Lab op de voet kan worden gevolgd.

De MHP is trots op de ruim 55 jongeren uit het Lab, die vrijwillig hun weekenden en avonden hebben opgegeven om hun betrokkenheid bij de pensioensector te tonen en deze van onderbouwde adviezen te voorzien. Veel jongeren maken zich zorgen over hun pensioen omdat ze het gevoel hebben dat er op termijn niets voor hen over is. Dit omdat zij vermoeden dat de generatie boven hen hun deel opmaakt, omdat ze geen pensioen opbouwen, omdat hun werkgever dat niet betaalt of omdat het niet in hun zzp-tarief zit.
Download op www.pensioenlab.nl de samenvatting van de adviezen.

Sociaal beleid essentieel onderdeel Europees beleid

Tijdens het Consultatief Overleg op 27 februari jl. heeft MHP-duovoorzitter Reginald Visser, samen met de voorzitters van CNV en FNV, bij minister Kamp van EZ aangedrongen op aandacht voor de sociale pijlers onder het Europees beleid en de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming.

Minister Kamp heeft de sociale partners in de SER geconsulteerd ter voorbereiding van de EU-Voorjaarstop van 14 en 15 maart. Op deze top stelt de Europese Raad van regeringsleiders de prioriteiten vast voor het sociaal-economisch beleid van de EU en de lidstaten. De drie vakcentrales hebben er bij de minister op aangedrongen dat het in Europa niet alleen maar kan gaan over versterking van de financiële en economische situatie, zonder dat er aandacht is voor de sociale aspecten en de gevolgen van het beleid. Europa bestaat in de eerste plaats uit mensen. Herstel uit de crisis moet door mensen worden bewerkstelligd en daarvoor is draagvlak nodig. Draagvlak voor Europa en haar beleid. Draagvlak, dat door de huidige maatregelen op sociaal terrein alleen maar afneemt. De vakcentrales hebben minister Kamp daarom als belangrijkste boodschap voor de komende EU-top meegegeven, dat sociaal beleid een essentieel onderdeel moet zijn van Europees beleid en dat Nederland alert moet blijven op de democratische legitimatie van Europese besluitvorming. Alleen dan, kan men een begin maken met het herstel van dat draagvlak.

MHP, CNV en FNV hebben de minister daarnaast nogmaals gewezen op de implicaties van de zogenaamde ‘landencontracten’: contracten tussen lidstaten en de EU, waarin mogelijk afspraken over nationaal sociaal beleid worden vastgelegd. De vakcentrales maken zich zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van dergelijke contracten voor de autonomie van sociale partners, waaronder het recht op vrije cao-onderhandelingen.

Minister Kamp liet weten de aanbevelingen ter harte te nemen en zegde bovendien toe dat het Ministerie van EZ bij de vakcentrales zou terugkomen op de ‘landencontracten’.

Sociaal beleid essentieel onderdeel Europees beleid

Per 1 april a.s. komt Elwin Wolters MA het bureau van de MHP versterken.
Elwin (28 jaar) zal als beleidsmedewerker in dienst van de MHP treden en zijn portefeuille zal onder meer arbeidsmarkt, sociale zekerheid en onderwijs omvatten. Hij volgt Hanneke de Geus op, die naar de Rechtbank Utrecht is gegaan.

Het Algemeen Bestuur kijkt uit naar zijn komst en wenst hem veel succes toe.

Voor de huidige bureaubezetting verwijzen wij naar de button organisatie

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws