Menu

Inhoud:
Sociale Agenda verbetering positie middengroepen
Verkenning ‘Nederlandse economie in stabieler vaarwater’
Consultatie werkkostenregeling bij Ministerie van Financiën
EVV roept op tot actie tegen belastingparadijzen
VNG en StvdA gaan nauwer samenwerken
Positieve sociale indicatoren voor Europa
Voorzitterschap Cliëntenraad Sociale Verzekeringsbank
Pensioenen behoeven nog steeds structurele aanpassingen
Binding buitenlandse studenten aan Nederland
MHP in Den Haag

Sociale Agenda verbetering positie middengroepen

Gisteren hebben de centrale organisaties van werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een Sociaal Akkoord. Het kabinet heeft over de resultaten van het sociaal overleg een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De MHP-onderhandelaars zijn van mening dat de MHP-inzet voor de Sociale Agenda grotendeels is waargemaakt met het onderhandelingsresultaat dat gisteren is bereikt. In de afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd over de toekomst van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland. De Sociale Agenda is een routekaart naar 2020, waarmee de sociale partners verantwoordelijkheid nemen. De MHP-onderhandelaars denken dat het bereikte resultaat zekerheid en perspectief biedt. Het geboden perspectief op werk en inkomen is essentieel voor het vertrouwen van werknemers.
Er zijn afspraken gemaakt voor het tijdsbestek 2013-2020, waarbij in de eerste periode tot 2016 de bestrijding van de crisis voorop staat en daarna, in aanloop naar 2020, de hervorming van de arbeidsmarkt. In de crisisperiode zullen specifieke maatregelen per sector worden genomen om uit de crisis te komen.
Als het gaat om de ontslagbescherming van werknemers, is er een betere balans aangebracht ten opzichte van het regeerakkoord. Er blijft altijd de mogelijkheid van een onafhankelijke rechterlijke toets bij ontslag, ook in hoger beroep. Bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag is het UWV-advies voor de werkgever bindend. Naast een transitievergoeding kan de kantonrechter in voorkomende gevallen een eerlijke en rechtvaardige schadeloosstelling zonder inkomens-afhankelijke beperking toekennen aan de werknemer.
De WW blijft een werknemersverzekering en zal als inkomensbescherming intact blijven: de uitkeringsduur en hoogte worden door sociale partners gehandhaafd. Op termijn zal de WW een gedeelde verantwoordelijkheid worden van werkgevers en werknemers. Sociale partners zullen meer regie gaan voeren over de WW en daarmee van werk naar werk stimuleren.

De maatregelen met betrekking tot de pensioenopbouw worden versoepeld. Er zullen faciliteiten komen waarbij fiscale behandeling die voor ieder inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw het uitgangspunt is. Dit is van groot belang voor middengroepen en professionals.
Met betrekking tot de doorgeschoten flexibiliteit is met de werkgevers afgesproken dat constructies worden aangepakt en bestaande uitwassen worden tegengegaan. Met de voorstellen voor werken met een beperking wordt het mogelijk dat mensen naar vermogen kunnen participeren voor een rechtvaardig inkomen.
Gezien de behaalde resultaten is de MHP is van mening dat met dit onderhandelingsresultaat een belangrijke stap wordt gezet in de aanpak van de crisis en de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Op vrijdag 19 april zal een MHP-bijeenkomst georganiseerd worden over de sociale agenda.

Verkenning ‘Nederlandse economie in stabieler vaarwater’

In de verkenning ‘Nederlandse economie in stabieler vaarwater’ heeft de SER recent een analyse gegeven van de Nederlandse macro-economie. De verkenning constateert dat ons land last heeft van negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en het pensioenstelsel. Door problemen in deze drie sectoren is onze economie procyclisch geworden: hard omhoog als het goed gaat, maar ook hard geraakt tijdens een recessie. Dat maakt dat Nederland slechts moeizaam uit de huidige crisis komt: groei blijft achter, werkloosheid loopt op en binnenlandse bestedingen vallen terug. De gedachte is dat een samenhangende aanpak van de woningmarkt, het bankwezen en de pensioensector de Nederlandse economie in stabieler vaarwater zal brengen. Dat is ook van belang om onzekerheden voor werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt te verminderen. “De aanpak van deze onevenwichtigheden kan zeker bijdragen aan herstel van vertrouwen, maar dat gaat niet zonder zekerheid van werknemers over hun baan, hun pensioen en hun inkomen”, aldus MHP-bestuurslid Nic van Holstein.

Consultatie werkkostenregeling bij Ministerie van Financiën

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQs4Snu96MTFM_Y48uNQZidwqAci3xsH2viylCt0JYVcoRvMC0OOp 16 en op 18 april a.s. zijn er consultaties bij het Ministerie van Financiën over de werkkostenregeling. Ondertussen loopt er ook een internetconsultatie via www.overheid.nl/internetconsultaties. De verkenning bij de consultaties heeft als uitgangspunt dat de systematiek van de werkkostenregeling goed is, waarbij wordt opgeroepen om de werkkostenregeling te vereenvoudigen en tegelijkertijd het draagvlak te vergroten. Daarbij gaat het om de vraag of men de voorkeur geeft aan een open norm als het noodzakelijkheidscriterium of aan meer zekerheid met meer detailregels en met de daaraan verbonden administratieve lasten.

De MHP heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst. Volgens de MHP is het niet voor niets dat bedrijven en werknemers niet overtuigd zijn van de werkkostenregeling. Zo hebben weinig bedrijven vanaf 1 januari 2011 de overgang naar de werkkostenregeling gemaakt en is er tegelijkertijd te weinig oog voor verdringingseffecten van arbeidsvoorwaarden tussen werknemers onderling. Wat de MHP betreft, blijft de oude regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen dan ook naast de werkkostenregeling overeind. Als u slechte ervaringen heeft met de werkkostenregeling, dan horen wij dat graag. Mogelijk kan dit worden toegevoegd aan de input bij de consultatie. U kunt de MHP mailen via info@vc-mhp.nl.

EVV roept op tot actie tegen belastingparadijzen

Het EVV ofwel het Europees Verbond van Vakverenigingen, waarvan de MHP deel uitmaakt, heeft een oproep aan Europese instanties gedaan om op te treden tegen belastingparadijzen. Dit naar aanleiding van het op 6 april jl. verschenen artikel in dagblad Trouw over belastingontduiking via belastingparadijzen. Dit artikel is opgesteld door een consortium van veertig internationale onderzoeksjournalisten.
In de oproep laat het EVV weten dat het onderzoek een mijlpaal is in het gevecht tegen belastingontduiking en dat belastingdiensten jaarlijks miljarden mislopen door belastingfraude en belastingontduiking. Financiële instanties die mensen helpen met het plegen van belastingovertredingen, moeten worden vervolgd.

VNG en StvdA gaan nauwer samenwerken

De VNG en de StvdA hebben besloten hun contacten te intensiveren en hebben daartoe op
14 maart jl. een intentieverklaring getekend. Twee keer per jaar komen de besturen van VNG en StvdA bij elkaar voor overleg. Vertegenwoordigers van VNG en de StvdA gaan periodiek overleggen in een ‘Werkkamer’. Zij zullen daar vooral spreken over de verbinding tussen landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid. Redenen hiervoor zijn o.a. de voortgaande decentralisaties van het Rijk naar gemeenten en de noodzaak om te komen tot een goed werkende arbeidsmarkt.

“Met het opheffen van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) op 1 juli 2012 jl. is het reguliere contact tussen sociale partners en o.a. de gemeenten ongewenst verminderd nu dit juist extra van belang is”, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser. Belangrijke functies van dit orgaan, zoals het bij elkaar brengen van de werelden van sociale partners en gemeenten, zijn hiermee komen te vervallen, maar worden nu tot tevredenheid van de MHP opgepakt door de StvdA en de VNG.

Zie de naar de intentieverklaring.

Positieve sociale indicatoren voor Europa

“De Nederlandse werkloosheidscijfers zijn weliswaar bijna de laagste van Europa, voor Nederlandse begrippen zijn zij verontrustend hoog. Daarbij neemt het draagvlak voor Europa sterk af. De MHP pleit daarom voor positieve sociale indicatoren voor Europa”, aldus MHP-duovoorzitter
Bob van der Wal.

Op 19 maart jl. bezocht Eurocommissaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lazlo Andor de SER voor een open dialoog met de Nederlandse sociale partners. Eurocommissaris Andor benadrukte de belangrijke rol van sociale partners op zowel Europees als landsniveau bij de aanpak van de grote problemen op de arbeidsmarkt en de vormgeving van de sociale dimensie van de EU. Hij onderstreepte het belang van een sterke sociale dialoog en sterke instituten, die deze dialoog faciliteren.
Met betrekking tot het sociaal Europees beleid, ook wel ‘de sociale dimensie van de EU’ genoemd, benadrukte Eurocommissaris Andor dat de belangrijkste doelstellingen herstel van vertrouwen, het creëren van werkgelegenheid en herstel van cohesie binnen de EU zijn. Hij gaf tevens aan dat de Nederlandse werkloosheidscijfers op dit moment de op een na laagste zijn van alle EU lidstaten. Van der Wal benadrukte echter dat niet uit het oog moet worden verloren, dat deze cijfers voor Nederlandse begrippen verontrustend hoog zijn.
De MHP gaf samen met FNV en CNV tevens aan dat Europa meer is dan een economische en monetaire unie. Dat Europa bestaat uit mensen. Dat sociaal beleid daarom een wezenlijk onderdeel van Europa moet uitmaken. Van der Wal pleitte voor positieve sociale indicatoren met een gelijk gewicht als monetaire en economische indicatoren. Hij benadrukte daarbij overigens ook dat de beleidsinvulling van dergelijke sociale indicatoren op nationaal niveau moet blijven plaatsvinden.

Voorzitterschap Cliëntenraad Sociale Verzekeringsbank

In Nederland kennen wij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat de AOW, de Kinderbijslagwet en een aantal andere wetten uitvoert. Binnen de SVB opereert een actieve Cliëntenraad, bestaande uit elf leden: een onafhankelijk voorzitter, vijf individuele leden en vijf leden afgevaardigd namens maatschappelijke organisaties, waaronder de MHP.
Vanaf 1 januari 2005 heeft Willem van der Pol, oud-senior beleidsadviseur bij de MHP, het voorzitterschap van deze Cliëntenraad bekleed. Na twee zittingsperioden van vier jaar is hij onlangs als zodanig afgetreden.
Het is plezierig om te constateren dat zijn opvolger in MHP-kring kon worden gevonden. Met ingang van 1 april jl. is Alfred de Vries, oud-voorzitter en thans lid van het Platform Onderwijs, benoemd tot voorzitter van de Cliëntenraad SVB.

Pensioenen behoeven nog steeds structurele aanpassingen

‘Ons pensioenstelsel is nog steeds aan een grote onderhoudsbeurt toe, ondanks de gestegen dekkingsgraden van de pensioenfondsen”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De stijging van de dekkingsgraden is nog geen aanleiding tot optimisme.

De gemiddelde dekkingsgraad van onze pensioenfondsen was eind maart gelijk aan 107%. Dit betekent een stijging van 4% ten opzichte van de maand ervoor, toen hij nog op 103% lag.
zon regenDe stijging komt onder meer door de licht gestegen rente en door de per
1 april jl. doorgevoerde kortingen op de aanspraken van vele pensioendeelnemers. Ook werkt de nieuwe rekenmethode voor de waardering van de pensioenverplichtingen met lange looptijden (Ultimate Forward Rate), die vorig jaar is ingevoerd, positief door op de hoogte van de dekkingsgraad. Volgens adviesbureau Aon Hewitt lag de dekkingsgraad zonder deze UFR gemiddeld op 99%.

De kortingen die per 1 april zijn doorgevoerd, zijn, hoe vervelend ook, een laatste redmiddel geweest om de financiële posities van pensioenfondsen op orde te krijgen. Sociale partners werken samen met SZW op dit moment hard aan een pakket van maatregelen om het transitiejaar 2014 te overbruggen. Dit om per 1 januari 2015 van start te kunnen gaan met de nieuwe pensioencontracten. In deze contracten zal er meer duidelijkheid moeten komen over te nemen maatregelen en explicieter afspraken moeten worden gemaakt over de betaalbaarheid, de ambitie en de risico’s van het pensioencontract. Ook zal er meer aandacht zijn voor de communicatie met de belanghebbenden van een pensioenfonds.

Op 18 maart jl. heeft de StvdA een advies gegeven over de rol van de werkgever bij pensioencommunicatie. Bij pensioencommunicatie is in het bijzonder het samenspel tussen de werkgever en pensioenuitvoerder van belang. Hier valt nog winst te behalen in de aanloop naar de nieuwe pensioencontracten.

Binding buitenlandse studenten aan Nederland

Internationale studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse welvaart, de economie en het hoger onderwijs. In het ontwerpadvies aan de minister van OCW, ‘Make it in the Netherlands’, dat de SER in de Raadsvergadering op 19 april a.s. zal behandelen, doet de Raad aanbevelingen aan bedrijven, overheids- en non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en de overheid om meer én gecoördineerde inspanningen te verrichten om buitenlandse studenten binnen te halen en te behouden. Meer dan nu, zal daarbij moeten worden ingespeeld op de werkgelegenheid en tekorten op de arbeidsmarkt. Aan de voorbereiding van dit SER-advies is meegewerkt door MHP-beleidsadviseur Winfried Treu.

De algemene conclusie is dat het binden van buitenlands talent aan Nederland belangrijke voordelen biedt. Naast vele sociaal-culturele voordelen is de netto-opbrengst voor Nederland van de internationalisering van het hoger onderwijs thans 740 miljoen euro per jaar. Vooral bedrijven en organisaties die opereren in een internationale omgeving (zoals multinationals, hightech- en creatieve industrie), hebben behoefte aan afgestudeerde buitenlandse studenten. Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties met moeilijk vervulbare vacatures voor hoogopgeleiden. Er is een duidelijke behoefte aan meer bèta technologisch hoger opgeleiden.

Onder binden verstaat de SER het voor langere tijd behouden van de studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt, dan wel bij Nederlandse bedrijven en organisaties of hun buitenlandse vestigingen. De Raad beveelt via twee stappen een gerichte strategie aan voor meer aan de arbeidsmarkt gerelateerde instroom en binding, waar tekorten zijn. Daarbij wordt vervolgens aangegeven hoe de uitwerking van de strategie ter hand kan worden genomen door bedrijven en organisaties, onderwijsinstellingen en overheden. Tot slot dringt de Raad erop aan de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de strategische werving en binding bij één regisseur te leggen, bijvoorbeeld de Nuffic.
Het advies ‘Make it in the Netherlands!’’ is te vinden op www.ser.nl.

MHP in Den Haag

SERgebouw2011_10_144.jpgDe MHP is sinds 27 maart jl. gehuisvest in een zestal kamers op de tweede etage van het SER-gebouw in Den Haag. Daarmee bevindt de vakcentrale zich in het centrum van de polder. De bijeenkomsten van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden hier in het SER-gebouw plaats.

De verhuizing van Culemborg naar Den Haag is voorspoedig verlopen en de medewerkers hadden snel de beschikking over een geheel functionerende werkplek. Daarmee was het MHP-bureau weer vlug in bedrijf. Dankzij de hartelijke ontvangst door de andere bewoners van het SER-gebouw voelen de bureaumedewerkers zich inmiddels helemaal thuis.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws