Menu

Inhoud:
Eerste MHP-bijeenkomst resultaat sociaal overleg
MHP: Zorgakkoord is een knappe prestatie
Informatieve bijeenkomst over verbindingen tussen pensioen, wonen en zorg
Zorgen om arbeidsrisico ‘Werkdruk’
Vooraankondiging Eind Event PensioenLab 18 jun i a.s.
Uitnodiging ondertekening Mantelzorgconvenant 6 juni 2013
Werkloosheid stijgt flink

Eerste MHP-bijeenkomst resultaat sociaal overleg

Tijdens een brede MHP-bijeenkomst op vrijdag 19 april is de achterban geïnformeerd over de Sociale Agenda. Met de aanwezigen vond, na een uitgebreide toelichting op het onderhandelingsresultaat door duovoorzitter Bob van de Wal en bestuurder Nic van Holstein, een goede eerste gedachtewisseling plaats.
Het ging om de resultaten van het sociaal overleg met het kabinet dat op 11 april jl. in het Mondriaancollege ad plaatsgevonden, nadat werkgevers en werknemers een Sociaal Akkoord bereikt hadden. De MHP had samen met de achterban vooraf ambities voor de onderhandelingen geformuleerd in Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief. Voor de MHP was het duidelijk dat de oorspronkelijke kabinetsvoorstellen op de terreinen van arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen een verslechtering betekenden voor middengroepen en professionals. Bij de beoordeling is het dan ook belangrijk om de resultaten daar tegen af te zetten. De inkomensgrenzen, die het kabinet in eerdere voornemens stelde, zijn door het akkoord zoveel mogelijk weggenomen.
De kabinetsplannen zijn in belangrijke mate bijgesteld, hetgeen moet bijdragen aan herstel van vertrouwen in crisistijd en wat moet resulteren in toekomstgerichte hervormingen. De wijzigingen van WW en ontslagrecht worden ten opzichte van het regeerakkoord fors aangepast en pas na 2016 gefaseerd ingevoerd tot 2020, met, waar nodig, goede overgangsmaatregelen. Sociale partners pakken sterker de regie op als het gaat om het van-werk-naar-werk traject en de crisisaanpak. Een belangrijk punt van uitwerking is de fiscale pensioenopbouw, maar ook daar zijn betere uitgangspunten afgesproken. De presentatie werd gevolgd door een goede gedachtewisseling en discussie met de aanwezigen. De uitkomsten van deze discussie worden meegenomen in de verdere raadpleging van de achterban en de definitieve besluitvorming en standpuntbepaling van MHP. Sociaal Akkoord, kabinetsbrief

MHP: Zorgakkoord is een knappe prestatie

Gisteren is een zorgakkoord tussen kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden in de zorg tot stand gekomen. “Er zijn stevige onderhandelingen aan vooraf gegaan en het is een knappe prestatie om in moeilijke tijden dit soort akkoorden te sluiten, die op belangrijke onderdelen verbeteringen brengen” aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal over het akkoord, dat in de zorgsector is gesloten.
Naast het Sociaal Akkoord werd er al enige tijd gesproken over het zorgakkoord. In de kabinetsbrief naar aanleiding van het sociaal overleg, werd al aangegeven, dat met de sociale partners in de zorg verkenningen plaatsvonden over de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord. De gesprekken gingen in hoofdzaak over arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en kwaliteit in de zorg. Het zogenaamde OVA-convenant blijft in stand en daarmee is feitelijk de nullijn in de zorg van tafel. Wel is afgesproken om de ruimte voor incidentele loonontwikkeling te beperken vanaf 2014. Door deze matiging is er ruimte voor afspraken over kwaliteitsverbetering en werkgelegenheid. Er zijn afspraken gemaakt over de doorstroming van zorgpersoneel van mbo-niveau naar hbo-niveau. Ook komt er een gelijk speelveld tussen UMC’s en ziekenhuizen. Het budget voor de thuiszorg wordt niet teruggeschroefd naar 25 procent, maar blijft voor 60 procent overeind. Daarmee wordt een belangrijk deel van de werkgelegenheid behouden. Ook bij de MHP aangesloten organisaties hebben deelgenomen aan deze gesprekken en vertegenwoordigde daarbij diverse beroepsorganisaties uit de cure-sector.

Informatieve bijeenkomst over verbindingen tussen pensioen, wonen en zorg

Op 16 april is er een informatieve bijeenkomst geweest om met de MHP-achterban te spreken over mogelijke verbindingen tussen pensioen, wonen en (ouderen)zorg. De bijeenkomst werd afgetrapt met een presentatie over de zorg en pensioenen. Komende decennia nemen door de vergrijzing de zorgkosten toe en de vraag is hoe dat in de toekomst gefinancierd zal worden. Het thema is vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Het wordt complex op het moment dat er dan gekeken wordt naar mogelijke verbindingen tussen pensioenen, woonlasten en zorgkosten. Er spelen dan ook grote institutionele belangen mee van pensioenfondsen, banken en verzekeraars. De belangen van de MHP-achterban en met name de middengroepen, die gedurende hun loopbaan wat spaargeld of pensioen hebben opgebouwd of hun hypotheek hebben afgelost, mogen daarbij zeker niet uit het oog worden verloren. In de discussie kwam naar voren dat er rekening moet worden gehouden met rechtvaardigheidsgevoel en spaarzaamheid en dat verantwoordelijkheid gedurende de levensloop niet moet worden afgestraft. De discussie zal door de MHP worden meegenomen in de verdere standpuntbepaling.

Zorgen om arbeidsrisico ‘Werkdruk’

De MHP maakt zich grote zorgen om de toenemende werkdruk onder werknemers. Juist in de publieke sectoren (openbaar bestuur, gezondheidszorg en onderwijs) worden psychosociale arbeidsomstandigheden – waaronder werkdruk – meer dan gemiddeld gezien als belangrijk arbeidsrisico. Te hoge werkdruk leidt tot het onder druk zetten van de mentale gezondheid van de werknemers. Bij werkdruk is er kort gezegd een disbalans tussen het werk en de regelmogelijkheden van een werknemer. Een slechte werk-privé balans ligt hier vaak als een van de oorzaken aan ten grondslag. Ook te weinig aandacht voor en kennis over het probleem bij leidinggevenden is een aandachtspunt. Werknemers zijn vaak bang om bij hun leidinggevende of werkgever aan te kloppen als zij een te hoge werkdruk ervaren, waardoor uitval van de werknemers (met hoge kosten voor de werkgever) op de loer ligt. Anderzijds durven werkgevers bij het vermoeden dat een werknemer te maken heeft met een disbalans, ook vaak geen toenadering te zoeken tot de werknemer om het te bespreken of hecht de werkgever hier (nog) onvoldoende waarde aan.

De MHP is van mening dat er op korte termijn een effectiever beleid voor mentale gezondheidsbevordering op de werkvloer moet komen, inclusief de aanpak van werkdruk als prioritair arbeidsrisico. In Nederland is er ontzettend veel kennis beschikbaar over psychosociale arbeidsrisico’s. ‘Het is een groot winstpunt dat alle partijen (werknemers, werkgevers en overheid) het probleem erkennen’, echter we zijn er nog niet, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. Er zijn veel interventies ontwikkeld in de afgelopen jaren. Deze sluiten echter niet altijd aan op de specifieke behoefte van een werknemer of een sector waar de werkdruk te hoog is. Het loopt nu (vaak) spaak op het implementeren en het inbedden van een concrete aanpak op de werkvloer, die zowel toegesneden is op kleine als grote werkgevers en hun werknemers. Hier ligt in de komende tijd de uitdaging waarbij er nu al kan worden begonnen met aandacht voor werkdruk in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de Arbocatalogi van een bedrijfs(tak).

Vooraankondiging Eind Event PensioenLab 18 juni a.s.

Op 18 juni a.s. zullen de jongeren van CNV Jong, FNV Jongeren en de MHP-jongeren hun tweede ronde adviezen geven aan de pensioenwereld. Begin februari heeft, voor een volle zaal mensen werkzaam in of betrokken bij de pensioensector, een soortgelijk Event plaats gevonden. Voor de tweede ronde heeft het PensioenLab onderzoek gedaan naar de volgende vragen: Hoe kun je deelnemers het beste informeren en betrekken bij de trade-off tussen risico en rendement, in het licht van het reële contract? Welke discontovoet (wijze van het waarderen van de verplichtingen) zou moeten worden toegepast? In hoeverre moet pensioen geïntegreerd worden met wonen en zorg? Willen we dat pensioenfondsen ‘oranje’ gaan beleggen?
De MHP is blij dat ruim 60 jongeren in het PensioenLab zich verdiepen in het aanvullend pensioen en hier tijd voor willen vrijmaken, naast hun reguliere baan. Het PensioenLab is hét voorbeeld dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in pensioenen en graag hun stem laten horen in de pensioensector. Het PensioenLab biedt jonge mensen een podium om in contact te komen met elkaar, pensioenfondsen en werkgevers. Meepraten, meedenken, ideeën toetsen en nieuwe invalshoeken laten zien.

Meer informatie over de locatie en het programma volgt nog. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pensioenlab@gmail.com. Wees er tijdig bij want bij het eerste Event was er helaas niet voor iedereen plek. Zie tevens de website www.pensioenlab.nl voor meer informatie en de eerdere adviezen.

Uitnodiging ondertekening Mantelzorgconvenant – 6 juni 2013

http://www.werkenmantelzorg.nl/UserFiles/images/nieuws/actueel/bord-mantelzorg-vriendelijk.jpgMantelzorg is altijd een belangrijk begrip geweest voor de MHP. Op dit moment combineert één op de acht werknemers een baan met mantelzorgtaken (zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten). Door de vergrijzing en bezuinigingen in de zorg zal de vraag naar mantelzorg toenemen. Om die reden heeft de MHP, samen met FNV, CNV en Stichting Werk & Mantelzorg, in 2010 het mantelzorgconvenant ondertekend. Daarnaast is de MHP ook een van de eerste mantelzorgvriendelijke werkgevers van Nederland. Uit onderzoek blijkt dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid positief bijdraagt aan een betere balans tussen werk en zorg en aan de betrokkenheid van de werknemers.
Op donderdag 6 juni 2013 (13.00 – 17.00 uur, SER-gebouw te Den Haag) wordt (opnieuw) een convenant gesloten door de vakcentrales FNV, CNV, MHP en de Stichting Werk & Mantelzorg, waarin wordt toegezegd dat mantelzorg een gesprekspunt blijft bij cao-onderhandelingen met werkgevers. Ook zullen die dag handige interventies en best practices worden gepresenteerd voor ondernemingsraden en werkgevers om werk en zorg beter te combineren.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek, toepasbare interventies en spreken met gemeenten en bedrijven die mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren, ga dan naar: http://bit.ly/10z5GEU

Werkloosheid stijgt flink

De werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op een totaal van 643 duizend personen. Dit is in totaal 8,1 procent van de beroepsbevolking. De grootste stijging was, met 11 duizend, bij de groep 25- tot 45-jarigen. Bij de groep 45-plussers nam het aantal werklozen met 8 duizend toe en bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend. Door deze forse stijging van het aantal werklozen is het aantal WW-uitkeringen ook gestegen. Met name in de sectoren handel, gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen. In de sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af.

Deze verontrustende cijfers baren de MHP zorgen. Achter deze kille cijfers zitten vele werknemers die thuis zijn komen te zitten. In het Sociaal Akkoord zijn ook afspraken gemaakt over het beteugelen van de crisis gericht op behoud van werkgelegenheid, met extra aandacht voor ouderen en jongeren. Om in te zetten op bestrijding van werkloosheid zijn gerichte stimuleringsmaatregelen en een sectorale aanpak van belang. In het Sociaal Akkoord is daarom afgesproken dat er op korte termijn een Actieteam crisisbestrijding komt, waarin naast sociale partners ook gemeenten, UWV en SZW participeren. Het Actieteam zal zich richten op het uitrollen van sectorplannen en het wegnemen van hindernissen om zo zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en anders in te zetten op van-werk-naar-werk. Vanwege de crisis en de werkloosheid is zijn bovendien wijzigingen in de WW en ontslagrecht uitgesteld tot 2016-2020.
Als MHP gaan wij komende periode hard aan de slag om plannen en initiatieven om te zetten in concrete acties om de economie en dus ook de arbeidsmarkt op gang te helpen.
Meer informatie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-026-pb.htm

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws