Menu

Inhoud:
MHP: Tijd voor lastenverlichtingen
PensioenLab wint award – 18 juni a.s. tweede ronde adviezen aan de sector
Forum Gezond en Veilig Werken
Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen in de Tweede Kamer aangenomen
‘Fluitend naar je werk’ Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers
Maatschappelijke projecten gericht op migrantenjongeren
Goedkeuring branchestandaarden (EVC) tot 1 september gratis
Baanbrekend. Jonge oplossingen voor jeugdwerkloosheid

MHP: Tijd voor lastenverlichtingen

Het is hoog tijd voor lastenverlichting, aldus MHP-bestuurder Nic van Holstein. De lastenverzwaringen buitelen over elkaar heen. De overheid legt constant de rekening van de crisis in de vorm van lastenverzwaring bij met name midden- en hogere inkomens. Dat zie je terug in een negatief effect op bestedingen en werkgelegenheid. Penny wise en pound foolish. Dat het slimmer en beter kan blijkt ook uit het CPB-rapport ‘Over de top’.
Het huidige tarief in de vierde schijf van de inkomstenbelasting levert minder belastingopbrengsten op. In het CPB-rapport dat op woensdag jl. is verschenen komt naar voren dat het huidige toptarief van 52% in de vierde schijf hoger is dan het opbrengstmaximaliserende toptarief. Bij hoger tarief ontstaan gedragseffecten als ontmoediging van een succesvolle carrière, ontmoediging van ondernemerschap, minder werken/participatie, belastingontwijking, migratie en afname van de investering in menselijk kapitaal. Volgens het CPB kan het toptarief het beste op 49% liggen om deze negatieve effecten te voorkomen. Een hoger tarief levert niets op.

De MHP stelt al langer dat lastenverzwaring en nivellering onverstandig is. Dat is ook waarom wij ons met succes verzet hebben tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook nivelleringsfeestjes leiden tot een kater, aldus Van Holstein. Na jaren van nivellering en lastenverzwaring wordt het tijd om het stelsel te corrigeren via lastenverlichtingen. Een lager toptarief blijkt bovendien goed uit te kunnen pakken voor de schatkist. Het belastingstelsel kan doelmatiger en rechtvaardiger want steeds meer mensen vallen door grondslagverbreding onder de hoge vierde schijf. Een vlaktaks zou daarbij kunnen helpen. Binnenkort verschijnt het advies van de Commissie-Van Dijkhuizen over het belastingstelsel.

PensioenLab wint award – 18 juni a.s. tweede ronde adviezen aan de sector

Het PensioenLab heeft de prijs voor beste innovatieve communicatie gekregen. Op 16 mei jl. werden de BPM-communicatieprijzen voor de zevende keer uitgereikt en het PensioenLab was de gelukkige winnaar. Het PensioenLab is op initiatief van CNV Jong, FNV Jongeren en de MHP-Jongeren gestart in 2012 met als doel jonge mensen voor te bereiden op een actieve betrokkenheid bij de pensioenwereld. Vooral door ze te prikkelen om met vernieuwende ideeën te komen. Daarnaast is het Pensioenlab een kweekvijver met jongeren die graag willen participeren in een pensioenfondsorgaan.
https:/>pbs.twimg.com/media/BKgjLiwCMAE1iyn.jpg:large” src=”/wp-content/uploads/old/extract/3_clip_image002.jpg” width=”183″ height=”142″ unselectable=”on”> <br />
	  Op 18 juni a.s. zal het PensioenLab in Zeist in een tweede ronde zijn adviezen aan de pensioensector geven. Het adviseert over onderwerpen als vermogensbeheer, communicatie, solidariteit, pensioen & zorg en het waarderen van pensioenverplichtingen. Bent u betrokken bij pensioenen en geïnteresseerd in de adviezen van de PensioenLab-Jongeren ? Zie dan hier de link <a href=http://www.pensioenlab.nl/?p=268 voor de uitnodiging en meldt u aan door een mail te sturen naar pensioenlab@gmail.com. Wij hopen op uw komst !

Forum Gezond en Veilig Werken

Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuw opgerichte ‘Forum Gezond en Veilig Werken’, georganiseerd door SZW, stond de werkdruk centraal. Minister Asscher sprak samen met werknemers, werkgevers, verzekeraars en deskundigen over hun ervaringen met gezond en veilig werken.

De MHP was bij het forum aanwezig en sprak zich uit voor kennisoverdracht tussen jongere en oudere werknemers. Werkdruk en werkstress ontstaan vaak omdat er een slechte balans is tussen taakeisen en regelmogelijkheden van een werknemer. Het percentage burn-outs onder jongeren stijgt gestaag, mede als gevolg van de individualisering en het gebrek aan feedback en coaching. Jong en oud kunnen veel van elkaar leren en daarom dienen zij ‘op de werkvloer’ dichter bij elkaar te worden gebracht, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting staat al geruime tijd hoog op de agenda van de MHP. Steeds meer mensen worden ziek als gevolg van werkdruk en werkstress. Inmiddels de twee meest voorkomende arbeidsrisico’s.

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen in de Tweede Kamer aangenomen

Tot tevredenheid van de MHP is het Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) op 28 mei jl. met meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Goede governance is van essentieel belang om de ruim duizend miljard opgebouwd pensioenvermogen te beheren. Het vertrouwen bij deelnemers dient hersteld te worden en de pensioenfondsorganen dienen gestroomlijnd te worden. “De WVBP draagt hier in positieve zin aan bij in tegenstelling tot de Wet Koser Kaya en Blok”, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De MHP hoopt dat de Eerste Kamer de WVBP spoedig zal behandelen, want afhandeling voor 1 juli is nodig zodat de maatregelen uit de wet Koser Kaya/Blok niet in werking treden.

Het wetsvoorstel biedt vijf nieuwe bestuursmodellen maar gaat daarnaast ook in op de versterking van deskundigheid en intern toezicht. Dankzij een amendement van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is in de WVBP geregeld dat er een instemmingsrecht komt voor ondernemingsraden bij de totstandkoming van een pensioenovereenkomst, die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds.

Verder kan de werkgever (indien gewenst) weer deel uit maken van het verantwoordigingsorgaan, daar waar hij in de deelnemers- en pensioengerechtigden raad (DPR) werd weggeschreven. Volgens de MHP is dit een goede aanvulling om die werkgevers, die betrokken zijn en verantwoordelijkheid voelen voor de pensioenregeling, een plek te geven binnen de medezeggenschap. Dit nieuwe verantwoordingsorgaan zal ook een aantal advies- en beroepsrechten krijgen bij essentiële besluiten (zoals liquidatie) van het pensioenfonds.
Hierbij het wetsvoorstel; http://bit.ly/ZxLHFQ (.pdf)

‘Fluitend naar je werk’ Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

Inline afbeelding 1Op 29 mei heeft minister Asscher tijdens een werkbezoek aan Marine Service Noord in Hoogezand het eerste exemplaar van de bloemlezing ‘Fluitend naar je werk’ uitgereikt aan Geert Geersing, tweede pijpfitter. Geersing is een van de honderd werknemers, die de minister en zijn medewerkers hebben gesproken over hoe je goed, gezond en gemotiveerd aan het werk kan blijven. Voorbeelden hiervan, die ook bloemlezing staan, zijn werknemers werkzaam bij bijvoorbeeld ING en PGGM.
Bij samenstelling van de bloemlezing met gesprekken en best-pratices heeft de MHP voorgesteld om bij de interviews specifiek aandacht te vragen voor niet-bedrijfsgerichte of -functiegerichte scholing en de ideeën over van-werk-naar-werk trajecten. Tevens heeft de MHP ervoor gezorgd dat ook de ervaringen van middelbaar en hoger personeel over dit onderwerp gehoord werden.

De conclusie op basis van de honderd gesprekken: houd zelf de regie over je loopbaan, neem zelf het initiatief en pak kansen die zich voordoen. Met een beetje steun van je werkgever blijf je dan fluitend naar je werk gaan. Voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid kunt u op de volgende pagina terecht: http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/.

De bloemlezing ‘Fluitend naar je werk’ is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/05/29/fluitend-naar-je-werk.html

Maatschappelijke projecten gericht op migrantenjongeren

De SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) heeft uit bijna dertig maatschappelijke projecten twee projecten gekozen om verder te ontwikkelen. Het betreft hier de projecten Kix en Meidenmaatjes. De ondersteuning van de projecten is onderdeel van een breed palet aan concrete maatregelen van de SER samen met SZW om migrantenjongeren een betere start te geven op de arbeidsmarkt.

Van de dertig uitgelichte maatschappelijke organisaties zijn acht projecten ter ondersteuning toebedeeld aan de drie geledingen binnen de SER. Hier wordt vooral gekeken hoe via het netwerk van de SER een stap vooruit kan worden gezet. De MHP ondersteunt hierbij het project CitySteward uit Rotterdam, waar jongeren ondersteuning krijgen bij het opdoen van arbeidsmarktvaardigheden.
De SER-werkgroep BAM gaat in de komende tijd door met initiatieven ter ondersteuning van arbeidsmigranten. Hierbij wordt met name ingezet op peer to peer projecten met rolmodellen en op verrijking van netwerken van jongeren. De MHP signaleert met name dat veel uitstekend opgeleide migrantenjongeren veel hobbels overwonnen hebben, maar dat de realiteit vervolgens niet aansluit bij de verwachtingen. Dit leidt vervolgens tot teleurstellingen en kapitaalvernietiging. Een oplossing kan zijn om de talenten via een platform meer in contact te brengen met elkaar en met werkgevers.

Goedkeuring branchestandaarden (EVC) tot 1 september gratis

De MHP vindt het van groot belang dat werknemers tijdens hun loopbaan geschoold blijven worden. EVC (erkenning verworven competentie) en ervaringsprofielen zijn goede middelen om door informele vormen van scholing en ‘learning on the job’ competenties te vergroten. Een EVC kan een belangrijk arbeidsmarktinstrument zijn om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Door EVC’s kunnen opgedane kennis en/of ervaring tijdens het werk vergeleken worden met een bepaalde standaard. Deze standaard kan een onderwijsstandaard (mbo of hbo) óf een branchestandaard zijn. Branchestandaarden of -kwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen aan te geven die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld. Via een EVC-procedure kan worden bepaald in hoeverre iemand voldoet aan een branchestandaard en zodoende kunnen werknemers een ‘Leven Lang Leren’.
Wanneer een branche of sector EVC voor een bepaalde branchestandaard als loopbaaninstrument in wil zetten, moet deze branchestandaard worden goedgekeurd als EVC-standaard. Op dit moment is de procedure voor goedkeuring van branchestandaarden nog gratis, maar na 1 september a.s. zal de kostprijs (à € 1000,- ex. BTW) voor deze procedure gevraagd worden. Aanvragers die meer standaarden tegelijkertijd indienen, ontvangen daarbij wel een staffelkorting. Een aanvraag voor 1 september is dus nog gratis.
Voor meer informatie over de procedure voor goedkeuring van branchestandaarden voor EVC kunt u terecht op www.kenniscentrumevc.nl. Daarnaast geeft de StvdA op haar website een aantal recente voorbeelden van EVC-toepassingen in de praktijk weer, meer informatie vindt u hier: http://bit.ly/13kSobj

Baanbrekend. Jonge oplossingen voor jeugdwerkloosheid

Vanwege de oplopende jeugdwerkloosheid organiseerde de Nationale Jeugdraad (NJR) in samenwerking met de SER op 22 mei jl. de conferentie ‘Baanbrekend. Jonge oplossingen voor jeugdwerkloosheid’. Tijdens deze conferentie bespraken zestig jongeren verschillende ideeën om de jeugdwerkloosheid in Nederland en Europa te laten dalen. Daarna konden deze jongeren hun plannen aan experts uit het onderwijs, bedrijfsleven, de overheid en de publieke sector voorleggen. De MHP was als expert aanwezig en adviseerde de aanwezige jongeren met concrete tips. Verschillende plannen variërend van meertalig onderwijs, invoeren numerus fixus voor alfa- en gammastudies tot een Europese vacaturebank, kwamen langs bij de MHP om input te krijgen. De MHP heeft daarbij benadrukt dat er een verbinding kon worden gelegd met de werkloosheid onder oudere werknemers.

Aan het eind van de dag presenteerden de aanwezige jongeren de plannen aan een deskundige jury, onder leiding van SER-voorzitter Wiebe Draijer, die uit de verschillende inzendingen twee winnaars koos. Als eerste het beste idee nationaal: ‘Synergie: van stilstand tot beweging’. Dit plan behelst het oprichten van teams van tien werkzoekende jongeren die hun krachten bundelen voor één doel: een stage of een baan vinden. Ze maken gebruik van elkaars netwerk, delen ervaringen en stimuleren elkaars creativiteit in de groep. De winnaar Europa was: ‘Jong talent specialiseert Europa’, waarbij scholen worden gestimuleerd om zich te specialiseren in sectoren waarin de landen sterk zijn. Voor Nederland valt te denken aan bijvoorbeeld water en landbouw. De winnende oplossingen worden op het European Dreams festival, 7 juni a.s. in Utrecht, gepresenteerd. Zie http://www.europeandreams.nl/.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws