Menu
Onderhandelingen klimaatakkoord door naar de volgende ronde

Vandaag is er een nieuwe set aan mogelijke maatregelen voor in het toekomstige klimaatakkoord vastgesteld. Deze maatregelen gaan nu door het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend op effectiviteit, maar ook op koopkrachteffecten en werkgelegenheidseffecten. Pas als dat bekend is en goed uitpakt kan er een definitief akkoord worden gesloten. Een akkoord dat de VCP eerst aan de achterban zal voorleggen.

De VCP neemt deel aan de besprekingen over een klimaatakkoord. Een ambitieuze doelstelling is om de CO2-emissie met 49 % te verminderen. Dit leidt tot maatregelen op veel terreinen, in de landbouw, de industrie, het vervoer en de bebouwde omgeving. Met ingrijpende gevolgen en zeker ook voor werk en inkomen. De VCP legt het klimaatakkoord dan ook langs de lat van werk en inkomen. Werknemers in sectoren die door klimaatafspraken geraakt worden moeten zeker zijn van een nieuwe baan en van scholing. Investeren in het klimaat moet dus hand in hand gaan met investeren in mensen, in scholing en het begeleiden van mensen van baan naar baan. Er is internationaal consensus dat de klimaatdoelen behaald moeten worden, voor een duurzame toekomst. Wel slaagt deze transitie naar een duurzame toekomst alleen als er genoeg draagvlak is en er niemand achterblijft.

Ook de lastenbeeld is een belangrijk aandachtspunt voor de VCP. De transitie zal een bijdrage vragen van alle groepen in de Nederlandse samenleving, maar de lasten mogen niet eenzijdig bij huishoudens neerslaan. De koopkracht van werkend Nederland moet in de transitie overeind blijven. Wonen en vervoer kan dan wel anders worden, maar moet wel betaalbaar blijven. Dat is voor de VCP van belang, en daarop zal de doorberekening door de planbureaus worden getoetst.

Laatste nieuws

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

30 juni 2022

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Meer nieuws
Naar boven