Menu

21-04-2008

Voorjaarsoverleg 23 april 2008

Oproep aan kabinet: “Zie af van BTW-verhoging !”

De Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan de MHP deel uit maakt, en het kabinet houden op woensdag 23 april 2008 het zogenoemde Voorjaarsoverleg. Daarin zal de onder andere de economische situatie worden besproken. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de StvdA zijn unaniem van mening dat het kabinet er onverstandig aan doet de BTW-verhoging van 19% naar 20% per 1 januari 2009 door te voeren.
Tot nog toe heeft het kabinet aan deze oproep nog geen gehoor gegeven. De MHP acht deze houding onverantwoord, zeker nu recent het CPB nog heeft aangegeven dat de inflatie dit jaar wel eens kan oplopen tot 3%. Dit onder invloed van een oplopende olie- en voedselprijs. ”Als het kabinet een beleid voert om die inflatie nog verder op te jagen, via een BTW-verhoging en na een jaar van lastenverzwaringen, werkt het kabinet bewust mee aan een loon-prijsspiraal. Dat moeten ze ons niet in de schoenen schuiven. Natuurlijk maakt ook de MHP zich zorgen over een loonprijsspiraal, maar dat betekent niet dat de rekening eenzijdig bij huishoudens neergelegd moet worden. Bovendien hebben vooral de middengroepen de afgelopen jaren al veelvuldig de rekening mogen betalen en eens houdt het op.”, aldus Eddy Haket, onderhandelaar namens de MHP. (Download hier de achtergrondinformatie)

Tevens zullen nog andere onderwerpen aan de orde komen tijdens het Voorjaarsoverleg, die vooral procedureel zullen worden afgehandeld om er na de voorjaarstop verder over te praten. Hieronder kort de onderwerpen, met daarbij de visie van de MHP.

Doorwerken na 65 jaar
De MHP is van mening dat doorwerken na 65 jaar alleen op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Bovendien moet opgepast worden dat de 65-plussers de 65-minners niet gaan verdringen op de arbeidsmarkt, omdat zij goedkoper zijn voor werkgevers. Kort samengevat is de MHP dan ook tegen de plannen om voor 65-plussers extra bonussen te verstrekken als zij doorwerken. Wel moeten belemmeringen worden weggenomen voor die 65-plussers die wel willen doorwerken, maar voor wie het onmogelijk wordt gemaakt.

Wajongers
De instroom in de Wajong (wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jonggehandicapten) neemt fors toe en zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. De MHP is van mening dat beter moet worden gekeken op welke wijze de capaciteiten van deze jongeren benut kunnen worden, in plaats van het accent te leggen bij wat ze vooral niet zouden kunnen. De Wajong moet echter wel een (inkomens)bescherming bieden aan degenen, die (deels) niet hun eigen boterham kunnen verdienen.

Deeltijd plus
Sociale partners en kabinet zullen kijken op welke wijze vooral vrouwen gestimuleerd kunnen worden om hun betaalde deeltijdbanen in uren uit te breiden. De MHP vindt dat hier vooral moet worden gezocht naar positieve prikkels en niet in de sfeer van ‘boetes’. Hier ligt de kans het probleem van moeilijk vervulbare vacatures van hoger opgeleiden via urenuitbreiding (voor een deel) op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. De eerste jaren op de arbeidsmarkt bezetten vrouwen vaak voltijdbanen. Op het moment dat ze kinderen krijgen, gaan ze meestal in deeltijd werken. Als de kinderen groter worden, keren ze echter niet meer terug naar grotere banen. De MHP denkt dat daar vooral de kansen liggen. Betere verdeling van zorgtaken over partners, oplossingen zoeken voor het vraagstuk om vrijwilligerswerk en mantelzorg niet de dupe te laten worden van meer betaalde arbeidsparticipatie en een kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang zijn onderwerpen die hiermee nauw samenhangen.

Discriminatie op de werkvloer
De StvdA zal het kabinet een verklaring over discriminatie op de werkvloer aanbieden. De MHP wil een bijdrage leveren aan een goed diversiteitbeleid op de werkvloer. De politiek die de laatste tijd polarisatie (van links tot rechts lijkt men hieraan mee te doen) in de hand lijkt te werken, kan dit proces echter frustreren. We moeten vooral alert zijn dat dit niet doorwerkt naar de werkvloer. Uiteindelijk draagt participatie via een goed diversiteitbeleid het beste bij aan integratie.

Malafide uitzendbureaus
De MHP wil dat sociale partners samen met de overheid op zoek gaan naar oplossingen om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Vooral werknemers uit het buitenland lijken in toenemende mate geronseld te worden om werk te verrichten tegen arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, die niet voldoen aan de Nederlandse normen en wet- en regelgeving. Ook worden geen belasting en sociale premies afgedragen. De MHP vindt het in ieders belang dat hiertegen streng wordt opgetreden.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws