Menu
Oproep aan Koolmees: knelpunten klein pensioen wegnemen

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief op 9 april aan minister Koolmees van SZW voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen. De VCP onderschrijft de voorstellen. Dit omdat het van belang is dat kleine (bruto) pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming behouden, ook wanneer kleine pensioenen zijn ontstaan door een contractsbeëindiging. Met betrekking tot de afkoop van nettopensioen is de VCP van mening dat bij de evaluatie van netto pensioen bekeken moet worden of deze kleine pensioenen ook automatisch kunnen worden overgedragen, zodat ook hier de pensioenbestemming zoveel als mogelijk behouden kan blijven.

Wet automatische waardeoverdracht
Vanaf 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine bruto pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk wordt, voor situaties waarin er sprake is van een nieuwe werkgever. Zo kunnen kleine pensioenen (€ 484,09 of minder bruto per jaar) worden gebundeld tot een groter pensioen, zodat zij niet worden afgekocht en hun pensioenbestemming behouden.

Tweetal knelpunten
In de praktijk is echter gebleken dat er zich twee knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. In de brief aan de minister doen de drie organisaties voorstellen om deze twee knelpunten weg te nemen. Het eerst punt betreft de beperkte reikwijdte van de automatische waardeoverdracht, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoerings-overeenkomst niet automatisch kunnen worden overgedragen. Voorgesteld wordt deze kleine pensioenen ook automatisch over te dragen naar de nieuwe uitvoerder van de desbetreffende werknemer. Eventuele bijbetaallasten worden gedragen door de verzekeraar (bij uitgaande waardeoverdrachten) danwel de werkgever (bij inkomende waardeoverdrachten) en komen nimmer voor rekening van de deelnemer.

Afkoopmogelijkheid kleine nettopensioenen
Het tweede punt betreft het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen anders dan op pensioendatum. Voor kleine nettopensioenen is er geen recht op automatische waardeoverdracht. Dit heeft tot gevolg dat de daarmee gepaard gaande kosten worden gedragen door de deelnemers aan een nettopensioenregeling. Vanwege de vereiste fiscale hygiëne moeten de kosten van nettopensioen immers apart worden toegerekend. Om te voorkomen dat de waarde van het kleine nettopensioen door de relatief hoge uitvoeringskosten wordt uitgehold, ligt tussentijdse afkoop voor de hand. Wel wordt op verzoek van de VCP verzocht om bij de evaluatie te bekijken of pensioenbehoud van ook kleine nettopensioenen mogelijk is door toepassing van de wet automatische waardeoverdracht ook op deze aanspraken van toepassing te verklaren.

Lees hier de volledige brief.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws