Menu
Overzicht noodmaatregelen kabinet coronacrisis 2.0

Het kabinet heeft besloten de noodmaatregelen te verlengen omdat de economische gevolgen van het coronavirus veel ernstiger zijn dan eerst nog werd aangenomen. Op aantal onderdelen zijn de maatregelen aangepast. De maatregelen lopen nu tot en met september, een maand langer dan eerder was aangekondigd. Veel werkgevers hebben gebruik gemaakt van het eerste noodpakket, waaronder 1,9 miljoen werknemers vallen.

De belangrijkste maatregelen

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
  Boeteregeling
  De zogeheten NOW-regeling zorgt ervoor dat bedrijven 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Werkgevers die tegemoetkoming in de loonkosten hebben aangevraagd, committeren zich om de lonen 100% door te betalen. De opslag voor andere kosten dan het loon, zoals het betalen van pensioenpremies, wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  Het kabinet is teruggekomen van het voornemen om werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling geen boete meer op te leggen als zij om bedrijfseconomische redenen toch mensen ontslaan. Werkgevers moeten in principe bij grote ontslagrondes overeenstemming bereiken met vakbonden. Anders wordt de subsidie gekort met 5 procent van de totale loonsom. Het blijft daarnaast zo dat de subsidie altijd wordt gecorrigeerd voor werknemers die worden ontslagen.

  Bonussen
  Verder heeft het kabinet besloten dat bedrijven die bonussen uitkeren, eigen aandelen inkopen of dividend uitkeren voortaan buiten de regeling gaan vallen. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

  Om –en bijscholing
  Een andere voorwaarde is dat bedrijven hun best moeten doen om hun werknemers te stimuleren tot om- of bijscholing omdat de kans bestaat dat niet iedereen zijn baan zal kunnen behouden. Daarnaast werkt het kabinet aan het crisispakket NL leert door. Het doel is om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020. Het kabinet stelt hiervoor een bedrag van 50 miljoen beschikbaar.

  Gesprek met vakorganisaties
  Bedrijven die zich genoodzaakt zien tot collectief ontslag (vanaf twintig mensen) en een beroep doen op de NOW-regeling moeten gedurende een periode van vier weken overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen, zo staat in de kabinetsbrief.

  Aanvraag indienen
  Het tweede aanvraagtijdvak moet ingaan op 6 juli voor de periode juni-september. Wanneer een aanvraag NOW gedaan wordt, moet de werkgever de OR of personeelsvertegenwoordiging informeren. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen, waarbij een maximum geldt van twee keer het maximum dagloon. Een loon boven dat bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking. De regeling geldt voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20 procent.

   

 • Werkagenda
  Het kabinet wil samen met de sociale partners tot een brede werkagenda komen die gericht is op herstel. Daarbij gaat het zowel om kortetermijnmaatregelen ter bestrijding van de crisis als structurele hervormingen voor de langere termijn. Concreet wordt gedacht aan het voorkomen van werkloosheid, (om)scholing, WW-arrangementen, duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding. Ook het gesprek over hervormingen op de arbeidsmarkt staat op deze werkagenda.

   

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
  Het kabinet trekt ook geld uit om bedrijven te helpen bij het dragen van hun vaste lasten. Die lopen naast de personeelskosten gewoon door, terwijl sprake is van dalende omzetten. Zij kunnen rekenen op een tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro voor vier maanden. Het kabinet stelt als voorwaarde een omzetdaling van minimaal 30 procent.
  Het gaat om bedrijven die getroffen worden door de maatregelen van kabinet om het corona-virus te bestrijden, zoals restaurants en cafés die hun deuren hebben moeten sluiten. Bedrijven die onder de huidige zogeheten TOGS-regeling vallen, komen voor de ruimere tegemoetkoming in aanmerking. TOGS voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen.

   

 • Zelfstandige ondernemers
  Het kabinet gaat door met de financiële ondersteuning voor zelfstandige ondernemers die door de crisis in de knel komen. Zij kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen voor een periode van maximaal drie maanden. Tot nu toe zijn meer dan 300.000 aanvragen ingediend.
  De uitkering is bedoeld als inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Het kabinet hoopt zo de kans te vergroten dat de ondernemers verder kunnen met hun bedrijf. Het geld hoeft niet te worden terugbetaald. In de aangepaste regeling komt er wel een partnertoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum komen niet meer voor de regeling in aanmerking. Zelfstandige ondernemers kunnen onder de regeling een lening bij de gemeente aanvragen van maximaal 10.517 euro.

   

 • Flexwerkers
  Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona kunnen bij UWV een aanvraag doen voor financiële tegemoetkoming. De aanvraagperiode voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is verlengd tot en met zondag 26 juli. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000.

 • Belasting: uitstel
  Om ondernemers tijdens de corona-crisis te ontzien heeft de overheid diverse belastingmaatregelen genomen. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Die maatregelen wordt ook verlengd, maar hier is er een aanpassing: ondernemers die langer dan drie maanden uitstel van betaling aanvragen, mogen geen dividend meer uitkeren, eigen aandelen inkopen of bonussen uitkeren. De verlaging van de belasting – invorderingsrente (van 4 naar 0,01 procent) wordt verlengd met drie maanden.

   

 • Kredieten
  De overheid heeft verschillende krediet- en garantieregelingen voor ondernemers verruimd. Daardoor kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen. Deze regelingen worden verlengd en gelden nu ook voor kleine kredieten.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws