Menu

Culemborg, 21 februari 2013

Pensioenlab-initiatief een succes!

Op 13 februari jl. heeft het Pensioenlab zijn eerste adviezen aan de pensioensector gegeven over de toekomst van ons pensioenstelsel. Staatssecretaris Jetta Klijnsma sprak lovende woorden over het initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en de MHP-jongeren. 

Het Pensioenlab heeft na afloop van het met ruim driehonderd man uit de pensioensector drukbezochte seminar veel nieuwe adviesaanvragen vanuit de sector ontvangen, waarmee het met veel enthousiasme aan de slag zal gaan. Naar verwachting zal 19 februari de website www.pensioenlab.nl worden gelanceerd, zodat alles omtrent het Lab op de voet kan worden gevolgd. De MHP is trots op de ruim 55 jongeren uit het Lab, die vrijwillig hun weekenden en avonden hebben opgegeven om hun betrokkenheid bij de pensioensector te tonen en deze van onderbouwde adviezen te voorzien.

Totstandkoming Pensioenlab
CNV Jongeren, FNV Jong en de MHP-jongeren hebben ruim een half jaar geleden een belangrijk, gezamenlijk doel gefor¬muleerd: de inspraak van jongeren in de pensioen¬wereld vergroten. Hiertoe is het PensioenLab tot stand gekomen. Het Lab buigt zich over de hersenkrakers uit de pensioenwereld en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het PensioenLab bestaat uit vijf experimenten¬teams, die zich hebben gebogen over een bepaald thema. De vijf thema’s die op 13 februari jl. centraal stonden, waren solidariteit, keuze¬vrijheid, bestuur, vermogensbeheer en com¬municatie.

De hoofdpunten van de adviezen
Het team solidariteit gaf aan dat de kern van ons stelsel solidariteit is. Het wil de doorsneepremie behouden omwille van de verplichtstelling. Wel adviseerde het, omwille van het behoud van de solidariteit tussen generaties, werk te gaan maken van degressieve opbouw met oog voor transitieproblemen. Hierbij bouwen jongeren in hun beginjaren meer pensioen op, omdat dit ook langer rendeert. Verder vindt het team dat ook zzp’ers verplicht pensioen moeten opbouwen bij een fonds, omdat zij (in het huidige stelsel) onevenwichtig hebben bijgedragen als zij vanaf 45 jaar uit een pensioenfonds treden.

Het team keuzevrijheid adviseerde de sector een algemene verplichtstelling te introduceren voor alle werknemers. Zo bouwen ook werknemers die nu niet onder een pensioenfonds vallen, pensioen op. Verder adviseerde het team deelnemers van DC-regelingen binnen hun pensioenregeling meer keuze te geven tussen rendement en risicoprofiel.

Het team vermogensbeheer gaf aan dat het beleggen van een fonds duurzamer en groener mag. Uit onderzoek blijkt dat veel deelnemers vinden dat pensioenfondsen hun geld maatschappelijk verantwoord dienen te beleggen. Pensioenfondsen dienen hiertoe hun ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) te verbeteren.

Het team bestuur heeft gekeken naar een andere rechtsvorm voor pensioenfondsen, te weten de coöperatie. Een deelnemer wordt dan automatisch lid van het pensioenfonds en kan opteren voor een plek in het deelnemersbestuur. Op deze manier krijgen deelnemers meer (mede)zeggenschap en wordt de pensioenwereld democratischer gemaakt. Sociale partners dragen in dit model zorg voor de totstandkoming van de regeling en hebben een toezichthoudende taak. Ook stelde het team voor samen met de pensioensector een traineeship ontwikkelen voor jonge kandidaat-bestuurders om de kennisoverdracht, betrok-kenheid, doorstroming en diversiteit van jongeren in besturen te stimuleren en te vergroten.

De werkgroep communicatie introduceerde de zes B’s: bewust zijn, belevenissen, betrokkenheid, bedrijf, beeldvorming en be¬grijpelijke taal, waarlangs pensioencommunicatie vorm dient te krijgen om jongeren meer erbij te betrekken. Daarnaast mag de UPO (Uniform Pensioenoverzicht) fors worden ingekort tot één pagina met meer begrijpelijke taal; daar waar nu veel mensen de UPO niet snappen of lezen en vaak veel te lang vinden.

Download hier de samenvatting van de adviezen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws