Menu
Politiek akkoord met Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Na het, vorig jaar, afgesloten Sociaal Akkoord is de eerste grote wetwijziging, Wet Werk en Zekerheid (WWZ), door de Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 aangenomen. De WWZ heeft gevolgen op het ontslagrecht, arbeidsrecht en de WW. De Vakcentrale voor Professionals geeft hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de achterban.

Binnen de WWZ zijn er verschillende momenten waarop wijzigingen optreden. De eerste veranderingen in het arbeidsrecht gaan per 1 januari 2015 in, dat is een half jaar later dan oorspronkelijk beoogd.

Ontslagrecht (ingangsdatum 1 juli 2015)

 • Geen keus meer voor ontslag via kantonrechter of UWV, maar een voorgeschreven route per geval. Hoger beroep en cassatie worden voor beide routes mogelijk.
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt via het UWV afgehandeld.
 • Ontslag op persoonlijke gronden door de kantonrechter.
 • Een transitievergoeding voor iedereen, tot maximum één jaarsalaris of 75.000 euro. Opbouw transitievergoeding met 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een ½ maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. Uitkering van een transitievergoeding start na twee jaar werkzaam bij een werkgever te zijn.
 • Het blijft mogelijk individueel of collectief aanvullende afspraken te maken bij ontslag. Het is niet mogelijk een lagere transitievergoeding overeen te komen.
 • Tot 2020 geldt een overgangsregeling voor werknemers van vijftig jaar of ouder: opbouw transitievergoeding 1 maand per dienstjaar over de jaren dat zij na hun 50e bij de werkgever in dienst zijn geweest. Voorwaarde is wel dat de werknemer ten minste tien jaar in dienst is bij die werkgever.
 • De transitievergoeding geldt niet voor werknemers van een bedrijf met minder dan 25 medewerkers.
 • In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever kan de rechter een aanvullende billijke vergoeding vaststellen. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding.
 • Bij ondertekening van een vaststellingsovereenkomst hebben werknemers een bedenktermijn van twee of drie weken (dit is afhankelijk of de werkgever schriftelijk aan de werknemer kenbaar heeft gemaakt dat hij de vaststellingsovereenkomst kan ontbinden).
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Werkloosheidsuitkering (WW) (ingangsdatum 1 januari 2016)

 • Publieke WW gaat van 38 maanden naar 24 maanden en opbouw verandert. In de eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor één maand.
 • Tweede jaar WW blijft inkomensgerelateerd en wordt niet verlaagd tot minimumniveau.
 • Sociale partners hebben naar aanleiding van de verkorting en verandering van de opbouw van de WW afgesproken om in cao’s afspraken te maken om huidige opbouw en duur van uitkeringen te handhaven. De Stichting van de Arbeid heeft hier op 11 juli een brief aan cao-partijen over gestuurd, de brief vindt u hier.
 • Werkgevers en werknemers gaan samen de regie over de WW voeren.
 • Alle arbeid wordt als passend gezien na zes maanden in de WW (ingangsdatum 1 januari 2015).
 • De faillissementsuitkering wordt beperkt tot anderhalf maal het maximumdagloon. Deze faillissementsuitkering regelt dat het UWV achterstallig loon van een failliete werkgever overneemt. Deze wijziging is geen onderdeel van het Sociaal Akkoord.

Tijdelijke contracten (ingangsdatum 1 januari 2015 en 1 juli 2015)

 • Geen proeftijd meer mogelijk in een contract van maximaal zes maanden.
 • Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten, alleen als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Een tijdelijk contract moet één maand voordat het afloopt, worden opgezegd door de werkgever, zo niet dan betaalt de werkgever een boete.
 • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband (ingangsdatum 1 juli 2015).
 • Tussen deze twee contracten in de ketenbepaling moeten minimaal zes maanden zitten, voordat de keten opnieuw mag beginnen. Dit was voorheen drie maanden (ingangsdatum 1 juli 2015).

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws