Menu
Privatisering van en hogere kosten voor scholing leiden tot kwalitatief minder leven lang leren

De VCP ziet, als gevolg van de voorstellen van het kabinet, de kwaliteit voor postinitiële scholing voor werkenden dalen en de kosten verder toenemen. Het kabinet pleit o.a. in zijn ‘Leven lang leren’-brief (.pdf) van 31 oktober jl. voor een experiment met vraagfinanciering (vouchers), in de sectoren zorg, welzijn en techniek, alsmede voor meer flexibilisering van deeltijd hoger onderwijs. Private onderwijsinstellingen zijn bij het aanbieden van deeltijd hoger onderwijs niet gebonden aan wettelijke eisen ten aanzien van goed bestuur, samenhang, studeerbaarheid van het programma en betaalbare collegegelden. Naar de mening van de VCP leidt vraagfinanciering zo tot een ongelijk speelveld tussen het bekostigd en privaat onderwijs, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.

Ook zorgt vraagfinanciering ervoor dat private onderwijsaanbieders enkel de krenten uit de pap pikken. Het reguliere bekostigde onderwijs blijft met minder populaire opleidingen zitten waardoor verschraling van het onderwijsaanbod plaatsvindt. Dit experiment zet deel- en voltijdopleidingen in het bekostigd onderwijs verder onder druk.

Bovendien worden werkenden juist niet gestimuleerd om een leven lang te leren door de invoering van het leenstelsel en het hoge instellingscollegegeld voor een tweede studie. Door de hoge kosten wordt een tweede studie vrijwel onbetaalbaar. De VCP vindt dat een drastische verlaging van de kosten van kosten voor werkenden de beste stimulans voor het aanjagen van een leven lang leren is. De introductie van het lenen van het collegegeld, ‘levenlanglerenkrediet’, voor deeltijdstudenten en de invoering van studievouchers voor afgestudeerde studenten zijn om die reden natuurlijk alleen maar doekjes voor het bloeden.

De brief van het kabinet bevat echter ook positieve aspecten. Maatwerktrajecten voor werkenden binnen het deeltijd hoger onderwijs zijn een goede stap om onderwijs flexibeler aan te bieden. Een steunpunt validering voor het hoger onderwijs en mbo stimuleert werkenden om (werk)ervaring te kunnen verzilveren. Zo kunnen werkenden eenvoudiger, gebruikmakend van hun opgedane competenties, overstappen naar een andere sector. Dit steunpunt moet, volgens de VCP, daarom ook worden verbreed naar de arbeidsmarkt.

De VCP, FNV en CNV hebben als reactie hierop een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws