Menu
werkloos

In het Pensioenakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt rond de RVU-boete. Dit jaar zijn die aanpassingen ingegaan. De sociale partners en het ministerie van SZW hebben een handreiking hierover opgesteld. VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk geeft tekst en uitleg.

Vervroegd uittreden

Met ingang van 1 januari 2021 is er iets veranderd in de loonheffing dat belangrijke gevolgen heeft voor regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s). Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die 36 maanden of minder van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, uitkeringen uit hoofde van een RVU doen van ten hoogste € 1.847 per maand (bedrag 2021), zonder dat hierover een RVU-heffing hoeft te worden betaald.

RVU-heffingsvrijstelling

Het is voor het eerst sinds de introductie van de RVU-heffing ruim 15 jaar geleden dat werkgevers weer RVU’s kunnen aanbieden zonder dat die worden belast met 52% RVU-heffing. In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. De Stichting van de Arbeid en het ministerie hebben een handreiking opgesteld waarin veel van die vragen worden beantwoord.

Handvatten

Deze handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren. De sociale partners in de Stichting van de Arbeid adviseren werkgevers en werknemers dan ook deze handreiking te volgen. Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-heffing.

Deze handreiking gaat alleen over de RVU’s die tot voor kort belast waren met 52% RVU-heffing en met ingang van 2021 niet meer; hier doen zich immers de nieuwe mogelijkheden en nieuwe vragen voor. Er zijn ook andere wegen om eerder uit te treden; bijvoorbeeld door gedeeltelijk te stoppen met werken en gebruik te maken van zogenaamde generatiepactregelingen. Dergelijke afspraken waren echter ook voor 2021 al mogelijk zonder RVU-heffing, en vormen niet het onderwerp van deze handreiking. Vragen over de al langer bestaande uittredingspraktijk worden, samen met meer specifieke of verdiepende vragen, beantwoord in de FAQ’s (veelgestelde vragen) die bij deze handreiking worden gevoegd. Deze handreiking en de FAQ’s zullen worden bijgehouden en waar nodig aangevuld en verbeterd.

MDIEU-regeling

Naast deze mogelijkheid die de Wet op de loonbelasting 1964 biedt, is het ook mogelijk voor samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren om in de periode 2021 tot en met 2025 subsidie aan te vragen voor RVU’s. Deze sectorale samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie doorgeleiden binnen hun sector of branche. Voor de subsidieregeling gelden eigen voorwaarden, naast die van de wet die de RVU-drempelvrijstelling regelt; deze voorwaarden worden waar relevant in deze handreiking benoemd. In paragraaf 8 wordt de betreffende subsidieregeling (MDIEU) kort toegelicht. Generatiepacten komen ook niet in aanmerking voor de MDIEU-subsidie. De subsidie behelst ook niet een individueel recht van werknemers. De RVU is een afspraak tussen een werkgever en werknemer, de subsidie wordt op sectorniveau afgesproken en kan hulp bieden bij de uitvoering van de RVU. Voor vragen en antwoorden verwijzen we u naar de website met uitleg over de regeling.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws