Menu

De Vakcentrale voor Professionals is bezig om zich met haar achterban inhoudelijk voor te bereiden op de komende toekomstdiscussie over ons pensioenstelsel in de SER. Dit SER-advies kan grote effecten hebben op de oudedagsvoorziening van de gepensioneerde professional en de professional van nu en in de toekomst. De adviesaanvraag staat hierom hoog op de agenda van de VCP.

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 4 april jl. de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om eind 2014 advies (.pdf) uit te brengen over de toekomst van het pensioenstelsel en heeft aangegeven hiervoor een brede maatschappelijke dialoog te gaan starten. Ons huidige pensioenstelsel met de kernwaarden collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling heeft een sterke basis, maar kent ook zijn kwetsbaarheden, zoals mede is gebleken uit de crisis in 2008. In een deel van de maatschappij is een andere houding ten aanzien van ons pensioenstelsel merkbaar als gevolg van demografische, economische, arbeidsmarkt-gerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen. Hierom heeft het kabinet in de adviesaanvraag aan de SER gevraagd in te gaan op de thema’s: collectiviteit, keuzevrijheid, maatwerk, risicodeling, herverdeling en solidariteit. Verder wordt de SER gevraagd om in de adviesaanvraag ook de relatie tussen vermogensopbouw voor pensioen, zorg en de eigen woning te betrekken. De toekomstdiscussie is wat de VCP betreft niet zozeer nodig om ons stelsel volledig om te gooien, maar wel om het vertrouwen in het stelsel te herstellen. Het is belangrijk om de gevolgen en consequenties van mogelijke wijzigingen van ons huidige stelsel voor deelnemers en hun pensioen inzichtelijk en transparant te maken.

Het is goed om ons pensioenstelsel tegen het licht te houden, want de afgelopen tijd zijn er door dit kabinet wetsvoorstellen gedaan, die ons pensioenstelsel aanzienlijk wijzigen. Ten eerste het fiscale kader, waarbinnen aanvullend pensioen fiscaal gunstig kan worden opgebouwd (wetsvoorstel witteveenkader). Dat kader wordt flink versoberd en afgetopt en zal tot fors minder hoge pensioenen leiden. Dit wetsvoorstel wordt 20 mei in de Eerste Kamer behandeld. Daarnaast heeft staatsecretaris Klijnsma 4 april jl. het FTK voor advies naar de Raad van State gestuurd. Hierin wordt het financiële toetsingskader voor pensioenfondsen herzien, de spelregels waarmee pensioenfondsen hun premies, verplichtingen en beleggingsbeleid moeten vormgeven.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws