Menu
SER: Arbeidsgerelateerde zorg moet beter!

De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Werknemers en werkgevers verschillen echter over de weg die moet worden bewandeld naar een beter stelsel. Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER in zijn openbare vergadering van vrijdag 19 september a.s. zal behandelen.

Het ontwerpadvies is een vervolg op het SER-advies Stelsel voor gezond en veilig werken uit 2012. Daarin noemde de Raad het ontbreken van een goede relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg als een van de knelpunten. De factor arbeid blijkt in de reguliere gezondheidszorg nog vaak een blinde vlek en kennis over arbeidsgeneeskunde schiet tekort. Daarnaast hebben huisartsen (vaak) geen vertrouwen in de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts net als werknemers vanwege de directe lijn in de financiering tussen werkgever en bedrijfsarts. In de toekomst moet dat veranderen als het aan de VCP ligt. Bovendien moet arbeidsgerelateerde zorg dan beschikbaar komen voor alle werkenden in het belang van hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Toekomstvisie
Het ontwerpadvies schetst een toekomstvisie voor de arbeidsgerelateerde zorg en wijst daarbij in het bijzonder op veranderingen op de arbeidsmarkt en het toegenomen belang van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Deze visie wordt unaniem onderschreven door de leden van de commissie die het ontwerpadvies hebben voorbereid. Zij gaan ervan uit dat verschillende vormen van arbeidsgerelateerde zorg naast elkaar kunnen bestaan:
• binnen het bedrijf (interne arbodiensten);
• binnen branche, sector of regio;
• door de huisarts of de eerstelijnsgezondheidszorg.
Voor een kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg is een (robuuste) ondersteuning nodig door een goed toegankelijke kennisinfrastructuur. Deze kan inzichten en kennis over arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, diagnose en behandeling samenbrengen en verspreiden. Dit verbetert bovendien de signalering, diagnostiek en preventie van beroepsziekten. Het ontwerpadvies bevat ook voorstellen om het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen te verbeteren. Grotere effectiviteit en efficiency van zorg kunnen minder verzuim, minder uitval en minder zorgkosten met zich brengen en daarmee ook minder kosten voor werkgevers, werknemers en de samenleving.

Twee routes
Binnen de SER-commissie die het advies heeft voorbereid, bestaan verschillende opvattingen over de route die zou moeten worden gevolgd om tot een betere arbeidsgerelateerde zorg te komen. De werkgeversgeleding benadrukt dat de werkgevers, in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan, de regie moeten blijven voeren op het verzuimmanagement. Bedrijven bepalen daarbij zelf met welke arbodiensten en deskundigen ze een contract afsluiten voor arbodienstverlening. De werknemersgeleding is van mening dat het verbeterde stelsel niet vanzelf in de markt tot stand komt en pleit voor investeringen en wettelijke ondersteuning om de gewenste verbeteringen te realiseren. Ook pleiten zij vanwege de onafhankelijkheid en aantrekkelijkheid van het beroep van de bedrijfsarts onder meer voor een andere financiering van de bedrijfsarts en voor een wettelijk gewaarborgde toegang tot de bedrijfsarts.

De SER-Raad zal zich op 19 september a.s. over het ontwerpadvies uitspreken. Zie hier de link naar het ontwerpadvies.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws