Menu
SER pleit voor een vereenvoudigd en toekomstbestendig verlofstelsel

De SER roept een nieuw kabinet op de huidige verlofregelingen te vereenvoudigen door ze te bundelen in een nieuw verlofstelsel met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. De afgelopen jaren is het verlofstelsel verder uitgebreid en daarmee complex geworden. In een advies komt de SER met een voorstel voor een nieuw verlofkader om te komen tot een toekomstbestendig verlofstelsel.

Een toekomstbestendig verlofstelsel
Iedere regeling kent eigen regels waardoor het zowel voor werkgevers als werknemers onoverzichtelijk is. Door de huidige verlofregelingen te bundelen, is vereenvoudiging mogelijk. Ook wordt het stelsel daarmee toekomstbestendig doordat nieuwe verlofvormen makkelijk ondergebracht kunnen worden bij een van de drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten of persoonlijk verlof. Er wordt voorgesteld een faciliteit ten behoeve van verlof voor rouwende werknemers toe te voegen aan het verlofstelsel. Ook doet de SER verschillende voorstellen om de regelgeving en administratieve handelingen te vereenvoudigen en (betalings)voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken.

Mantelzorg
Door de toenemende vergrijzing zullen steeds meer werkenden mantelzorgtaken gaan krijgen. De VCP pleit al langer voor een betere positie van de mantelzorger. De SER vindt ook dat mantelzorg op korte termijn beter moet worden gefaciliteerd vanwege het maatschappelijke belang ervan. Daartoe wordt een eerste stap gezet met de introductie van mantelzorgverlof door samenvoeging van het kortdurend en langdurend zorgverlof en onder te brengen bij de pijler ‘zorg voor naasten’. Daarnaast gaat de SER breder aan de slag met het onderwerp mantelzorg in een apart adviestraject. “Een belangrijk onderwerp aangezien steeds meer werknemers het werk combineren met de zorg voor een naaste. Het is goed dat de SER hiermee aan de slag gaat om de positie van mantelzorgers te versterken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Goed overleg werkgever en werknemer
Bij het gebruik van wettelijke verlofmogelijkheden zijn vaak aanvullende afspraken nodig tussen werknemer en werkgever. Goed overleg is daarom belangrijk. Bij het opnemen van ouderschapsverlof is van belang dat werkgevers en werknemers zo vroeg mogelijk overleggen over de hoeveelheid, timing en spreiding van dagen. Daarom stelt de SER voor om in de wettelijke regeling van het ouderschapsverlof een vereiste van goed overleg in te voeren over de wijze van opnemen. Ook wordt een evenwichtigere financieringswijze voorgesteld door de bijdrage vanuit de overheid te vergroten, te beginnen bij het geboorteverlof gezien de maatschappelijke baten, waarbij rekening moet worden gehouden met de marginale druk.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws