Menu
SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2023 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel per or (was in 2022: 1.100 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 190 euro per dagdeel per OR-lid, net als in 2021. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW.

Richtbedragen als indicatie
De SER stelt jaarlijks de richtbedragen voor scholing voor ondernemingsraadsleden vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtlijn, bedoeld als houvast voor ondernemer en ondernemingsraad (OR) als het gaat om de kosten voor scholing. De richtbedragen zijn berekend op basis van de tarieven die de opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO certificaat in de praktijk hanteren.

Recht op scholing
OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De ondernemer is verplicht de leden van de or een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te volgen die zij voor hun taak als OR-lid nodig oordelen. De ondernemer en or stellen het aantal dagen in gezamenlijk overleg vast. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de scholing van OR-leden te betalen.

Belang scholing or leden
Ondernemingsraden (OR’en) en ondernemers hebben er allebei baat bij als de or een deskundige en gelijkwaardige sparringpartner is voor de ondernemer. Het is daarom belangrijk dat OR-leden specifieke opleidingen of trainingen kunnen volgen. Dat zorgt ervoor dat een OR-meerwaarde heeft en een goede belangenbehartiger is voor de medewerkers. Bovendien is het belang van scholing is sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen.

Zie hier meer informatie

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws