Menu

Werknemers met een inkomen boven de aftoppingsgrens voor de pensioenaftrek bouwen minder ouderdomspensioen op en hun partners lopen het risico bij (vroeg)overlijden om geconfronteerd te worden met een flink gat in het partnerpensioen/nabestaandenpensioen. Steeds meer pensioenfondsen bieden echter een nettopensioenregeling aan om de terugval in het ouderdomspensioen en het partnerpensioen/nabestaandenpensioen (deels) te voorkomen. Sinds kort bieden nu ook PFZW en ABP een nettopensioenregeling aan.

Het is wel van essentieel belang dat mensen hierop zelf actie ondernemen en gaan deelnemen. Zij worden anders wel degelijk geconfronteerd met een forse pensioenterugval op pensioendatum. Het betreft immers een vrijwillige regeling en bij PFZW en ABP neemt men hier dus niet automatisch aan deel. Het zijn geen zogenoemde opt-outregelingen zoals bijvoorbeeld bij DSM en KLM, waar deelnemers automatisch deelnemen tenzij zij aangeven dit niet te willen. De VCP ziet dat de deelname bij de opt-out regelingen vele malen hoger ligt en vraagt hierom ook aandacht voor de deelname in de ABP- en PFZW-regelingen.

Het ABP biedt sinds 1 oktober jl. de ABP-nettopensioenregeling aan. Zie hier voor meer informatie over de voorwaarden en de kosten inzake deze regeling (.pdf). Deze regeling biedt de mogelijkheid om de lagere pensioenopbouw te beperken en ook het nabestaandenpensioen zo veel mogelijk op peil te houden. Voor deelnemers van het ABP is het goed om te weten dat het ABP mensen tot zes maanden nadat zij in aanmerking komen voor de regeling niet medisch keurt. Daarna kan een geneeskundige verklaring nodig zijn. Ook PFZW biedt een nettopensioenregeling aan. Zie hier meer informatie over de voorwaarden en de kosten inzake deze regeling (.pdf).

Vanaf 1 januari 2015 is het voor mensen die meer dan 100.000 euro verdienen niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. De VCP roept mensen met een inkomen hoger dan 100.000 euro op zich goed te verdiepen in de mogelijkheden voor nettopensioen en zich hiervoor tijdig aan te melden. Meer informatie kunt u opvragen bij uw desbetreffende pensioenfonds.

Kort de belangrijkste voordelen van een nettopensioenregeling:
– De regeling maakt het mogelijk om over het deel van het pensioengevend salaris boven het fiscale maximum een   pensioen te blijven opbouwen. De terugval in het bruto pensioen die ontstaat door de fiscale maximering, kan daarmee zo goed mogelijk worden opvangen.
– Het voordeel ten opzichte van zelf sparen is dat dit deel van de pensioenopbouw is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (box3). Dit is helemaal voordelig nu het kabinet voornemens is de vermogensrendementsheffing in het nieuwe belastingplan te verhogen vanaf 100.000 euro.
– Het betreft een collectieve regeling waardoor de kosten vaak lager zijn dan wanneer er op de verzekeringsmarkt een product (nettolijfrente) door een individu wordt afgesloten.
– Bij deelname zijn ook de partner en kinderen verzekerd van een partner-/nabestaandenpensioen en wezenpensioen voor het deel van uw inkomen dat u deelneemt aan de nettoregeling.
– Er gelden tot 1 april 2016 bij het ABP geen medische waarborgen (of tijdelijk niet) daar verzekeraars hier wel om (kunnen) vragen en mensen op medische gronden kunnen weigeren.
– Mocht ooit de grens voor fiscaal gunstig pensioensparen naar beneden worden bijgesteld, dan neemt u al deel in de aanvullende nettoregeling.

Foto: Nationale beeldbank

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws