Menu
Tweede Kamer stemt in met nieuwe Pensioenwet

Afgelopen negen maanden is de Tweede Kamer druk geweest met de parlementaire behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen. Gisteravond heeft de Tweede Kamer met een meerderheid ingestemd met deze wet. De wet zal nu worden behandeld door de Eerste Kamer. Dat vangt al aan op 17 januari aanstaande.

Terugblik
De Wet Toekomst Pensioenen werd op 30 maart dit jaar aan de Tweede Kamer gestuurd door minister Schouten. Een intensieve en uitgebreide behandeling volgde vervolgens. Er werden drie dagen (22 april, 10 mei en 31 mei) hoorzittingen gehouden met diverse experts en belangenorganisaties. Vervolgens werden er vijf wetgevingsoverleggen door de Commissie SZW van de Tweede Kamer gehouden op 12 en 15 september en 10, 12 en 19 oktober. Honderden Kamervragen werden ingediend en beantwoord en diverse nota’s van wijzigingen werden ingediend door de minister. Op 2 november startte de behandeling van de wet in eerste termijn. Voordat de tweede termijn begon, werd een oud instrument uit de kast gehaald en werd de wet in twee dagen (2 en 5 december) artikelsgewijs behandeld. Op 29 november kwam de commissie parameters met advies over de rekenregels die moeten gaan gelden bij de overstap naar het nieuwe contract. Op 15 december werd de tweede termijn afgerond. Vervolgens werden op 20 december nog 20 moties en 21 amendementen aangenomen van de in totaal 175 ingediende moties en amendementen. In de avond van 22 december werd met een meerderheid ingestemd met de nieuwe pensioenwet door de Tweede Kamer.

VCP tevreden over uitvoerige behandeling
De VCP gaf in mei een eerste appreciatie van de doelen van de wet. Daaruit kwam naar voren dat veel van de doelen zijn behaald, maar dat er ook nog zorgpunten waren. Bijvoorbeeld over de compensatie als gevolg van de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek, die niet wettelijk verplicht is, zoals de VCP graag had gezien. Ook het grote aandeel werkenden zonder pensioen en de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen hadden de nadrukkelijke aandacht vanuit de VCP. De VCP merkt op dat op deze onderwerpen, die tot tevredenheid van de VCP uitvoerig naar voren zijn gekomen tijdens de parlementaire behandeling, op onderdelen goede aanpassingen zijn gedaan. Zo gaat de aanvangsleeftijd naar 18 jaar, worden wachttijden in uitzendsector afgeschaft en komt er een wettelijke verplichting voor werkgevers om (aspirant) werknemers te wijzen op het niet hebben van een pensioenregeling. De afspraken inzake het nabestaandenpensioen zullen worden geëvalueerd en gemonitord en er volgt nog een onderzoek of en hoe voorkomen kan worden dat nabestaanden zonder dekking met lege handen komen te staan. Ook de hoofddoelen van de wet, die de VCP continu centraal heeft gezet, zullen ten minste jaarlijks gemonitord worden. Indien er daarbij knelpunten optreden, zullen waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen. Voor de VCP heeft de afgelopen maanden de inhoud continu centraal gestaan. De VCP heeft afgelopen maanden, daar waar nodig en desgevraagd, diverse Kamerleden inhoudelijk bijgestaan.

Verdere proces – Eerste Kamer nu aan zet
De minister heeft aangegeven dat bij een meerderheid voor de wet de zogeheten vrijstellingsregeling, zodat fondsen met lage dekkingsgraden in 2023 minder snel hoeven te korten, wordt verlengd. Ook de indexatie-AMvB, een maatregel om eerder indexatie te kunnen verlenen, zal met terugwerkende kracht worden verlengd.
Begin volgend jaar zal de Tweede Kamer zich buigen over de lagere wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving hebben al ter internetconsultatie voorgelegen en daarop heeft de VCP gereageerd. De Wet Toekomst Pensioenen zal nu doorgaan naar de Eerste Kamer om daar behandeld te worden. De VCP rekent erop dat de Eerste Kamer deze wet zorgvuldig en uitvoerig zal behandelen. Indien ook daar een meerderheid komt voor de wet, is het vervolgens zaak dat er goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden gemaakt. Hier ligt niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de vakorganisaties, maar zeker ook voor de betrokken werkgevers.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws