Menu

VCP, FNV en CNV roepen in hun brief (.pdf) van 20 februari jl. de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de aanpassing van de aanvullende bijdrage voor grote werkgevers bij een waardeoverdracht. Deze aanpassing pleegt een forse inbreuk op het belangrijke recht op waardeoverdracht van werknemers, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Indien een werknemer van baan wisselt en overstapt naar een sector of branche met een andere pensioenregeling dan kan hij er onder voorwaarden, binnen zes maanden, voor kiezen zijn opgebouwde pensioen over te dragen naar het pensioenfonds van zijn nieuwe werkgever. Dit wordt waardeoverdracht van pensioen genoemd. Voor de financiering hiervan dient er soms een aanvullende bijdrage van de werkgever te komen. Dit wordt de bijbetaallast genoemd.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet aanpassing FTK in de Tweede Kamer op 16 oktober 2014 is een amendement aangenomen van GroenLinks, VVD en D’66. Dit amendement verruimt voor deelnemers de keuzemogelijkheden op het gebied van waardeoverdracht in die zin dat werknemers altijd kunnen besluiten tot een waardeoverdracht en dat dit niet langer binnen zes maanden na indiensttreding hoeft.

De vakcentrales hebben ten aanzien van dit amendement eerder een positieve grondhouding geuit in een brief (.pdf) van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer maar hierbij aangegeven dat zij de effecten en consequenties van dit voornemen nog onvoldoende kunnen overzien. Hierom pleiten zij (vooralsnog) niet voor een ongelimiteerde aanvraagtermijn maar willen wel een verruiming van één jaar en dit onderdeel bezien in de fundamentele herziening waardeoverdracht.

Nu wordt echter in dit ontwerpbesluit ook opeens de bijbetaalverplichting voor grote werkgevers bij een waardeoverdracht van een individuele werknemer fors beperkt. In 2013 is, in verband met de bijbetalingsproblematiek, een tijdelijke regeling voor kleine werkgevers in het leven geroepen. De vakcentrales waren zeer kritisch op deze tijdelijke regeling, maar hebben hier omwille van de schrijnende financiële positie van (sommige) kleine werkgevers en daarmee de continuïteit van kleine bedrijven destijds toch mee ingestemd. Deze houdt in dat de werknemer onder bepaalde voorwaarden geen recht heeft op waardeoverdracht. Deze regeling wordt middels dit besluit uitgebreid naar alle werkgevers, van klein tot groot, zonder gedegen onderbouwing waarom dit noodzakelijk zou zijn. Het argument van continuïteit is geenszins aan de orde bij grote werkgevers en de aanpassing kan absoluut niet op de steun van de vakcentrales VCP, FNV en CNV rekenen. De vakcentrales zijn van mening dat het kabinet snel moet komen met de fundamentele herziening waardeoverdracht en dat het geen pas geeft om nu vooruitlopend hierop met deze inperking te komen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws