Menu

Op 30 juni jl. hebben de gezamenlijke vakcentrales een brief aan staatssecretaris Klijnsma verstuurd met de oproep voor een bredere overbruggingsregeling voor gerechtigden die een partner hebben zonder inkomen. Dit naar aanleiding van een aangehouden motie van Eerste Kamerlid De Boer, die is ingediend tijdens de behandeling van de inmiddels aangenomen Wet Versnelde verhoging AOW.

In de brief pleiten de vakcentrales ervoor dat een rechthebbende met een partner zonder inkomen en die per 1 januari a.s. te maken krijgt met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en zich hier financieel niet op heeft kunnen voorbereiden omdat hij het arbeidsproces al heeft verlaten, een ruimere overbruggingsregeling (OBR) krijgt. In de brief geven de vakcentrales aan dat dit kan door te regelen, dat inkomen uit aanvullend pensioen niet in mindering wordt gebracht op de voorziening op grond van de OBR en dit inkomen buiten beschouwing wordt gelaten voor de inkomenstoets. Een andere mogelijkheid is om de hoogte van de OBR gelijk te stellen met die situatie wanneer er geen sprake is van een partner. Concreet betekent dit dat rechthebbenden met partners zonder inkomen recht hebben op de OBR die gelijk staat aan de OBR voor alleenstaanden/ongehuwden.

Nu kan de situatie zich voordoen dat een rechthebbende met een partner zonder inkomen na zijn/haar 65e verjaardag met een recht op een ouderdomspensioen ter grootte van € 800, – bruto per maand helemaal geen OBR krijgt. De motie merkt terecht op dat het niet te verwachten is dat een huishouden van twee personen kan rondkomen van een dergelijk bedrag.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws