Menu
VCP: Analyse SER levert belangrijke bijdrage voor verbetering pensioenstelsel

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER verschillende varianten verkend om ons pensioenstelsel te versterken. Uit het ontwerpadvies, dat vandaag openbaar is gemaakt, blijkt dat de meest interessante variant ‘het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ is. Deze variant sluit in grote lijnen aan op de visie die de VCP vorig november jaar inbracht in de pensioendiscussie.

Aangegeven wordt dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ op cruciale criteria het beste scoort, zoals de aansluiting op maatschappelijke trends, het uiteindelijke pensioenresultaat en de macro-economische effecten. Uit het advies blijkt verder dat het wenselijk is risico’s met verschillende generaties te delen om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. Terecht wordt aangegeven dat er sprake is van een lastige en dubbele transitieproblematiek bij deze variant die om nader onderzoek vraagt. Dit betreft de vraag hoe de overstap naar deze nieuwe variant alsmede het loslaten van de doorsneesystematiek kunnen worden vormgegeven. Voor een nadere uitwerking hiervan zal de SER de handschoen de komende tijd oppakken.

Volgens de VCP wordt in het advies duidelijk onderbouwd dat er zeer terughoudend dient te worden omgegaan met keuzevrijheid en met het verbinden van wonen en zorg met pensioen. Het introduceren hiervan gaat al snel ten koste van de mogelijkheden om risico’s te kunnen delen en ten koste van de hoogte van de pensioenen. Maatwerk is wel degelijk mogelijk, echter dient dit gepaard te gaan met een goede keuzearchitectuur. Dit zodat mensen geen onverstandige keuzes (kunnen) maken. Ook is er terecht aandacht voor de toenemende mobiliteit van mensen en het toenemend aantal werkenden dat geen aanvullend pensioen opbouwt. De VCP pleit er al langer voor alle werkenden verplicht aanvullend pensioen op te laten opbouwen. De SER geeft aan ten aanzien van dit punt te willen wachten op de uitkomsten van het lopende interdepartementale beleidsonderzoek naar zzp’ers en de uitkomsten hiervan te willen betrekken bij verdere oordeelsvorming.

De komende weken zal de VCP dit ontwerpadvies bespreken met de achterban. Het is de bedoeling om het advies tijdens de openbare Raadvergadering van 20 februari a.s. vast te stellen.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws