Menu
VCP levert input voor commissie Borstlap

Hoe moeten de regels voor de arbeidsmarkt eruit gaan zien? De huidige voldoen niet meer, zegt de commissie Borstlap, die zich momenteel over dit vraagstuk buigt. De VCP heeft de commissie van input voorzien, en vraagt onder meer aandacht voor de positie van de professional. “Professionals hebben behoefte aan een fatsoenlijk inkomen, een goed aanvullend pensioen, een vangnet voor onvoorziene omstandigheden, zinvol werk in een veilige omgeving met voldoende mogelijkheden zich te kunnen ontwikkelen. We moeten terug naar een gezonde situatie”, zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Breed scala aan onderwerpen
Binnen het sociaal economisch overleg is de commissie Borstlap al maanden een belangrijk gespreksonderwerp. In juni bracht de commissie een tussenrapportage uit met daarin enkele denkrichtingen. Na uitstel is bericht dat in februari het eindrapport volgt. De VCP heeft de commissie in een brief laten weten waar de aandacht op zou moeten komen te liggen. Heemskerk: “Denk aan werkzekerheid, bescherming van werknemers, concurrentie tussen werkenden, handhaving van regels, human capital en regelruimte.

Teveel flex
De kern van het probleem waar de commissie zich over buigt, is dat de flexibilisering in Nederland veel te ver is doorgeschoten. Zo ver zelfs dat wanneer er niets gebeurt Nederland niet meer terug kan. Dit benadrukt de urgentie. “De huidige regels zijn niet eerlijk en zorgen ervoor dat werkgeversrisico’s worden omzeild doordat massaal flexwerkers en zzp’ers worden ingezet. Dat zorgt voor problemen, iets waar de VCP al jaren voor waarschuwt. Er is sprake van oneerlijke concurrentie tussen werknemers onderling en tussen werknemers en zzp’ers. Een groot deel van de zzp’ers betaalt geen belasting vanwege de vele aftrekposten, terwijl dat deel later misschien wel een beroep moet doen op sociale voorzieningen. En denk ook aan pensioenopbouw: die is nu niet verplicht voor deze groep. Als onderdeel van het pensioenakkoord komt er nu wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er is meer nodig.”

Meer balans
De VCP pleit in de brief aan de commissie voor ‘meer balans in fiscale, arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsregels’. “Er is nu sprake van een ongelijk speelveld tussen werkenden, met alle gevolgen van dien voor zaken als de kwaliteit van werk, zoals slechtere arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en zeggenschap. Daarnaast staat het sociale zekerheidsstelsel onder druk. Alle werkenden lopen risico’s. De VCP vindt dat zij daarvoor beschermd moeten worden én dat alle werkenden moeten bijdragen. We moeten naar een situatie waarin alle werkenden kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen en er voor iedereen een vangnet is voor als het misgaat, zonder afbreuk te doen aan het huidige stelsel voor werknemers. Een vast contract moet het uitgangspunt zijn.”

Handhaving regels
De onzekerheid onder werknemers wordt ook gevoed door de wirwar aan verschillende soorten arbeidscontracten. Wet- en regelgeving rond werk moeten daarom helder zijn. Daarnaast pleit de VCP voor regels waarop goed kan worden toegezien, in plaats van dat het allemaal op het bordje komt te liggen van de werknemer zoals nu het geval is. VCP-beleidsmedewerker Heemskerk: “Wij pleiten voor publiekrechtelijke handhaving, waarbij de overheid op eigen initiatief kan onderzoeken of sprake is van een schijnconstructie, daarover een oordeel kan geven en sancties kan opleggen.”

Human capital
In de brief pleit de VCP verder voor investeringen in ‘human capital’, zodat werkenden wendbaar zijn en als het nodig is de overstap kunnen maken naar een andere baan of zelfs een ander beroep. “Scholing en ontwikkeling moet voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedere professional zich kan blijven ontwikkelen tijdens de loopbaan om duurzaam inzetbaar te blijven. Daarnaast moeten professionals meer ruimte krijgen om hun vak naar eigen inzicht uit te oefenen en moet het gemakkelijker worden om werk en privé te combineren .”

Lees hier de brief van de VCP aan de commissie Borstlap
Klik hier voor de discussienota van de commissie Borstlap

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws