Menu

Aanvullend op de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet is de VCP van mening dat de werkgever de wettelijke verplichting moet krijgen, jaarlijks of bij wijziging van arbocontract, zijn werknemers schriftelijk te informeren bij wie zij met werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken terechtkunnen.

De meeste wijzigingen die voorliggen, zijn verbeteringen en worden door de VCP onderschreven in haar reactie op de internetconsultatie van het Ministerie van SZW. De VCP deelt met het kabinet dat voor een goed werkende arbodienstverlening integrale aandacht voor preventie, verzuimbegeleiding, bedrijfsongevallen, beroepsziekten en duurzame inzetbaarheid nodig is. Er is echter meer nodig voor een goed werkende arbodienstverlening. Hiervoor is een andere organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg nodig zoals eerder geadviseerd in het SER-advies ‘Betere zorg voor Werkenden’ van september 2014.
De VCP vindt het goed dat het arbospreekuur weer wordt geïntroduceerd en de bedrijfsarts weer vrije toegang krijgt tot de werkvloer. Ook is het goed dat er een basiscontract arbodienstverlening komt met een aantal minimumeisen. Dit omdat in de praktijk blijkt dat er werkgevers zijn met maar zeer weinig voorzieningen wat leidt tot ontoereikende arbeidsgezondheidszorg.
Zie voor meer informatie de VCP-reactie op de internetconsultatie ‘Wijziging Arbowet met oog op versterken arbodienstverlening’ (.pdf).

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws