Menu

Culemborg, 17 oktober 2007
Pb 1017-14

MHP in reactie op idee minister Plasterk studeren duurder te maken:

Verrekening hogere lerarensalarissen met afschaffing studiebeurs onacceptabel
Minister Plasterk wil het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking verlagen. “Zijn idee om hogere lerarensalarissen te financieren door verhoging van het collegegeld en afschaffing van de basisbeurs zal leiden tot drastisch lagere studentenaantallen”, aldus Eddy Haket, bestuurder van de Vakcentrale MHP, in reactie op het idee van minister Plasterk.
Internationaal vergeleken geeft Nederland erg weinig geld uit aan onderwijs. De dringend noodzakelijke verhoging van lerarensalarissen moet dan ook gefinancierd worden uit andere bronnen dan de onderwijsbegroting.

De MHP meent dat dit idee van minister Plasterk volstrekt ongeloofwaardig is voor het onderwijsveld en de samenleving. De minister lost het ene probleem op door een ander probleem te creëren. Bovendien worden partijen in het onderwijs ten onrechte tegen elkaar uitgespeeld. Kortom, een sigaar uit eigen doos. In plaats daarvan zou het kabinet juist moeten investeren in het onderwijs, zowel in de beloning van leraren als in een laagdrempelige toegang tot goede opleidingen.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs zal het VMBO het leereindpunt worden in plaats van het MBO. Ouders met kinderen in deze sociaal-economische klasse zullen het immers niet accepteren als hun kind verplicht een studieschuld moet opbouwen om te kunnen doorleren. Het beleid om het aantal mensen met een startkwalificatie verder te verhogen zal dan ook op een volslagen mislukking uitdraaien.

Ook voor het hoger onderwijs vormt het vooruitzicht van een forse studieschuld niet bepaald een stimulans om daarvoor te kiezen. Integendeel. Voor jongeren zal het steeds aantrekkelijker worden zo snel mogelijk een baan te zoeken in plaats van door te leren. Zeker op deze krappe arbeidsmarkt. Bedacht moet worden dat studies aan HBO en WO pas op latere leeftijd aanvangen dan studies aan het MBO, zodat de totaal op te bouwen studieschuld in het hoger onderwijs veel hoger zal uitvallen. Door studeren (nog) duurder te maken, kan het kabinet niet volhouden dat het werkelijk wil dat de Nederlandse kenniseconomie zich verder moet ontwikkelen. De voorspelde tekorten aan vaklui en hoger opgeleiden worden door de voorstellen van minister Plasterk alleen maar groter.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws