Menu

De sociale partners krijgen een regierol bij het bepalen van het arbeidsmarktbeleid. Tevens krijgen zij een zwaarwegende adviesrol bij stelselwijzigingen in de werknemersverzekeringen, in het bijzonder bij wijzigingen die de financiering van de WW raken. In de Stichting van de Arbeid zijn nadere afspraken gemaakt over de private WW aanvulling.

Het kabinet heeft een reactie (pdf) gegeven op het SER-advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet’ Werkgevers en werknemers kunnen bij uitstek werkzekerheid bieden en werkloosheid voorkomen. Op de middellange termijn is een nieuwe infrastructuur nodig voor de arbeidsmarkt die de (inter)sectorale aanpak van sociale partners op decentraal niveau kan verbinden met het regionale arbeidsmarktbeleid en vice versa. Een dergelijk moderne infrastructuur, die iedereen kansen biedt, uitnodigt en activeert, vereist inzet en regie van overheid en sociale partners. Deze inzet en regie passen in een breder beeld. De rol van sociale partners bij de werknemersverzekeringen zal worden versterkt. De (decentrale) overheid zal hierbij maximaal ondersteunen. In navolging van het Sociaal Akkoord en het SER-advies is het kabinet voornemens om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor preventie en beperking van werkloosheid steviger te verankeren. Het kabinet ziet daartoe vooral mogelijkheden in de regierol van sociale partners en in de arbeidsmarktinfrastructuur.

Ondanks de afspraken in het Sociaal Akkoord, waarbij werkgevers en werknemers op basis van een 50/50-verdeling de premies voor zowel de wettelijke WW als voor de private aanvulling van de WW zouden gaan betalen, geeft het kabinet aan niet bereid te zijn om mee te gaan bij deze afspraak in de publieke WW. Nu het niet mogelijk is om zowel in het wettelijke deel als in het private deel van de WW en WGA een 50/50-verdeling mogelijk te maken, hebben centrale werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van de Arbeid de volgende afspraak gemaakt: werkgevers blijven de premies voor het wettelijke deel van de WW en de WGA betalen en werknemers gaan de premies van het private deel voor hun rekening nemen. Op deze manier komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel van werknemersverzekeringen toch tot uitdrukking. Dit geeft de StvdA in haar brief (pdf) aan de decentrale cao-onderhandelaars aan. De Stichting zal hen op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot het tot stand brengen van een landelijke uitvoeringsorganisatie en over de verdere concretisering ten behoeve van cao-partijen.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven