Menu

24-04-2008
Voorjaarsoverleg: kabinet biedt opening om BTW-verhoging uit te stellen
Tot nog toe was de reactie vanuit het kabinet steevast ‘nee’, als het ging om het unanieme pleidooi van de Stichting van de Arbeid (StvdA) om af te zien van de aangekondigde BTW-verhoging per 1 januari 2009 of deze in ieder geval uit te stellen. In het zogenoemde Voorjaarsoverleg op 23 april heeft het kabinet voor het eerst een opening geboden. Het kabinet zal het concrete voorstel nu serieus bestuderen en meenemen in de begrotingsvoorbereidingen. Dat het kabinet geen volmondig ‘ja’ zegt tegen het voorstel, heeft er vooral mee te maken dat de besprekingen over de overheidsbegroting 2009 nog van start moeten gaan.

Het Voorjaarsoverleg tussen de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties, verenigd in de StvdA, en het kabinet heeft op 23 april jl. er in ieder geval toe geleid dat de idee om de BTW-verhoging uit te stellen nu serieus wordt genomen. Dit heeft volgens bestuurder Eddy Haket, die namens de MHP deelnam aan dit overleg, meerdere effecten: “Het heeft een positief effect, of liever gezegd geen verslechtering, op de koopkracht, het consumentenvertrouwen, de omzet voor met name het midden- en kleinbedrijf en het kan een loonprijsspiraal voorkomen”. Het oplopen van de inflatie tikt in 2008 hard door in de koopkracht, ondanks een loonstijging en pensioenindexatie die hoger zijn dan in de afgelopen jaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door belastingverhogingen, stijgende ziektekostenpremies en oplopende energie- en voedselprijzen. Zowel voor de werkende als voor de gepensioneerde middengroepen leidt dat in 2008 tot een dalende koopkracht, omdat zij het hardst worden getroffen door de belastingverhogingen en stijgende ziektekostenpremies.
“Het kabinet verdient een compliment dat het in 2009 iets extra’s wil doen voor de werkende middengroepen door de werkloosheidspremie fors te verlagen. De middengroepen zijn jarenlang achtergebleven in de gemiddelde koopkrachtontwikkeling. De koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerde middengroepen blijft echter een punt van zorg. Door de aangekondigde BTW-verhoging per 1 januari 2009 uit te stellen, wordt in ieder geval bereikt dat ook de AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen van meer dan € 10.000 op jaarbasis, ook in de zwarte cijfers terechtkomen”, aldus Haket.

In het Voorjaarsoverleg is verder afgesproken om na het overleg een aantal andere onderwerpen gezamenlijk verder uit te werken.

Doorwerken na 65 jaar
De MHP is van mening dat doorwerken na 65 jaar alleen op vrijwillige basis moet plaatsvinden. Bovendien moet worden opgepast dat de 65-plussers de 65-minners niet gaan verdringen op de arbeidsmarkt, omdat zij goedkoper zijn voor werkgevers. Kort samengevat is de MHP dan ook tegen de plannen om voor 65-plussers extra bonussen te verstrekken als zij doorwerken. Wel moeten belemmeringen worden weggenomen voor die 65-plussers die wel willen doorwerken, maar voor wie het onmogelijk wordt gemaakt.

Wajongers
De instroom in de Wajong (wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jonggehandicapten) neemt fors toe en zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. De MHP is van mening dat beter moet worden gekeken op welke wijze de capaciteiten van deze jongeren benut kunnen worden, in plaats van het accent te leggen bij wat ze vooral niet zouden kunnen. De Wajong moet echter wel een (inkomens)bescherming bieden aan degenen, die (deels) niet hun eigen boterham kunnen verdienen.

Deeltijd plus
Sociale partners en kabinet zullen kijken op welke wijze vooral vrouwen gestimuleerd kunnen worden om hun betaalde deeltijdbanen in uren uit te breiden. De MHP vindt dat hier vooral moet worden gezocht naar positieve prikkels en niet in de sfeer van ‘boetes’. Hier ligt de kans het probleem van moeilijk vervulbare vacatures van hoger opgeleiden via urenuitbreiding (voor een deel) op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. De eerste jaren op de arbeidsmarkt bezetten vrouwen vaak voltijdbanen. Op het moment dat ze kinderen krijgen, gaan ze meestal in deeltijd werken. Als de kinderen groter worden, keren ze echter niet meer terug naar grotere banen. De MHP denkt dat daar vooral de kansen liggen. Betere verdeling van zorgtaken over partners, oplossingen zoeken voor het vraagstuk om vrijwilligerswerk en mantelzorg niet de dupe te laten worden van meer betaalde arbeidsparticipatie en een kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang zijn onderwerpen die hiermee nauw samenhangen.

Discriminatie op de werkvloer
De StvdA heeft het kabinet een verklaring over discriminatie op de werkvloer aangeboden. De MHP wil een bijdrage leveren aan een goed diversiteitbeleid op de werkvloer. De politiek die de laatste tijd polarisatie (van links tot rechts lijkt men hieraan mee te doen) in de hand werkt, kan dit proces echter frustreren. We moeten vooral alert zijn dat dit niet doorwerkt naar de werkvloer. Uiteindelijk draagt participatie via een goed diversiteitbeleid het beste bij aan integratie.

Malafide uitzendbureaus
De MHP wil dat sociale partners samen met de overheid op zoek gaan naar oplossingen om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Vooral werknemers uit het buitenland lijken in toenemende mate geronseld te worden om werk te verrichten tegen arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, die niet voldoen aan de Nederlandse normen en wet- en regelgeving. Ook worden geen belasting en sociale premies afgedragen. De MHP vindt het in ieders belang dat hiertegen streng wordt opgetreden.

Kinderopvang
De MHP is niet gerust op berichten dat er wordt gesneden in de kinderopvangtoeslag vanwege budgettaire overschrijdingen. Als de overschrijding veroorzaakt wordt door frauduleuze handelingen, vergt dit een harde aanpak van die praktijken. Als de overschrijding echter wordt veroorzaakt door een uitbreiding van het gebruik van kinderopvang en het substantieel heeft bijgedragen aan een hogere participatie, moeten we ons gelukkig prijzen dat dit instrument blijkbaar effectief is. Snijden in de regeling staat dan haaks op de doelstelling van een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen.

Download hier:
De inzet van de Stichting van de Arbeid
De ‘speaking notes’ van de MHP-inbreng in het voorjaarsoverleg
Aanbeveling StvdA wajongers
Verklaring StvdA diversiteitbeleid op de werkvloer

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws