Menu

Op 15 oktober schreef het FD dat veel werkgevers, op basis van een onderzoek onder slechts 100 werkgevers, hun werknemers compensatie geven voor de aftopping. Dit is goed nieuws, echter wordt het beeld, in het bijzonder bij kleinere werkgevers, niet overal herkend door de VCP en is een ‘wake-up call’ nodig. Dit in het bijzonder ten aanzien van de dekking voor de terugval in het nabestaandenpensioen.

Veel werkgevers zijn nog niet of nog maar net met hun werknemers het gesprek aangegaan hoe zij het gat in het nabestaandenpensioen als gevolg van de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2015 willen afdekken. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat dit gesprek nu snel op gang moet komen en aanvullende afspraken moeten worden gemaakt om schrijnende situaties vanaf 1 januari 2015 te voorkomen.

Als gevolg van het aangepaste fiscale kader voor pensioenen wordt er fors minder ouderdomspensioen opgebouwd per 1 januari 2015. Velen vergeten echter dat dit zich tevens doorvertaalt in een fors lager nabestaandenpensioen. Dit omdat de hoogte van dit nabestaandenpensioen gekoppeld is aan de hoogte van het ouderdomspensioen. Dit geldt in het bijzonder daar, waar het gaat over de hogere inkomens vanaf 100.000 euro en er sprake is van een nabestaandenpensioen op risicobasis. Per 1 januari zou er, om dit effect deels te compenseren, de mogelijkheid komen voor de hogere inkomens om een nettopensioenregeling met nabestaandendekking af te sluiten. Het lijkt er echter op dat deze regeling mogelijk nog niet (wettelijk) gereed is op het moment dat deze nodig is. Hierdoor vallen mensen mogelijk tussen wal en schip en kunnen partners van een ernstig zieke werknemer die na 1 januari 2015 komt te overlijden, fors in de hoogte van hun nabestaandenpensioen terugvallen. Voor hen kan dit tot financiële problemen leiden omdat hun levensstandaard hier niet op aansluit en zij vast zitten aan de kosten van een hypotheek voor hun huis. Daarmee kunnen zij in financiële problemen komen. Iedere werknemer moet zich derhalve goed realiseren dat de verzekering bij vooroverlijden aanzienlijk verslechtert door invoering van deze wet. Dit verlies aan inkomensvoorziening voor de nabestaanden zal, indien dat wenselijk is, op andere wijze moeten worden ingevuld. Bijvoorbeeld als de nabestaanden in dezelfde woning willen blijven wonen.

De VCP heeft al eerder in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor overgangsrecht voor deze groep en voor mensen die kort na 1 januari 2015 arbeidsongeschikt worden. Voor wat betreft het nabestaandenpensioen lijkt het er echter vooralsnog niet op dat het kabinet gehoor wil geven aan de geuite bezwaren. Overgangsrecht is nodig is om werkgevers en werknemers de mogelijkheid te geven om het nabestaandenpensioen fatsoenlijk te regelen.

Om er toch voor te zorgen dat de risico’s voor werknemers met hogere inkomens worden afgedekt, adviseert de VCP deze werkgevers om voor hun werknemers een (collectieve) aanvullende risicoverzekering af te sluiten. Dit in ieder geval gedurende de tijd die nodig is voor het eigen pensioenfonds of -verzekeraar om met een regeling te komen zodra de wetgeving gereed is. Voor het sluiten van een goede risicoverzekering dient men de voorwaarden/kosten en criteria echter wel nauwlettend in de gaten te houden.

De Nationale Beeldbank/Ivonne Wierink

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws