Menu

Wat biedt nieuwe Arbowet ?

In feite verandert er weinig in de nieuwe Arbowet, die staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doublures met andere wetten worden geschrapt en een aantal zaken wordt minder omslachtig opgeschreven. Inhoudelijk valt vooral op dat vrijwilligers en scholieren niet langer automatisch onder de hele arbowet vallen en dat een aantal voorschriften over het contact tussen OR en werkgever zijn geschrapt.

Daar staat tegenover dat de wet strenger is geworden over het beleid dat de werkgever moet voeren op het gebied van psychosociale arbeidsrisico’s, zoals werkdruk, agressie en geweld, en dat boetebedragen voor geconstateerde overtredingen zijn verdubbeld. De MHP is tevreden met de extra aandacht die de nieuwe wet aan psychosociale arbeidsrisico’s geeft. Werkdruk wordt immers in de MHP-achterban soms als een probleem ervaren.
Volgens de Memorie van Toelichting geeft de nieuwe Arbowet meer ruimte aan werkgevers en werknemers om in de praktijk het arbeidsomstandighedenbeleid vorm te geven. De overheid bepaalt voortaan de doelen van het beleid en werkgevers en werknemers bepalen gezamenlijk de invulling ervan. Voorbeelden van die invulling kunnen op sectorniveau worden vastgelegd in zogenaamde arbocatalogi. De Arbeidsinspectie gebruikt deze catalogi vervolgens om te bekijken of een werkgever zich aan de doelen van het arbeidsomstandighedenbeleid houdt. De MHP heeft deze beleidslijn altijd gesteund. Dit vanuit de gedachte dat meer maatwerk op ondernemingsniveau ook ten goede kan komen aan werknemers op andere beleidsgebieden, doordat daar in samenhang afspraken over gemaakt kunnen worden, zoals het ziekteverzuimbeleid en de doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde was wel steeds dat voor alle relevante arbeidsrisico’s concrete doelvoorschriften geformuleerd zouden worden. Zonder de invulling van die voorwaarde wordt immers het beschermingsniveau van werknemers aangetast, aangezien werknemers niet in hun eentje van werkgevers maatregelen gedaan kunnen krijgen op het gebied van niet in de wet gereguleerde arbeidsrisico’s.
Met het wetsvoorstel in de hand is overigens onduidelijk of Van Hoof aan deze voorwaarde tegemoet komt. De Memorie van Toelichting is namelijk niet helder op dit punt. Het nieuwe Arbobesluit, waarin de concrete doelvoorschriften worden opgenomen, is nog niet klaar. Met de andere vakcentrales dringt de MHP er bij de Tweede Kamer dan ook op aan om de wet alleen te behandelen in samenhang met dit Arbobesluit. Alleen op die wijze kan worden beoordeeld of de staatssecretaris een juiste balans heeft aangebracht in het vernieuwde arbeidsomstandighedenbeleid tussen meer maatwerk en behoud van het beschermingsniveau.

 

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws