Menu

Op 29 september jl. is het wetsvoorstel ‘Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder had de VCP bedenkingen bij het wetsvoorstel. De VCP had liever gezien dat het wetsvoorstel later dan 1 januari a.s. in werking zou treden. Dit omdat zij zich zorgen maakt over de mogelijke verdringingseffecten voor niet-AOW-gerechtigden, in het bijzonder mensen tussen de 60 en 65 jaar gezien hun relatief zwakke arbeidsmarktpositie op dit moment. De VCP vindt het goed dat hiertoe enkele aanpassingen in het wetsvoorstel zijn doorgevoerd met oog op de lange termijn, maar maakt zich nog steeds zorgen over de verdringingseffecten voor deze groep op korte termijn. Het is dan ook goed dat de wet in 2018 wordt geëvalueerd.

In de wet worden een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen aangepast die voor werknemers en ambtenaren belemmeringen kunnen vormen, om na de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst, te blijven werken. Dit leidt tot een lichter arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigde werknemers. Zo krijgt iemand die werkt na de AOW-gerechtigde leeftijd geen 104 weken recht op doorbetaling bij ziekte maar 13 weken. In het wetsvoorstel was eerst het voorstel slechts 6 weken door te betalen. De werkgever is aan deze werknemer bovendien geen ontslag- of transitievergoeding verschuldigd. Ook vindt de VCP dat de opzegtermijn voor werkgevers, die wordt teruggebracht naar één maand, te kort is. Met een lichter arbeidsrechtelijk regime blijven verdringingseffecten reëel.

Om verdringingseffecten te voorkomen wordt tot tevredenheid van de VCP de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) van toepassing verklaard op AOW-gerechtigde werknemers. De Wet aanpassing arbeidsduur wordt buiten toepassing verklaard voor deze categorie werknemers. Daarmee wordt voorkomen dat een AOW-gerechtigde werknemer een beroep doet op een opwaartse aanpassing van de arbeidsduur. Dit zou immers op korte termijn ten koste kunnen gaan van de positie van nog niet AOW-gerechtigde werknemers bij de betreffende werkgever. Daarnaast regelt de per 1 april 2014 doorgevoerde aanpassing van het Ontslagbesluit dat een werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag (binnen een categorie uitwisselbare functies) eerst de arbeidsovereenkomst met zijn AOW-gerechtigde werknemers moet opzeggen, voordat andere werknemers voor ontslag in aanmerking komen.
De VCP vindt het bovenal een gemiste kans dat er geen flexibele AOW mogelijk wordt gemaakt. Dat zou meer tegemoet komen aan de wensen van werknemers.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven