Menu
Wet Werk en Zekerheid over ontslag, flex en ww-uitkering

“De ontslagbescherming wordt niet soepeler, wel eenduidiger”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Het CPB geeft ook aan dat de bescherming van werknemers met een tijdelijk contract toeneemt, terwijl de bescherming van werknemers met een vast contract gemiddeld gelijk blijft.

Voor midden en hogere inkomens is het belangrijk dat de transitievergoeding een jaarsalaris kan bedragen. Dat is een verbetering ten opzichte van de beperking tot 75.000 euro die in het regeerakkoord was afgesproken. De MHP is zich er van bewust dat dit vaak een verslechtering betekent ten opzichte van de huidige praktijk van ontslagvergoedingen. Het blijft echter mogelijk om individueel of collectief nadere afspraken te maken over de vergoedingen bij ontslag. Belangrijk is dat beroep bij de rechter open blijft staan. In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever zal de rechter een aanvullende billijke vergoeding vaststellen. Bij onenigheid over het ontslag wordt het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

In het wetsvoorstel staat dat de werkloosheidsuitkering in het tweede jaar inkomensgerelateerd blijft en niet terugvalt naar een uitkering op minimumniveau. Dat zou anders voor veel werknemers een aanzienlijke verslechtering betekend hebben. In het Sociaal Akkoord is bovendien met de werkgevers afgesproken dat de huidige opbouw en duur van uitkeringen bij werkloosheid worden gehandhaafd door middel van cao-afspraken.

De MHP blijft waakzaam als het aankomt op de aanscherping van het criterium van passende arbeid in de WW. In de wet is opgenomen dat voor werknemers na een half jaar alle arbeid als passend wordt aangemerkt. “Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is het belangrijk dat hoogopgeleide werknemers ook een baan weten te vinden waar hun talenten en kennis gebruikt worden, anders dreigt regelrechte kapitaalvernietiging”, aldus Van der Wal.

De MHP maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en oplopende werkloosheid onder jongeren en ouderen. Het is daarom goed dat de voorstellen pas komende jaren stapsgewijs worden ingevoerd. De positie van werknemers met flex-contracten wordt verbeterd, maar de MHP denkt dat over flexwerk zeker ook cao-afspraken gemaakt moeten worden.

Bij faillissement van de werkgever wordt achterstallig loon door het UWV uitbetaald. In het wetsvoorstel wordt deze uitkering bij faillissement van de werkgever beperkt tot anderhalf maal het maximumdagloon. Dit voorstel is geen onderdeel van het Sociaal Akkoord en de MHP vindt dat eventuele excessen op een andere manier bestreden kunnen worden. Werknemers moeten niet met terugwerkende kracht de dupe worden van het faillissement van de werkgever.

Per saldo ziet de MHP ten opzichte van de vergaande plannen in het regeerakkoord van oktober 2012 behoorlijke verbeteringen in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Deze wijzigingen in het ontslagrecht en de WW staan in het op 29 november jl. gepubliceerde wetsvoorstel en zijn een voortvloeisel van de afspraken van het op 10 april 2013 gesloten Sociaal Akkoord (.pdf) tussen kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de MHP. Het akkoord is een totaalpakket waarin ook afspraken zijn gemaakt over een goede pensioenopbouw voor iedereen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws